АНД 7017/2014 - Определение - 20-02-2015

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л № 621

 

20.02.2015                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            І наказателен състав

 

На двадесети февруари                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                             

Секретар: Катя Чокоевска

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 7017 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 14,45 часа се явиха: 

 

ЖАЛБ. С.М. уведомен от предходно съдебно заседание, се явява лично.

ВЪЗЗ. СТРАНА ОБЩИНА ПЛОВДИВ редовно призована, се представлява от юрк. Т. Вл., която представя пълномощно.

АКТ. Д.Б. уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Не сочи причини за това.

По делото е постъпило писма от сектор „Общинска полиция” – Пловдив, с което уведомяват съда, че жалбата е подадена на 17.11.2014г.

ЖАЛБ. М.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРК. Вл.: Моля да не се дава ход на делото, а по аргументите на чл. 186, ал. 2, вр. с ал. 1 и ал. 3 от ЗДвП, и чл. 63, ал. 3 от ЗАНН, като в същото време да изпратите така постъпилата административно наказателна преписа на контролен орган, определен от кмета на Община Пловдив за съставяне на АУАН и НП от административно наказващия орган.

Настоящият състав намира, че не са налице условия за даване ход на делото, но по други причини. Очевидно настоящият случай касае налагане на глоба чрез фиш в отсъствието на водача, чрез залепването на фиша на стъклото на  автомобила на водача. При това положение съдът намира, че не следва да се процедира по описания от юрк. Вл. начин, който според настоящата инстанция се отнася само за случаите, когато се съставя фиш в присъствието на водача, в случай, че водача оспорва или макар да признава нарушението, но не може да плати глобата, следва да се изпрати фиша за съставяне на акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление. Настоящият случай очевидно не е такъв. Фишът е съставен на 06.11.2014г. и е залепен пак тогава на стъклото на автомобила. Това се счита за редовно връчване според ЗДвП. По делото има приложено и ксерокопие на този екземпляр от фиша, който се залепя на стъклото. Съгласно закона фиша може да се обжалва в седем дневен срок от връчването му. В случая този срок е изтекъл на 13.11.2014г., а жалбата е подадена на 17.11.2014 г., т. е. в период от време, в който фишът е влязъл в сила. Съгласно ЗДвП, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. Към датата 14.11.2014г. този фиш е влязъл в сила и тази жалба се явява просрочена. Ето защо производството по настоящото дело следва да бъде прекратено. Водим от изложеното

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото АНД № 7017/2014г., по описа на ПРС - І н.с.

ВРЪЩА жалбата като недопустима.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес пред Административен съд Пловдив.

В момента в залата се явява акт. Д.Б..

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,51 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.