АНД 6729/2014 - Решение - 09-02-2015

Решение по Наказателно дело 6729/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е  

260

 

гр.Пловдив, 09.02.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - IX наказателен състав в публично заседание на дванадесети януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

 

при секретаря: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА,

като разгледа АНД № 6729/2014г. по описа на ПРС, IX наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.Р.К., ЕГН:**********,***, срещу  електронен фиш  за налагане на глоба  за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0348240 на ОДМВР – гр.Пловдив, за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, за което на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата на същият е наложена глоба в размер на 150лв. /сто и петдесет/ лева.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на електронния фиш. Твърди се че бланката не отговаряла на ЗАНН като документ с конкретни реквизити, а също и че камера за видеонаблюдение не могла да изпълнява роля на административнонаказващ орган, доколкото в електронния фиш не било отразено името и длъжността на служителя, издал фиша и съответно – липсвала възможност за проверка на компетентността му. Сочи се още, че не било ясно дали преди мястото на което бил радарът имало знак за въведено видеонаблюдение, както и на какво основание било прието ограничението на скоростта – дали имало пътен знак или автомобилът се е движил в населено място, къде се намирал този знак и др.. Възразява се също относно начина на връчване на електронния фиш.

Въззиваемата страна - ОДМВР – гр.Пловдив, не изпраща представител, не взема становище.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:  

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, като следва да се приеме, че подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

В този смисъл следва да се отбележи, че в тежест на въззиваемата страна – ОД МВР – гр.Пловдив е да представи в пълнота цялата преписка по електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0348240, включително обратната разписка, удостоверяваща момента на връчването на фиш на лицето, посочено като нарушител. Предвид липсата на същата, обратната разписка е изискана от въззиваемата страна с нарочно разпореждане на съда от 13.11.2014г.. С писмо Рег.№ 103000-30823 от 27.11.2014г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Пловдив съдът е уведомен, че обратната разписка за връчване на електронен фиш серия К № 0348240 не е върната в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Пловдив. Ето защо, с оглед разпределение на доказателствената тежест, както и поради изчерпване възможността на съда да събере горното доказателство по свой почин, а също и за обезпечаване провеждането на съдебното производство в разумен срок и гарантиране на достъпа до правосъдие, то настоящият състав на съда е длъжен да приеме, че жалбата срещу електронен фиш серия К № 0348240 е подадена в срока по чл.189, ал.8 от ЗДвП.

Също така жалбата е подадена от легитимиран субект /срещу който е издадено атакуваното НП/ , при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд /по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна е установено, че на 10.06.2012г. в 23:40 ч. на Републикански път II-86, км 19+200 в посока град Aсеновград, с автоматизирано техническо средство тип „Multa Radar SD 580с № 00209D32ACE1 било заснето движение на лек автомобил марка „Мерцедес Е 220“ регистрационен номер „******“ с измерена скорост от 91 км./ч., същата – над максимално разрешената за движение 60 км./ч., като превишението било в размер на 31 км/ч..

Въз основа на заснемането била изведена разпечатка на клип, в която бил вписан регистрационния номер на автомобила, движение с установена скорост от 94 км./ч. – превишение с 34 км/ч., при ограничение на скоростта от 60 км./ч.. Като дата и час на нарушението били отразени дата 10.06.2012г. и час - 23:40:15ч., като място на нарушението били отразени географски координати.

В описателната част на така съставения фиш са били възпроизведени данни, идентични с посочените в изведената разпечатка на клип, с приспадане от 3% на възможна грешка на техническото средство в полза на нарушителя, като бил добавен административния адрес на мястото на нарушението, а като нарушител било вписано името на жалбоподателя С.Р.К..

Изложената фактическа обстановка се приема за установена въз основа на описаните вече по-горе писмени доказателства, включително и въз основа на снимков материал от заснетия клип с техническо средство радар - веществено доказателство по смисъла на чл.189, ал.15 от Закона за движението по пътищата.

Член 21, ал.1  от ЗДвП предвижда, че при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава посочените в същата разпоредба стойности на скоростта в километри в час. Съгласно чл. 21, ал.2  от ЗДвП, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в чл.21, ал.1 от ЗДвП, това се сигнализира с пътен знак

 Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП,  при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

  Съгласно чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП, водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва,за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба от 150 лева. 

Установява  се, че посоченото нарушение е налице.

Така издадения електронният фиш съдържа необходимите реквизити. 

Нарушението е установено с одобрен тип средство за измерване, съгласно Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888, прието по делото като писмено доказателство.

Съгласно писмо на Българския институт по метрология с изх.№ 57-00-15 от 12.01.2015г., техническо средство тип „Multa Radar SD 580“  с № 00209D32ACE1 е преминало проверка за точността на измерване на 29.03.2012г., за което е съставен протокол за проверка № 48 от 29.03.2012г., приложен по делото, като периодичността на проверките е една година.

Настоящият състав на съда не споделя възражението на жалбоподателя, че бланката не отговаряла на ЗАНН като документ с конкретни реквизити, а също и че камера за видеонаблюдение не могла да изпълнява роля на административнонаказващ орган, доколкото в електронния фиш не било отразено името и длъжността на служителя, издал фиша и съответно – липсвала възможност за проверка на компетентността му. В разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, законодателят е изброил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш, като сред тях не фигурира издател  на същия. Предвидено е още, че в електронният фиш следва да се посочи териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, в случая – ОД МВР – Пловдив. Безспорно, разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е специална спрямо общите разпоредби на ЗАНН, касаещи съдържанието на наказателното постановление, поради което процесният електронен фиш съдържа предвидените от закона реквизити, същият е издаден и съобразно образец, утвърден със Заповед № Iз-305 от 04.03.2011г. на Министъра на вътрешните работи.

Неоснователно е и възражението, че не било ясно какво основание било прието ограничението на скоростта – дали имало пътен знак или автомобилът се е движил в населено място, къде се намирал този знак и др.. В обжалвания електронен фиш изрично е отразено, че нарушението е станало извън населено място, а именно на – Републикански път II-86, км 19+200 в посока град Aсеновград, на следващо място - че е нарушена разпоредбата на чл.21, ал.2  от ЗДвП, предвиждаща въвеждане ограничение на скоростта с пътен знак, различно от предвиденото в чл.21, ал.2  от ЗДвП, както и е указана разрешена стойност на скоростта на мястото на нарушението – 60 км/ч.. Последното достатъчно ясно информира, че се касае за неспазване ограничението на скоростта, въведено с пътен знак В26 извън населено място.Същото обстоятелство е отразено и в писмо Рег.№ 103000-30823 от 27.11.2014г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Пловдив.

Що се отнася до възражението относно начина на връчване на електронния фиш, в хода на настоящото съдебно производство последното касае единствено въпроса за срочността на жалбата. Доколкото съдът е приел, че настоящата жалба е депозирана в предвидения от закона срок, то не дължи произнасяне по същото възражение.

 Въпреки горното, съдът напълно споделя възражението на жалбоподателя, че не било ясно дали преди мястото на което бил радарът имало знак за въведено видеонаблюдение.

В тежест на въззиваемата страна – ОД МВР – гр.Пловдив е да представи в пълнота цялата преписка по електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0348240, както и всички доказателства подкрепящи извода на същия за констатирано нарушение на ЗДвП, включително доказателства, че пътната отсечка, обхваната от техническото средство, е била предварително обозначена.

Предвид липсата на доказателства за последното с нарочно разпореждане на съда от 13.11.2014г. са изискани доказателства в горния смисъл. Въззиваемата страна не е изпълнила разпореждането на съда, като не е представила доказателства относно обстоятелството, дали пътната отсечка, обхваната от техническото средство, е била предварително обозначена. В писмо Рег.№ 103000-30823 от 27.11.2014г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Пловдив съдът е уведомен единствено, че в зоната на действие на техническото средство било въведено ограничение на скоростта от 60 км/ч. с пътен знак В26, което по никакъв начин не внася данни и за обозначаване на самото техническо средство като такова.  Ето защо, с оглед разпределение на доказателствената тежест, както и поради изчерпване възможността на съда да събере горното доказателство по свой почин, съдът следва да приеме за установено, че пътната отсечка, обхваната от техническото средство, е била предварително обозначена като такава, в която се осъществява контрол за спазване правилата на ЗДвП с техническо средство.

Същевременно, съгласно мотивите на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на Върховния административен съд, което на основание чл. 131, ал.2 от Закона за съдебната власт е задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове, пътната отсечка, обхваната от техническото средство, трябва да е предварително обозначена. Това изискване произтича от разпоредбата на  чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП, която задължава контролните органи да обозначават местата за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение.

Снимките от стационарната камера могат да служат като годно доказателство, само ако тя е технически изправна и функционира в отсъствието на контролен орган след като е била предварително обозначена.

Ето защо процедурата по установяване на нарушението на ЗДвП с автоматизирано техническо средство, съставляваща основание за издаване на обжалвания електронен фиш серия К № 0348240, е опорочена, предвид гореизложеното нарушение на чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП. Последната разпоредба на закона е предоставила право на жалбоподателя, като водач на МПС, да бъде информиран, че управлява същото в зона, в която се осъществява контрол за спазване правилата на ЗДвП с техническо средство. Нарушаването на същото право на водача обосновава заключение за незаконосъобразно проведено административно-наказателното производство, във фазата на установяване на нарушението и мотивира отмяна на издадения електронен фиш, като краен акт на това производство. 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.първо, предложение трето ЗАНН, Районният съд  Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0348240 на ОДМВР – гр.Пловдив, за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, за което на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата на С.Р.К., ЕГН:**********,*** е наложена глоба в размер на 150лв. /сто и петдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено и обявено, пред Административен съд – гр.Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

                                                                 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И.Й.