АНД 540/2014 - Определение - 20-02-2014

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Пловдив, 20.02.2014г.

 

Пловдивски районен съд - VIII наказателен състав в закрито заседание на двадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ВАСИЛ ТАСЕВ

 

След като се запозна с НАХД 540/2014г. по описа на ПРС VIII н.с. и за да се произнесе, взе предвид следното:

В деловодството на ПРС е постъпила жалба от Н.В.Б. в качеството му на управител на „*** М.” ООД, със седалище и адрес на управление гр.П., депозирана с придружително писмо чрез ЧСИ №*** с район на действие -гр.П., срещу наказателно постановление №К-*** от ***г. на Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция - гр.П.. 67 от 16.09.2003г.,изд. от РИОВС- Пловдив.

Видно от приложената преписка , посоченото по- горе наказателно постановление е влязло в законна сила на 30.05.3013г., като на 18.06.2013г. Дружеството, управлявано от Б. е получило уведомление за доброволно изпълнение.

От преписката също така се установява , че „*** М.” ООД , представлявано от Н.В.Б. е получило с известие с обратна разписка и наказателно постановление №К-*** / ***г., жалбата срещу него /депозирана чрез ЧСИ/ е входирана на 14.01.2014г., т.е. дълго след изтичането на преклузивния 7-дневен срок за обжалване на НП.

Посочената нередовност на самата жалба е била неотстранима, поради което настоящата инстанция намира , че производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид на горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 540/2014г. по описа на ПРС VIII н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред П. Адм. Съд в 15-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ТМ