АНД 504/2014 - Решение - 20-02-2014

Решение по Наказателно дело 504/2014г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№347

 

гр. Пловдив,  20.02.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - II наказателен състав в публично заседание на четиринадесети февруари,   две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа НАХД № 504/2014г. по описа на ПРС, II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

               Обжалвано е наказателно постановление /НП/ № **** от 18.12.2013г. на началника на сектор ПП при ОДМВР гр.Пловдив, с което на В.П. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и на чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, предл.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.37, ал.1 от ЗДвП.

              Жалбоподателят В.П. Д. редовно и своевременно уведомен, не  се явява, и не се представлява. С жалбата си обжалва връченото му на 20.12.2013г. наказателно постановление, без да излага основания за несъгласието си с него.

              За въззиваемата страна, сектор ПП при ОДМВР гр.Пловдив,  редовно призована не изпраща представител, и не са изложени съображения по жалбата на жалбоподателят Д..

              Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

               Обжалваното НП е издадено въз основа на съставен от свидетел Х.А.П. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № **** / бланков номер **** / от 14.12.2013г., съгласно който жалбоподателят, на същата дата, около 13:30 часа в гр.П., кръстовището бул.”Р.” и ул.”Л.К.” управлява лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ****, чужда собственост, като движейки се по бул.”Р.” извършва ляв завой към ул.”Л.К.” и отнема предимството на насрещно движещия се направо лек автомобил „Ауди” с рег. № **** и предизвиква ПТП с материални щети, за което са издадени констативен протокол и карта за ПТП. Съгласно акта с поведението си жалбоподателят е нарушил разпоредбите на чл.37, ал.1 от ЗДвП.  Актът е съставен на място, в присъствието на жалбоподателят, кой саморъчно е вписал на мястото за обяснения и възражения “ в момента на маневрата ми загасна автомобила”, подписан е от жалбоподателят и лицата посочени в него, на датата на съставянето е връчен препис от него на жалбоподателят. В законоустановения три дневен срок  не са били представени писмени обяснения от страна на жалбоподателя пред контролните органи относно съставения АУАН.  По идентичен начин в наказателното постановление са отразени установените обстоятелства относно мястото на нарушението, нарушителя и вида на МПС. В атакуваното наказателно постановление се сочи същата правна квалификация на констатираното нарушение, както в АУАН.

               Актосъставителят Х.П., разпитан в хода на съдебно заседание, поддържа АУАН, като в свободен разказ излага констатираните в същия обстоятелства.  Съдът кредитира показанията на свидетелят, като обективни, логични и непротиворечиви спрямо другите доказателства по делото.

               При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

    По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект / срещу който е издадено атакуваното НП /, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

                Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

             Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество. 

               Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН  настоящият състав на Пловдивския районен съд ,  достигна до следните правни изводи:

               Относно приложението на процесуалните правила: С оглед изложеното,  съдът  след запознаване със приложените по дело АУАН и НП намира, че съставеният АУАН и обжалваното НП отговарят на формалните изисквания на ЗАНН, като издадени от компетентни органи притежаващи нужните  правомощия за тези действия. Атакуваното НП е издадено от началника група в сектор ПП гр.Пловдив, който съгласно Заповед МЗ № Iз-1745 на министъра на МВР, във връзка с разпоредбата на чл.189, ал.12 от ЗДвП  е в правомощия да издава НП при установени административни нарушения по ЗДвП. АУАН е съставен от полицейски служител заемащ длъжността младши автоконтрольор и съгласно разпоредбата на чл.189, ал.1 от ЗДвП е компетентен да осъществява посоченото. При съставянето на АУАН и при издаването на НП не са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административно - наказателното производство по налагане на имуществена санкция на жалбоподателя Д..  АУАН е издаден при спазване на императивните изисквания на чл.42 и чл.43 от ЗАНН и не създава неяснота относно нарушението, която да ограничава право на защита на жалбоподателя и да ограничава правото му по чл.44 от ЗАНН в три дневен срок от съставяне на акта да направи и писмени възражения по него.  Атакуваното НП съдържа реквизитите по чл.57 от ЗАНН и в него не съществуват пороци, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Спазени са  и сроковете по чл. 34  от ЗАНН.  Какво в АУАН, така и в НП съдът намира че правилно е посочено лицето което е нарушило правилата за движение, МПС, както и мястото и времето на извършване на нарушението, и които обстоятелства реално не се оспорват от страна на жалбоподателят.  При служебната проверка на  АУАН съдът констатира, че същия  е съставен в присъствието на един свидетел – очевидец, присъствал при установяване на нарушението, така и при съставянето на акта. С оглед на установеното че свидетел П. е служител в сектор ПП, както и че при посещение на ПТП полицейските служители са в екип от двама души,  съдът намира посоченото че АУАН е съставен в присъствието на един свидетел не представлява процесуално нарушение, същество такова, за да се счете че е опорочена процедурата по проведеното административнонаказателно производство. Съгласно трайно  установената съдебна практика,  при установяване на административни нарушения по ЗДвП  АУАН може да бъде съставен в присъствието само на един свидетел, ако той е полицейски служител и е очевидец на установяване на нарушение, което е в съответствие с разпоредбата на чл.189, ал.3 от ЗДвП която гласи че свидетел по акта може да бъде и служебно лице.  Ето защо съдът намира че при съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила и които да са съществени, поради което намира издаденото НП като законосъобразно.

              Относно приложението на материалния закон, при така установените фактически обстоятелства, след преценка на събраните доказателства съдът намира, че правилно административно наказващият орган е приел, че следва да бъде санкциониран жалбоподателят, че е осъществил нарушение на  разпоредбата  на  чл.37, ал.1 от ЗДвП. Тази норма определя, че „при завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства.” В настоящия случай се установи, че жалбоподателят Д. при управление на автомобил, собственост на В.И.Д., от с.Г.Ч. не е спазил това правило. Всички тези обстоятелства са правилно и законосъобразно установени от актосъставителя и са били правилно отразени в съставения АУАН. Правилно е било преценено от наказващия орган, че се касае за виновно поведение от Д., свързано с неизпълнение на разпоредбата на чл.37,ал.1 от ЗДвП и той следва да бъде санкциониран. Отчетена е и справката за предишни административни наказания на жалбоподателя като водач на МПС. Наказващият орган според задълженията си по чл.27 от ЗАНН е преценил тежестта на извършеното нарушение, като административното наказание – Глоба,  определена по реда на чл.179, ал.2, вр. с ал.1, т.5, предл. 4 от ЗДвП за извършеното административно нарушение по чл.37, ал.1 от ЗДвП, е законосъобразно определено, в рамките на предвидения минимален размер, поради което следва да се потвърди от съда. Настоящата инстанция счита, че при така определените наказание в най- пълна степен ще бъдат постигнати целите на наказанието по смисъла на чл.12 от ЗАНН.

               Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

               РЕШИ:

 

              ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление **** от 18.12.2013г. на началника на сектор ПП при ОДМВР гр.Пловдив, с което на В.П. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и на чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, предл.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.37, ал.1 от ЗДвП.

 

              Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен Съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК от страните, в 14 дневен ред от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.