АНД 441/2014 - Разпореждане - 03-02-2014

Разпореждане по Наказателно дело 441/2014г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр.Пловдив, 03.02.2014г.

 

БОЯН КЮРТОВ – районен съдия в Пловдивски районен съд, І н.с. като съдия - докладчик след като се запознах с материалите по АНД № 441 /14г. по описа на съда намирам за установено следното:

Жалбоподателят С. „Н. к. за м. – Б.”, ЕИК ******  представлявано от Н.В.В., ЕГН ********** оспорва НП № 84115-0077269/13.11.13г. издадено от Зам.Директор на ТД на НАП Пловдив, както и заповед за налагане на ПАМ – запечатване на обекта за срок от един месец. По отношение приложената ПАМ компетентен да се произнесе е Административен съд –Пловдив, който всъщност е прекратил производството по делото и го е изпратил на РС-Пловдив с оглед произнасянето по атакуването на процесното НП. Жалбата срещу същото обаче е недопустима за разглеждане, тъй като НП № 84115-0077269/13.11.13г. издадено от Зам.Директор на ТД на НАП Пловдив е било връчено на жалбоподателя на 27.11.2013г. Съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН срокът за обжалване е 7-дневен от връчването и същия е изтекъл на 04.12.13. Същевременно самата жалба е датирана от жалбоподателя с дата 21.12.13г., а и тогава е била депозирана в ТД на НАП Пловдив. На 05.12.13г. обаче процесното НП е вече било влязло в сила. Поради което и на основание чл.323, ал.1, т.2 НПК, вр. с чл.59, ал.1 от ЗАНН

 

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

          ВРЪЩАМ жалбата на С. „Н. к. за м. – Б.”, ЕИК ********  представлявано от Н.В.В., ЕГН ********** против НП № 84115-0077269/13.11.13г. издадено от Зам.Директор на ТД на НАП Пловдив като НЕДОПУСТИМА.

Прекратявам производството по АНД №441/14г. по описа на ПРС, 1н.с.

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 15-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.