АНД 435/2014 - Разпореждане - 04-02-2014

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ№ 1567

гр. Пловдив 04.02.2014 г.

 

ИВАН МИНЧЕВ – съдия при Пловдивския районен съд, като съдия – докладчик по НАХД № 435/2014 г. по описа на ПРС, ХVІІ н. с., като се запознах с материалите по делото както и с основанията по чл.248 ал.2 от НПК намирам, че са налице основания за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на РП Пловдив.

Досъдебното производство е започнато като дознание под № 375/2012 г. по описа на РУП с. Труд при ОД на МВР гр. Пловдив на 30.07.2012 г. на основание чл.212 ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325 В ал.1 от НК, извършено на 29.07.2012 г. в с. К. обл. Пловдивска, с първо действие по разследването – разпит на свидетел.

В хода на досъдебното производство е привлечен в качеството на обвиняемо лице Н.И.К. с ЕГН ********** за престъпление по чл.325 В ал.1 от НК за това, че на 29.07.2012 г. в землището на с. К. обл. Пловдивска не е положил достатъчно грижи за гръбначно животно – крава, която се е намирала под негов надзор, в резултат на което то е причинило средна телесна повреда на В.И.В. с ЕГН **********, изразяваща се в счупване на дясната бедрена кост в областта на въртелите, довело до трайно затрудняване на десния долен крайник. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „подписка”.

С постановление от 24.01.2014 г. наблюдаващият делото прокурор е внесъл дознанието в РС Пловдив за разглеждане с предложение обвиняемият К. да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл.78 А от НК и да му се наложи административно наказание за извършеното от него престъпление, тъй като е счел, че са налице предпоставките за прилагането на този законов институт.

При упражняване на правомощията си по чл.248 ал.2 вр. чл.376 от НПК приех, че в хода на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, които нарушения налагат съдебното производство по делото да бъде прекратено, а делото върнато на прокурора за допълнително разследване.

Според обвинителния диспозитив в постановлението за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 18.12.2013 г. /л.50 от досъдебното производство/ и този в постановлението на наблюдаващия делото прокурор от 24.01.2014 г. /въз основа на което е образувано настоящото НАХД/ инкриминираното деяние с правна квалификация по чл.325 В ал.1 от НК е извършено на 29.07.2012 г. В описателната част на постановлението от 24.01.2014 г. се констатира липса на обстоятелствата на престъплението, което да е извършено към инкриминирания момент 29.07.2012 г. Изложени са факти, които се отнасят за дата 27.07.2012 г. /когато да е причинено телесно увреждане на пострадалия  от крава на обвиняемия К./, но не и за дата 29.07.2012 г. Това е противоречие относно време на извършване на инкриминираното деяние между обстоятелствена част и обвинителен диспозитив в прокурорския акт – постановлението от 24.01.2014 г., въз основа на което е образувано настоящото съдебно производство, което противоречие засяга правото на защита на предаденото на съд лице и съставлява съществено процесуално нарушение, неотстранимо в съдебната фаза на наказателното производство.

Друго пак съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на обвиняемото лице, настоящия съдия – докладчик констатира да е допуснато в хода на досъдебното производство при предявяването на разследването на обвиняемия К. и упълномощения му защитник. Видно от протокола за разпит на обвиняемия /л.51 от досъдебното производство/ обвиняемият изрично е заявил да им бъдат предявени материалите по делото. Такова предявяване на разследването е сторено от страна на разследващия орган като това процесуално – следствено действие е извършено на 18.12.2013 г. за времето от 11.20 ч. до 11.55 ч. /л.60 от досъдебното производство/. На л.31 от досъдебното производство е приложен протокол за разпит на свидетел – на св. А.А., като разпитът е проведен на 18.12.2013 г. за времето от 17.00 ч. до 17.15 ч. – т. е. след като вече е било предявено разследването на обвиняемия и неговия защитник. Ново предявяване на разследването по делото на обвиняемото лице не е било извършено, като на 09.01.2014 г. разследващият орган е изготвил заключителното си мнение /л.62 от досъдебното производство/. Извършването на процесуално – следствено действие по събиране на доказателства, протоколът за което действие не е бил предявен на обвиняемия, въпреки изричното желание за предявяване на материалите от последния, съставлява съществено процесуално нарушение, отстранимо пак само във фазата на досъдебното производство. Налице е неизпълнение в пълен обем на задължението на разследващия орган по чл.227 ал.8 от НПК.

Предвид на изложеното съдът прие да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора за допълнително разследване.

Воден от горното и на основание чл.249 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.248 ал.2 т.3 вр. ал.1 от НПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

            ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 435/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с.

            ВРЪЩАМ  делото на РП гр. Пловдив за  допълнително разследване.

            Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП Пловдив и на обвиняемия.

            Разпореждането подлежи на протест и обжалване по реда на глава ХХІІ от НПК в 7 – дневен срок от получаването му пред Окръжен съд Пловдив.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:/П/

                                                                                          /ИВ. МИНЧЕВ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.