АНД 40/2014 - Решение - 23-02-2014

Решение по Наказателно дело 40/2014г.

                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 366

 Гр. Пловдив, 21.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

          

            Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 40/2014г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № ********/14.12.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Ф.” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ *********, в качеството на работодател, със седалище и адрес на управление: с. Т., ул. „С.” № *, представлявано от С. Л. Х. – управител е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.61 ал.1 от КТ, на основание чл.414 ал.3 от КТ.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят „Ф.” ООД, чрез процесуалния си представител адв. О.Д. моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Т.М., оспорва жалбата. Моли съда да потвърди НП, като правилно и законосъобразно.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 20.09.2013г. около 12.00ч. била извършена проверка от служители на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив в предприятие за преработка на диворастящи гъби, находящо се в с. Т., стопанисвано от „Ф.” ООД. По време на проверката било установено, че в предприятието работи като сезонен работник З.С.В., ЕГН **********, която почиствала и сортирала гъби. Лицето попълнило предоставената му от инспекторите на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив справка на основание чл.402 ал.1 т.3, чл.402 ал.2 от КТ, в която посочило, че работи в предприятието на дружеството, намиращо се в с. Т., обл. П., като работник, считано от 17.09.2013г., с работно време от 08.00ч. до 17.00ч. и уговорено трудово възнаграждение по 2 лв. на час. Във връзка с констатациите по време на проверката, представляващият и управляващ дружеството бил поканен да се яви в Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив. На 23.09.2013г. С.Х. се явил в Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив и представил трудов договор № ******/20.09.2013г., сключен между „Ф.” ООД, като работодател и З.В., като работник, за който представляващият и управляващ дружеството посочил, че е сключен след извършване на проверката. Наред с горното били представени длъжностна характеристика на длъжността сезонен работник код по НКПД: ********, служебна бележка № ***/20.09.2013г., заявление от З.В. от 20.09.2013г., обяснения от С.Х..

Въз основа на резултатите от извършената на 20.09.2013г. проверка в предприятието на „Ф.” ООД и от представените на 23.09.2013г. документи в Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ********/30.09.2013 срещу дружеството за това, че е приело на работа като сезонен работник лице без да е сключен с него преди постъпването му на работа трудов договор. Актосъставителят Б.К. квалифицирала нарушението по чл.61 ал.1 от КТ.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на „Ф.” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.61 ал.1 от КТ, на основание чл.414 ал.3 от КТ.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства - показанията на св. Б.С.К. - актосъставител, разпитана в качеството на свидетел, чийто показания съдът кредитира като обективни, логични, вътрешно непротиворечиви и кореспондиращи с останалите, събрани по делото писмени доказателства, приложени към административнонаказателната преписка. От показанията на св. К. се установява, че към момента на проверката лицето З.В. е работела в предприятието като е почиствала и сортирала гъби. В проведения между св. К. и З.В. разговор, последната е заявила, че е започнала работа в предприятието предишния ден, като работното и време било от 08.00ч. до 17.00ч., а уговореното трудово възнаграждения – по 2 лв. на час. Наред с горното по време на проверката в предприятието св. К. е провела разговор и с представляващия и управляващ дружеството С.Х., който заявил, че тъй като внезапно е пристигнал камион с диворастящи гъби, се е наложило да бъдат наети повече хора, за да могат гъбите да бъдат обработени. По време на проверката не е било установено З.В. да е била обучавана от някого във връзка с почистването и сортирането на гъбите, като всички лица са извършвали една и съща работа. В подкрепа на обстоятелството, че З.В. е била приета на работа без да е сключен с нея преди това трудов договор, е и попълнената от лицето справка на основание чл.402 ал.1 т.3, чл.402 ал.2 от КТ, в която, както беше посочено по – горе, лицето е отбелязало, че работи в предприятието на дружеството, намиращо се в с. Т., обл. П., като работник, считано от 17.09.2013г., с работно време от 08.00ч. до 17.00ч. и уговорено трудово възнаграждение по 2 лв. на час. Предвид горното неоснователно е възражението, че по време на проверката З.В. е била в предприятието, за да се запознае с работата, едва след което е следвало с нея да бъде сключен трудов договор. 

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.61 ал.1 от КТ трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. От събраните по делото доказателства се установява, че „Ф.” ООД, в качеството на работодател, е приело на работа като сезонен работник лицето З.В. без да е сключен трудов договор с нея преди постъпването и на работа. Трудовият договор е бил сключен след извършване на проверката от служителите от Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив. Предвид горното следва да се приеме за правилен направеният от наказващия орган извод, че дружеството е нарушило посочената по – горе разпоредба, поради което е ангажирана неговата отговорност.

Съгласно чл.414 ал.3 от КТ работодател, който наруши разпоредбите на чл.61 ал.1, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв. С обжалваното НП на „Ф.” ООД е наложена имуществена санкция в минимално предвидения от кодекса размер.

Правилно наказващият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното нарушение. И това е така, тъй като несключването на трудов договор води до редица вредни последици за работника, свързани с трудовия и осигурителен стаж и правата, които произтичат от тях. Наред с горното от показанията на св. К. се установява, че освен З.В. в предприятието са били приети на работа и други лица без с тях да е сключен трудов договор. 

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административнонаказателното производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  наказателното  постановление. 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

                                                  Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ********/14.12.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Ф.” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ *********, в качеството на работодател, със седалище и адрес на управление: с. Т., ул. „С.” № *, представлявано от С. Л. Х. – управител е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.61 ал.1 от КТ, на основание чл.414 ал.3 от КТ.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

                                                     

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ