АНД 394/2014 - Разпореждане - 03-02-2014

Разпореждане по Наказателно дело 394/2014г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр.Пловдив, 03.02.2014г.

 

БОЯН КЮРТОВ – районен съдия в Пловдивски районен съд, І н.с. като съдия - докладчик след като се запознах с материалите по НАХД №394/14г. по описа на съда намирам за установено следното:

Жалбоподателят Р.В.П., ЕГН ********** оспорва глоба от 50 лева наложена й с фиш № 2048858/13.12.13г. за неправилно паркиране. Същият е съставен в отсъствие на нарушителя и залепен на автомобила. Същевременно съгласно нормата на чл.186, ал.3 от ЗДвП залепянето на фиша е равносилно на неговото връчване. Нормата на ал.7 от същата разпоредба сочи, че издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител. Следователно оспорване на фиша е допустимо само и единствено в седмодневния срок от неговото съставяне и връчване чрез залепянето му. В настоящия казус това е станало на 13.12.13г., а жалбата срещу него е депозирана едва на 21.01.2014г., т.е. след изтичане на възможноста на оспорването му и същия е влязъл в сила.

Поради което и на основание чл.323, ал.1, т.2 НПК, вр. с чл.59, ал.1 от ЗАНН и чл.186, ал.7 от ЗДвП

 

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

          ВРЪЩАМ жалбата на Р.В.П.,*** като НЕДОПУСТИМА.

Прекратявам производството по АНД №394/14г. по описа на ПРС, 1н.с.

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 15-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.