АНД 355/2014 - Определение - 26-02-2014

Определение по Наказателно дело 355/2014г.

П Р О Т О К О Л

26.02.2014 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На двадесет и шести февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

Секретар Гергана Спасова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НАХД № 355 описа за 2014 година.

На поименното повикване в 16,04 часа се явиха:

За жалбоподателя „***” ЕООД се явява адв. П., с пълномощно от днес.

За въззиваемата страна Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив се явява юр. М., с пълномощно от по-рано.

Актосъставителят В.С.С. се явява.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮР. М.: Нарушението е извършено в гр. А.. Молим да се прекрати производството и да го изпратите за решаване в А.ски районен съд.

Съдът намира, че така направеното възражение е основателно. Евентуалното даване ход на делото ще наруши местната подсъдност и делото следва да се изпрати на Районен съд гр. А. по компетентност. Ето защо

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 355/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ наказателен състав.

         Съдът разясни, че определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Административен съд Пловдив.

         Делото след влизане в сила ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО на А. районен съд по компетентност.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в 16,06 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.