АНД 347/2014 - Мотиви - 06-03-2014

Мотиви по Наказателно дело 347/2014г.

М О Т И В И

по АНД №347/2014 г. по описа на Районен съд-Пловдив, ХХVІ н.с., с обвиняем Г. ***

 

От Районна прокуратура-Пловдив е внесено Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Г. *** за престъпление по чл.346Б НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура-Пловдив изразява становище, че деянието е съставомерно. Предлага на съда да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание “глоба” в размер около предвидения в закона минимум.

  Обвиняемият Г.С., редовно и несвоевременно призован, се явява лично в съдебно заседание. Разбира изложеното в постановлението на РП-Пловдив и не оспорва фактическата обстановка в същото. Съжалява за случилото се. Защитникът му адв.С. ***, редовно упълномощен, моли съда да оправдае подзащитния му, приемайки, че извършеното от последния деяние е малозначително на осн. чл.9 ал.2 НК, алтернативно да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба на осн. чл.78А НК, чийто размер бъде ориентиран към минимума.

Съдът, след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

Г.А.С. е роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, на работа, неженен, ЕГН **********.

От приложената справка за съдимост /л.40/ е видно, че С. не е осъждан / реабилитиран по предходно осъждане/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А НК /на 14.02.2008 г. е заплатена наложената му на осн. чл.78А НК „глоба” в размер на 500 лева по НОХД №1505/2003 г. по описа на ОС-Пловдив и в този смисъл е изтекъл едногодишен срок от заплащане на същата и следователно не са налице пречки спрямо същия да бъде отново приложен институтът, предвиден в чл.78А НК/.

Характеристичната справка /л.42/ сочи, че обвиняемият не е семеен и към момента на изготвянето й е безработен.

През месец ноември 2013 г. З. К. - служител на “П. Ф.” ООД гр. С., ползва служебен лек автомобил “Т. Я.” с рег. № ** **** **. Последният е предоставен на “П. Ф.” ООД гр. С. от собственика му – „Т.М. А. ЕООД” гр. С., ЕИК, съгласно сключен между двете търговски дружества договор за ползване на употребявани автомобили.

         На 26.11.2013 г. около 16,30 часа К. отива до офиса на „Х.” ЕООД в гр. П. на ул. С. М.**. Паркира служебния лек автомобил “Т. Я.” с рег. № ** **** ** непосредствено до офиса. Излиза от МПС-то и влиза в офиса на “Х.” ЕООД, където провежда разговор с Г. Ч.. В хода на същия последният забелязва, че лице от мъжки пол седи на предната дясна седалка на използвания от К. служебен лек автомобил и е леко наведено към шофьорската седалка. Ч. веднага уведомява К. за видяното, след което двамата излизат и отиват до лекия автомобил. Лицето продължава да стои в МПС-то, а на въпросите на К. и Ч. какво прави вътре, отговаря, че това му е хоби, че всички го познават, както и че никой нищо не може да му направи. След неколкократно приканване от страна К. и  Ч. лицето излиза от автомобила, а по-късно е предадено на пристигналите на място служители от ІV-то РУП – Пловдив – С. К. и И. Т.. Последните установяват самоличността му – Г.А.С. и го отвеждат в сградата на ІV-т РУП-  Пловдив за изясняване на случая. При извършения оглед на лек автомобил “Т. Я.” с рег. № ** **** ** не са установени следи от взлом и други щети.

Съгласно  заключението по назначената в хода на досъдебното производство съдебно-психиатрична експертиза /л.31-37/, Г.С. не се води на диспансерно наблюдение в ЦПЗ-Пловдив. Същият е емоционално нестабилна личност с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на други психоактивни вещества. Не страда от психично заболяване в тесния смисъл на думата. Могъл е да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си на инкриминираната дата. С. може да участва в наказателното производство и да носи наказателна отговорност с оглед психическото си състояние.

Съдът възприема заключението по съдебно-психиатричната експертиза като обективно и компетентно изготвено.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени / протокол за оглед на местопроизшествие, ведно с фотоалбум, заключение по съдебно-психиатричната експертиза, характеристична справка и справка за съдимост/ и гласни доказателствени средства /обясненията на обвиняемия и показанията на свидетелите Г. Ч., С. К., З. К. и Ж. Н., на които показания съдът дава вяра като обективни, логични и последователни, кореспондиращи на писмените доказателствени средства по делото и на обясненията на обвиняемия.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

С оглед на гореизложеното съдът приема, че извършеното от Г.С. деяние е съставомерно по чл. 346Б НК, тъй като на 26.11.2013 г. в гр. П., на ул. С. М.** противозаконно прониква в чуждо моторно превозно средство – лек  автомобил “Т. Я.” с рег. № ** **** **, собственост на “Т.М. А.” ЕООД гр. С., ЕИК *********, без съгласието на ръководството на собственика – “Т.М. А.” ЕООД гр. С., ЕИК *********.

Обвиняемият осъществява обективните признаци на състава на престъплението, влизайки в чуждо моторно превозно средство – лек  автомобил “Т. Я.” с рег. № ** **** **, без съгласието на ръководството на собственика – “Т.М. А.” ЕООД гр. София, ЕИК *********.

От субективна страна обвиняемият извършва престъплението  умишлено под пряк умисъл като форма на вина, с непосредствено целени и настъпили общественоопасни последици. Съзнава  противоправния му характер, като цели и иска настъпването на забранените му последици.

         Съдът счита за неоснователно възражението на защитника на обвиняемия, че в случая обществената опасност на престъплението, за което на С. е повдигнато обвинение, е явно незначителна и ниска. Престъплението по чл.346Б НК е формално престъпление и настъпването на вредоносни последици не е елемент от състава му. Разпоредбата на чл.9 ал.2 НК е приложима и за това престъпление, когато конкретното деяние е очевидно малозначително или неговата обществена опасност е явно незначителна. Извършеното от обвиняемия осъществява от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав по чл.346Б НК.  Не може да се приеме, че е налице малозначителност или че обществената опасност е явно незначителна, тъй като това не съответства на конкретно извършеното. За това дали деянието, което макар и да осъществява формално признаците на предвидено в закона престъпление, не е престъпно, следва да се изхожда от неговата малозначителност. Тя е в зависимост от обществената му опасност, която може да не е налице или да е явно незначителна. Следователно степента на обществената опасност на деянието за всеки конкретен случай определя неговата малозначителност. В конкретния случай извършеното от обвиняемия не може да се приеме за малозначително, тъй като е общественоопасно и неговата обществена опасност не е явно незначителна предвид  лошите характеристични данни на обвиняемия с оглед предходно осъждане, за което е реабилитиран, както и предходно приложение на института на чл.78А НК, наложената „глоба” при което е заплатена преди повече от една година към 26.11.2013 г.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за  освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Г.С. за престъплението по чл.346Б НК. Обвиняемият е пълнолетно лице; не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78 А НК /предвид гореизложените съображения/; престъплението е извършено умишлено и за него НК предвижда наказание “лишаване от свобода” за срок до три години или „глоба” до 3 000 лева; от престъплението не са настъпили имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване. Поради това, след като съдът призна Г.С. за виновен в извършване на престъпление по чл.346Б НК, на основание чл.78А НК го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева.

При определяне размера на административното наказание съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства: чистото съдебно минало на обвиняемия, направеното самопризнание, оказаното съдействие в хода на наказателното производство за разкриване на обективната истина, както и трудовата му ангажираност. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете лошите характеристични данни предвид предходното му осъждане, въпреки настъпилата реабилитация, както  и с оглед прилагане на института на чл.78А НК, макар и да е изтекъл едногодишен срок от заплащане на наложената глоба.

Така определеното административно наказание съдът намира, че е необходимо и достатъчно за постигане целите на наказанието и преди всичко с оглед поправянето и превъзпитанието на обвиняемия, както и за постигане на генералната превенция.

На осн. чл.189 ал.3 НПК съдът възложи в тежест на обвиняемия направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 60 лева за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

Предвид изложените съображения съдът постанови решението си.                                                                    

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.