АНД 243/2014 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 243/2014г.

          Р Е Ш Е Н И Е 

№.....                                      24.02.2014 г.                       гр.Пловдив,

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                ХХVІ наказателен състав

На пети февруари                     две хиляди и четиринадесета година

   В публично съдебно заседание в следния състав:

            

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

  

   Секретар Гергана Питропова

като разгледа докладваното от съдията Печилкова АНД № 243 по описа на ПРС за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. ЗАНН.

Постъпила е жалба от Д.И.М. *** против Електронен фиш серия ********, издаден от ОД на МВР-Пловдив сектор ПП, с който на осн. чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.4 Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП. Моли съда да отмени Електронния фиш.

В съдебно заседание жалбоподателят Д.М., редовно и своевременно призован, се представлява от адв.И. ***, редовно упълномощена, поддържа жалбата.

Въззиваемата страна сектор ПП при ОД на МВР-Пловдив, редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание. Ведно с жалбата е представено писмено становище по същата.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, постъпилото ведно с последната писмено становище от въззиваемата страна, становището на процесуалния представител на жалбоподателя в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 17.09.2013 г. в 15.13 часа в гр.П., бул.С.П. до №** при разрешена скорост 50 км/ч за населеното място, Д.М. управлява лек автомобил „*** **” с рег.№** **** ** със скорост 81 км/ч, установена и заснета  с автоматизирано техническо средство №TFR *-* ***. В този смисъл е приложеният към преписката снимков материал.

За констатираното нарушение с правна квалификация по чл.21 ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.4 ЗДвП е издаден обжалваният Електронен фиш, с който на М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева.

Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR*-* е одобрен тип средство за измерване със срок на валидност 24.02.2020 г., съгласно приложеното към преписката удостоверение №**.**.**** /л.12/. Същата с идентификационен №*** е монтирана в патрулен автомобил с рег.№** ** ** ** и преминава последваща метрологична проверка през месец февруари 2012 г., за което е издаден протокол ***-***/28.02.2013 г. Проверката е удостоверена със знак за извършена последваща проверка и е със срок на валидност една година, който изтича на 28.02.2014 г., тоест след датата на нарушението, за което М. е санкциониран с обжалвания Електронен фиш. В този смисъл е представената справка от  “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София, ведно с протокол ***-***/28.02.2013 г.  /л.19-20/.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Видно от приложената към Електронния фиш разписка, препис от същия е връчен на жалбоподателя на 11.11.2013 г. Срещу Електронния фиш на 14.11.2013 г. е подадена жалба до Районен съд-Пловдив, което се установява от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима,  тъй като е депозирана от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 14-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.189 ал.8 от ЗДвП, макар и не чрез наказващия орган.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

С тълкувателно решение по т.д. №*/2013 г. на ВАС е прието, че в хипотезата на чл.189 ал.4 ЗДвП техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение, следва да бъде стационарно такова. От постъпилата от “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София справка, ведно с протокол, се установява по безспорен начин, че автоматизирано техническо средство №TFR *-* ***, с която е установена и заснета скоростта от 81 км/ч, с която на 17.09.2013 г. в 15.13 часа в гр.П., бул.С.П. до №** Д.М. управлява лек автомобил „*** **” с рег.№** **** **, е монтирано в патрулен автомобил с рег.№** ** ** **  и в този смисъл същото е мобилно такова. С оглед на това и предвид горепосоченото тълкувателно решение, за констатираното нарушение контролният орган, използвал техническото средство на отбелязаната в Електронния фиш дата, следва да състави АУАН в съответствие с разпоредбите на ЗАНН и въз основа на същия при наличие на предвидените законови предпоставки да бъде издадено НП от компетентния наказващ орган. В нарушение на процесуалните правила това не е направено, а е издаден обжалваният Електронен фиш, поради което същият е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен, поради което и  на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

      

                                              Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия ********, издаден от ОД на МВР-Пловдив сектор ПП, с който на Д.И.М., ЕГН **********,*** на осн. чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.4 Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.21 ал.1 Закона за движение по пътищата като незаконосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.