АНД 241/2014 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 241/2014г.

  Р Е Ш Е Н И Е

№ 435                                     28.02.2014 г.                         гр. Пловдив,

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  ХVІІІ наказателен състав

На дванадесети февруари         две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

Секретар Десислава Терзова

като разгледа докладваното от съдията Георгиева НАХД №241 по описа на ПРС за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от В.В.Л.,*** против Електронен фиш серия К №0296232, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Моли съда да отмени Електронния фиш по подробно изложени в жалбата съображения.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява от процесуален представител.  

Въззиваемата страна, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

На 06.05.2012г. в 03.22ч. на Републикански път ІІ – 86, км. 19+200 в посока гр. Пловдив, при въведено ограничение на скоростта 60 км/ч. В.В.Л. управлявал лек автомобил “***”, с рег. №***, със скорост от 92 км/ч, установена и заснета със стационарна радарна система тип „Multa Radar SD 580”. В този смисъл е приложеният към преписката снимков материал.

За констатираното нарушение с правна квалификация по чл.21, ал.2 от ЗДвП, на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е издаден обжалваният електронен фиш, с който на Л. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лева.

Стационарна радарна система тип “Multa Radar SD 580”, с ID №00209D32ACE1, е преминала първоначална проверка през месец Март 2012г., за което е бил издаден Протокол с №48 – ПД/29.03.2012г. За същата било издадено Удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.12.4888 от 08.12.2010г., със срок на валидност до 08.12.2020г. В този смисъл са приложените по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888, справка от БИМ  и Протокол от проверка №48 – ПД /29.03.2012г.  

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Видно от представената разписка препис от Електронния фиш е връчен на жалбоподателя на 23.10.2013г. Срещу Електронния фиш на 01.11.2013 г. е подадена жалба до Районен съд - Пловдив чрез ОД на МВР - Пловдив, което се установява от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е депозирана от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 14-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.189, ал.8 от ЗДвП.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Електронният фиш не е издаден в съответствие с всички изисквания на чл.189, ал.4 от ЗДвП. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОД на МВР - Пловдив/, мястото /Републикански път ІІ – 86, км. 19+200 в посока гр. Пловдив/, датата /06.05.2012г./, точният час на извършване на нарушението /03.22 часа/, регистрационният номер на моторното превозно средство /***/, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство /В.В.Л./, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост – 92 км/ч, при ограничение 60 км/ч, въведено с пътен знак “В26”/, размерът на глобата /150 лева/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14-дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/. Като нарушена обаче неправилно е посочена разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Съгласно тази разпоредба когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. В цитираната в електронния фиш правна норма не е предвидено конкретно задължение за водача на пътното превозно средство, чието неизпълнение да осъществява състав на административно нарушение, респ. не предвижда въздържане от определено поведение, чието осъществяване да съставлява административно нарушение. Забраната за водач на пътно превозно средство за движение със скорост над максимално разрешената, без всякакво съмнение е  предвидена в друг законов текст – този на ал.1 на чл.21 от ЗДв.П, като ал.2 на чл.21 само въвежда изключение от принципната забрана по основния текст на чл.21, ал.1 от ЗДВП. Липсата на препращане обаче към основния текст от закона, в който се съдържа и изпълнителното деяние на административното нарушение, в обжалвания електронен фиш, съставлява съществено процесуално нарушение, което накърнява правото на защита на привлеченото към отговорност лице и съставлява основание за неговата отмяна /в този смисъл е Решение №1835 от 06.08.2013г., постановено по КНАХД №1572/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив/.

Поради изложеното съображение съдът счита, че обжалванията електронен фиш е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

        

                                      Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №0296232, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на В.В.Л.,*** на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ