АНД 240/2014 - Определение - 12-02-2014

Определение по Наказателно дело 240/2014г.

№ 161П Р О Т О К О Л 

 

12.02.2014 година    

      град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІ наказателен състав

На дванадесети февруари,        две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                            

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НАХД № 240 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:

П.С.Л. – редовно призована, не се явява. Не е изпълнила даденото й указание да подпише подадената жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

ВЪЗЗ. СТРАНА:

СЕКТОР ПП - ОДМВР –  гр. П. – редовно уведомена, не се явява представител.

Съдът счита, че ход на делото не може да бъде даден, а настоящото производство следва да бъде прекратено поради следните съображения: Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН Наказателните постановления, респ. Електроните фишове могат да бъдат обжалвани с писмена жалба, подадени чрез наказващия орган, която за да може да произведе съответните правни последици, трябва да бъде подписана от жалбоподателя. неподписването на жалбата е равносилно на неподаване на жалба срещу атакувания Електронен фиш, Серия К, № 0467666 издаден от ОД на МВР – гр. П..

Ето защо Съдът на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 240/2014 г. по описа на 21 н. с. на ПРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр. Пловдив по реда на чл. 230 от АПК.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Съдебното заседание приключи в 10:45 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.