АНД 232/2014 - Решение - 25-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ 389

гр. Пловдив 25.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд – ХVІІ н. с. в публично заседание на пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА   като разгледа докладваното от съдията АНД № 232/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш Серия К № 0672132 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Б.Й.Т. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДВП /Закон за движение по пътищата/ на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДВП.

            Жалбоподателят Б.Й.Т. не се явява в с. з. Чрез процесуалния си представител адв. П. и по съображения изложени в жалбата й иска от съда да отмени електронния фиш като незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство.

Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Пловдив не изпраща процесуален представител в съдебно заседание.

            Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

            Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА, разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

            На 31.07.2013 г. в 11.04 ч. в гр. Пловдив на бул. „Кукленско шосе” № 9 с техническо средство – мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „ТFR1 – M” № 529, било заснето движение на лек автомобил “Т.” с рег. № ***** със скорост от 91 км./ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител било вписано името на жалбоподателя Б.Й.Т. – като име на собственика, на който било регистрирано МПС – то. В описателната част на фиша била вписана установена скорост 88 км./ч. В изпратения за връчване фиш на Т. не било посочено име и длъжност на лице издател на фиша, нямало и дата на съставянето му.

            Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: приложен снимков материал от заснемане с техническо средство – мобилна система за видеоконтрол, справка за собственост на МПС, удостоверение за одобрен тип средство за измерване, разписка.

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че е налице осъществен на 31.07.2013 г. състав на административно нарушение по см. на чл.21 ал.1 от ЗДВП от страна на водача на лек автомобил “Т.” с рег. № *****, тъй като същият се е движел в населено място – в гр. Пловдив на бул. „Кукленско шосе” № 9, в 11.04 ч. със скорост над максимално разрешената за движение в населено място 50 км./ч., а именно с 91 км./ч.

Въпреки това, настоящата инстанция счете, че в хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, опорочаващи издадения електронен фиш и налагащи неговата отмяна.

В разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДВП изр. ІІ – ро законодателят е въвел определени реквизити, които следва да съдържа издадения електронен фиш – “Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.”. Макар и в обжалвания електронен фиш всички посочени в чл.189 ал.4 изр.ІІ от ЗДВП данни да са вписани, то тези реквизити обаче не са достатъчни според настоящия съдебен състав, за да се счете, че електронния фиш ще бъде законосъобразен. В електронния фиш Серия К № 0672132 няма посочена дата на издаване – рек­ви­зит, който не е предвиден в чл.189 ал.4 от ЗДВП. Този рек­ви­зит обаче е задължителен с оглед решаване на въпроси от съществено значение относно законосъобразното налагане на съответното административно наказание, каквито са на­ли­чие на компетентност на длъжностно лице издател към датата на издаване на електронния фиш, приложим закон.

Освен това липсва и издател на електронния фиш – в изпратения на жалбоподателя екземпляр, който фиш като властнически акт, с който се налага административно наказание по ЗАНН, следва и да бъде издаден от лице с определена длъжност и правомощие по налагане на административно наказание. Съгласно чл.39 ал.4 от ЗАНН „За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал.2, за което се издава електронен фиш.” – т. е. наложената глоба с издаден електронен фиш следва да е наложена от овластен контролен орган. В настоящия случай изобщо липсват данни в електронния фиш за издателя му, така че да може да бъде сторена преценка за правомощието му да налага административно наказание, което да бъде в съответствие с изискването на закона – на чл.39 ал.4 от ЗАНН. Необходимостта от вписване на издател в електронния фиш се извлича и от разпоредбата на чл.60 от ЗАНН, където се казва, че обжалването на наказателното постановление и на електронния фиш става чрез наказващият орган, който ги е издал.

Липсата на дата на издаване на електронния фиш и издател се преценя като съществено процесуално нарушение – нарушена съответно разпоредба на чл.57 ал.1 т.1 и т.2 от ЗАНН като приложима съобразно препращането на чл.189 ал.8 от ЗДВП към ЗАНН при обжалване на електронни фишове.

Аргумент за недостатъчността за законосъобразността на електронния фиш на въведените в чл.189 ал.4 от ЗДВП реквизити съдът извлича и от липсата на задължителни за съдържанието на фиша данни според изр.ІІ за лицето нарушител, в случай, че това е лице ползвател, а не собственика на МПС. Ако се тълкуваше само така стеснително тази законова разпоредба – че данните посочени като съдържание в изр. ІІ на чл.189 ал.4 от ЗДВП да са достатъчни за законосъобразността на електронния фиш, то и не би могло при така изброено съдържание да се наложи глоба на нарушител, когато е различен от собственика.

Констатира се, че е налице и несъответствие между отразеното в описателната част на електронния фиш относно конкретната скорост на движение на лекия автомобил “Тойота” с отразеното в приложения към материалите по административната преписка снимков материал от заснемането с техническото средство, т. е. конкретно приетата скорост на движение над максимално разрешената за движение, която се счита за осъществяваща състав на административно нарушение, не намира опора в доказателствения материал по делото. Това също се преценя като допуснато процесуално нарушение, тъй като според различната скорост на заснетата – 91 км./ч., и тази по електронния фиш – 88 км./ч., сочи, че налагането на наказанието глоба в размер на 200 лв. не почива на доказателства по делото – електронният фиш няма доказателствена сила както актовете – АУАН по ЗДВП съобразно чл.189 ал.2 от ЗДВП, нито пък в случая отразената в електронния фиш скорост не съответства на тази по снимковия материал /използван е един и същи израз – „превишена скорост” в снимковия материал, и „превишаване на разрешената скорост” в електронния фиш, докато цифровите стойности са различни/.

Наред с горното следва да се добави, че заснемането на движението на лекия автомобил “Т.” с рег. № ***** на 31.07.2013 г. в 11.04 ч. е сторено с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „ТFR1 – M” № 529. Използването на мобилна система за видеоконтрол предполага и присъствие на контролен орган, което пък налага отпочване на административното производство по реализация на административната отговорност по общия ред – със съставяне на АУАН, а не чрез издаване на електронен фиш – в съответствие с изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДВП и съобразно решение по Тълкувателно дело № 1/2013 г. на ВАС – „В хипотезата на чл.189 ал.4 от ЗДВП установяването и заснемането на нарушение може да се осъществи само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.”. 

Казаното дотук мотивира настоящия състав да счете, че поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство, следва да отпадне реализацията на административната отговорност спрямо жалбоподателя Т.. По изложените съображения съдът прие, че обжалвания електронен фиш е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

            Мотивиран от горното ПРС ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ електронен фиш Серия К № 0672132 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Б.Й.Т. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДВП /Закон за движение по пътищата/ на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДВП.

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.