АНД 2152/2014 - Решение - 22-05-2014

Решение по Наказателно дело 2152/2014г.

                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 1356/22.05.2014 г.                                                                       гр. Пловдив

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                VІ наказателен състав

На двадесет и втори май                       две хиляди и четеринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

        

Секретар Стефка Праматарова

Прокурор ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа докладваното от съдията  НАХД № 2152  по описа за 2014 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.В.Г., роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********  за ВИНОВЕН в това, че на 09.01.2014 г. в гр. Пловдив, на бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител”, южно от кръстовището с бул. „Дунав”, при управление на МПС – лек автомобил „Т. К.” с рег. № РВ ****** е нарушил правата на движение, а именно:

            чл. 5 ал. 1 т. I от ЗДП - „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени  вреди.

 

чл. 5 ал. 2 т. 1 от ЗДП – Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства”.

 

чл. 20 ал. 2 от ЗДП – Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, срелефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, схарактера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и вслучая на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

 

         чл. 116 от ЗДП – Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун и към престарелите хора.

 

          чл. 119 ал. 1 от ЗДП – При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали  скоростта или спре.",

 

при което по непредпазливост е причинил две средни телесни повреди на В. Х. К., ЕГН:  **********,  а именно:  средна телесна повреда, изразяваща се в закрито счупване на горния край на дясната раменнакост, довело до трайно затрудняване на движенията на десния горен  крайник; средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на горното рамо на дясната срамна кост и счупване на дясната седалищна кост, довели до трайно затрудняване на движенията на десния долен крайник, като деянието е извършено на пешеходна пътека - престъпление по чл.343, ал. 3, предл. последно, б. „а", предл. ІІ, вр.ал.1, б.„б", предл.II, вр. чл.342ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а ал.1 от НК го  ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на по 2000 /две хиляди/ лева.

 

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.В.Г., ЕГН: **********, от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на решението.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК Н.В.Г. да заплати направените по делото разноски в размер на 240 лв. по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на ВСС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 


Вярно с оригинала!В.К.