АНД 179/2014 - Решение - 10-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ 261

гр. Пловдив 10.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд – ХVІІ н. с. в публично заседание на пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

При участието на секретаря ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА  като разгледа докладваното от съдията АНД № 179/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

            Обжалвано е наказателно постановление № 13 – 79/11.02.2013 г. на Главния директор на ГД “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” при ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, с което на „С.” ООД със седалище гр. София и адрес на управление гр. София ж********************, ЕИК , представлявано от О.П.П. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. за нарушение по чл.26 ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ на основание чл.52 от ЗТИП.

            Жалбоподателят „Г.” ЕООД гр. София, представлявано от Т.Г.Г. с ЕГН **********, като правоприемник на „С.” ООД гр. София – вписана промяна на 11.06.2013 г., не изпраща представител в съдебно заседание. Чрез жалбата се моли съда да отмени наказателното постановление. Оспорва се осъществяването на състав на административното нарушение, излагат се и доводи за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство.

            Въззиваемата страна Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор не изпраща представител в съдебно заседание.  

Съдът като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

            Жалбата е подадена в срок и изхожда от санкционираното лице, поради което се явява ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА. Относно допустимостта на жалбата съдът прие да изложи следното: Съгласно чл.59 А ал.1 от ЗТИП „Когато нарушителят не се яви за съставяне на акта за административно нарушение от контролните органи, актът се изпраща незабавно за връчване от общината или кметството по адреса на управление на юридическото лице или едноличния търговец. Те са длъжни да уведомят нарушителя със съобщение срещу разписка за депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от общината или кметството и не се връчва. След връщането на акта в двумесечен срок се издава наказателно постановление, което влиза в сила от датата на издаването.”, т. е. наказателното постановление за нарушението по ЗТИП би било необжалваемо /да влезе в сила още в деня на издаването му/ при изпълнените в ал.1 на чл.59 А от ЗТИП условия. Видно от материалите по административната преписка е, че след като актът за установяване на административно нарушение /послужил за издаването на атакуваното наказателно постановление/ е бил изпратен за връчване чрез общината по седалище на юридическото лице нарушител /район „Младост” при Столична Община/, то от тази Община не са изпълнили изискването на чл.59 А ал.1 от ЗТИП, а именно да уведомят нарушителя със съобщение срещу разписка за депозирания акт – според отразеното в тяхно писмо с № РД – 1200 – 57/18.12.2012 г. „С.” ООД гр. София чрез представителя си О.П. се уведомява за получена преписка в районната администрация и се кани да се яви в 3 – дневен срок в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност” без обаче да се съобщава за съставен и депозиран акт, във връзка с който се иска явяването на лицето. Именно и заради неизпълване на всички условия на чл.59 А ал.1 от ЗТИП съдът прие, че жалбата против атакуваното наказателно постановление следва да бъде разгледана като допустима.   

            На 13.11.2012 г. в гр. С. кв. „Р.” била извършена от служители на РО гр. Пловдив при ГД “Инспекция за държавен технически надзор” проверка на автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ с рег. № ПдСП 0455. В същата станция било установено, че се експлоатира /захранва с природен газ станцията/ транспортируемо съоръжение под налягане със зав. № 10347, което съоръжение представлявало резервоар за транспортиране на сгъстен природен газ /батерия/, състоящ се от 34 бр. бутилки с общ обем 5066 л, тип МАТ 1500. Това транспортируемо съоръжение било произведено от „С.” ООД гр. София, представлявано от О.П.П., като информацията за това проверяващите установили от данните изписани върху поставена върху съоръжението табела. От отговорното за автомобилната газоснабдителна станция за компресиран природен газ лице било изискано да представи декларация за съответствие на транспортируемото съоръжение под налягане, но на проверяващите било отговорено, че не може да се представи в момента на проверката.

            Предвид непредставянето на изисканата декларация в момента на констатиране на транспортируемото съоръжение под налягане на 19.11.2012 г. Н.Д. – старши инспектор при РО гр. Пловдив при ГД “Инспекция за държавен технически надзор” – като орган за надзор на пазара, изискал на основание чл.30 Ж ал.1 т.2 вр. чл.26 ал.1 от ЗТИП с писмо с изх. № ТН 18 – 00 – 3195/19.11.2012 г. от производителя на съоръжението „С.” ООД гр. София да представи в РО гр. Пловдив в тридневен срок от получаване на писмото документи, вкл. декларацията за съответствие и техническото досие, касаещи това транспортируемо съоръжение. Това писмо било получено от „С.” ООД гр. София на 21.11.2012 г., като последният ден от тридневния даден срок за представяне на техническото досие бил 26.11.2012 г. В този тридневен срок не било представено в РО гр. Пловдив при ГД “Инспекция за държавен технически надзор” техническото досие за транспортируемото съоръжение под налягане със зав. № 10347. Неизпълнението на искането на орган за надзор на пазара от страна на задълженото да представи документа лице „С.” ООД гр. София било установено въз основа на извършена на 27.11.2012 г. справка в дневника за входящо – изходяща кореспонденция на РО гр. Пловдив при ГД “Инспекция за държавен технически надзор”. Заради това и служителят Д. приел, че от страна на „С.” ООД гр. София е бил осъществен състав на административно нарушение по см. на чл.26 ал.1 от ЗТИП. Била отправена покана от началника на РО гр. Пловдив до дружеството нарушител за явяване в РО гр. Пловдив за съставяне на акт – с писмо с № 18 – 00 – 3255/27.11.2012 г., получена в „С.” ООД. Заради неявяване на представител на дружеството нарушител актът за установяване на административно нарушение бил съставен от Н.Д. на 10.12.2012 г. в отсъствие на нарушителя и в присъствието на свидетели – акт № 7 – 655/10.12.2012 г.

            Въз основа на АУАН било издадено атакуваното наказателно постановление.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: АУАН, покани, писма, известия за доставяне, оправомощителни заповеди, извлечение от Търговски регистър.

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че дружеството жалбоподател „С.” ООД гр. София е осъществило състава на административното нарушение по см. на чл.26 ал.1 от ЗТИП, тъй като в указания му тридневен срок – до 26.11.2012 г. включително, като производител на транспортируемо съоръжение под налягане със зав. № 10347 не е представил в РО гр. Пловдив при ГД “Инспекция за държавен технически надзор” при поискване от орган по надзор на пазара техническото досие на транспортируемото съоръжение под налягане, въпреки задължението за това. Нарушението е подведено към съответната уреждаща го материално правна норма – както в АУАН, така и в НП.

В хода на административното производство съдът не констатира допуснати нарушения от категорията на съществените, които да засягат правото на защита на санкционираното дружество и да налагат отмяната на наказателното постановление. Според настоящата инстанция и актосъставителят в АУАН, и административно – наказващият орган в НП са изпълнили в пълен обем съответните им задължения по чл.42 от ЗАНН и по чл.57 ал.1 от ЗАНН, така че не се прие за основателен доводът за допуснати нарушения при съставянето на АУАН. НП е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия.    

По отношение на размера на административното наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лв., съдът прие, че същата е съобразена с всички обстоятелства от значение за реализацията на административната отговорност, поради което и в този й размер се явява съответна на обществената опасност и на нарушителя, и на нарушението. Следва да се отбележи, че за нарушението по чл.26 ал.1 от ЗТИП се предвижда в приложената съответна санкционна норма на чл.52 от ЗТИП имуществена санкция за ЮЛ нарушител в размер от 5000 до 10000 лв. Наложената в минимално предвидения размер санкция не би могла да се ревизира от съда в насока на нейното намаляване.

По изложените съображения съдът прие да потвърди НП изцяло.

            Мотивиран от горното ПРС ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 13 – 79/11.02.2013 г. на Главния директор на ГД “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” при ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, с което на „С.” ООД със седалище гр. София и адрес на управление гр. София ж********************, ЕИК ****, представлявано от О.П.П. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. за нарушение по чл.26 ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ на основание чл.52 от ЗТИП.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.