АНД 1707/2014 - Мотиви - 03-06-2014

Мотиви по Наказателно дело 1707/2014г.

АНД № 1707/2014 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. С.О.М. ЕГН  ********** за престъпление по чл.343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК  за това, че на 06.05.2013 година в с.Желязно, обл.Пловдив,  е управлявал МПС - л. а. „БМВ 325”, с рег. №  *****, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без свидетелство за управление, с НП № 1672/08.03.2013 г. на ВРИД Началника на Сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Пловдив, влязло в сила на 02.05.2013 г. 

         В съдебно заседание обвиняемият не се явява лично, производството е проведено в негово отсъствие и с участието на служебен защитник.

         Представителят на Районна прокуратура гр.Пловдив поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

         Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Обв. С.М. не притежавал свидетелство за управление на МПС, като за последните пет години бил наказван общо 11 пъти с отделни НП за нарушения по ЗДвП, в това число и за шофиране без наличие на правоспособност за това.

            На 06.05.2013 г. свп. т. – полицейски служител в РУП-Труд при ОДМВР гр. Пловдив, бил на работа и охранявал провеждащия се в с.Желязно събор, когато около 16.30-17.00 часа спрял за проверка на ул.”Сребрю Бабаков” л. а.  „БМВ 325”, с рег. №  *****. Установил самоличността на водача С.М. ***, както и че същият не притежава  СУМПС. По този повод на място против обв.М. бил съставен АУАН № 6293/06.05.2013 година, който той подписал без възражения.  След направена справка в масивите на „ПП-КАТ” било установено, че обв.М. многократно бил наказван по административен ред и били налагани административни наказания за управление на МПС без свидетелство за управление.

Видно от приетото като писмено доказателство НП  № 1672/08.03.2013 година, издадено от ВРИД Началника на Сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Пловдив, на обв.М. е наложено наказание „глоба” за извършено от него нарушение по чл. 150 от ЗДвП, а именно – управлявал е МПС, без  да е правоспособен водач. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 02.05.2013 година.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

         Установява се от приетото като доказателство свидетелство за съдимост на обвиняемия, че същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а ал.1 от НК.

         Така описаната фактическа обстановка, съдът възприе въз основа на показанията на свп. т. и писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.М. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.343в ал.2, във връзка с ал.1 от НК, като на 06.05.2013 година в с.Желязно, обл.Пловдив,  е управлявал МПС - л. а. „БМВ 325”, с рег. №  *****, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без свидетелство за управление, с НП № 1672/08.03.2013 г. на ВРИД Началника на Сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Пловдив, влязло в сила на 02.05.2013 година.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелствата, че е неправоспособен водач на моторно превозно средство и няма защитена категория, както и че вече има наложени административни наказания – глоба за това, че е управлявал МПС, без свидетелство за правоуправление и че от последното влязло в сила НП не е изминал срок от една година, но въпреки това, като е знаел, че няма въобще право да управлява лекия автомобил без СУМПС, е сторил това.

         При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Самият обвиняем е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан и не е криминално проявен, макар че се е очертал като личност формирала чувство за безнаказаност при неспазване на правилата по ЗДвП, тъй като независимо от множеството наказания за шофиране без СУМПС не се отказал да върши тази високорискова за живота и здравето на останалите участници в движението дейност. В конкретния случай, обществената опасност на деянието е завишена, предвид на обстоятелството, че автомобилът е управляван по главни улици в Желязно. 

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а ал.1 от НК.

За престъплението по чл.343в ал.2 от НК  се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, а както вече се посочи обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

         Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха направеното самопризнание, оказаното съдействие на органите на полицията, чистото съдебно минало и добрите характеристични данни. Отегчаващи обстоятелства не се отчетоха.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест, съдът  на основание чл.78а ал.1  от НК счете, че на обв.М., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер на 1 000 /хиляда/ лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя.

По изложените съображения, Пловдивският районен съд постанови решението  си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! В.к.