АНД 136/2014 - Решение - 26-02-2014

Решение по Наказателно дело 136/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№407

 

гр. Пловдив,  26.02.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

               ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - II наказателен състав в публично заседание на десети февруари,   две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа НАХД  № 136/2014г. по описа на ПРС, II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

                Обжалвано е наказателно постановление НП № **** от 12.12.2013г. на  Заместник – кмет ОРТ в Община Пловдив, с което на Б.С. ***, ЕГН ********** на основание чл. 30, ал.1 и чл.25, ал.5 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение  № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лева за нарушение разпоредбата на чл.4, ал.1 от същата наредба.

                Жалбоподателят обжалва цитираното по-горе наказателно постановление изцяло, като прави искане за неговата отмяна поради неспазване изискванията на чл.57 от ЗАНН и недоказаност на твърдяното нарушение.

                В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, не се явява и не се представлява.

                Въззиваемата страна – Община Пловдив в съдебно заседание не се представлява и не представя становище по жалбата.

                Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

  Обжалваното НП е издадено въз основа на съставен на 18.11.2013г. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ****  от свидетел  Н.В.М. – полицейски инспектор в Трето РУП гр.Пловдив, срещу Б.С.П. ***, ЕГН ********** за извършено нарущение на чл.4, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение  № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив, тъй като на 11.11.2013г. около 23,15 часа в гр.П., на ул.„С.” № **, ет.**, ап.* нарушава обществения ред, като вдига шум – силна музика от пуснат до крайна степен на усилване телевизор, където живее като собственик на жилището, с което смущава спокойствието и условията на почивка и отдих на живущите в кооперацията. Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, който саморъчно е вписал имам възражения, в графата за възражения и обяснения. Актът е подписан от лицата посочени в него, като на същата дата е връчен препис от него на жалбоподателя. В законоустановения срок пред контролните органи и АНО не са постъпили писмени възражения от лицето посочено в акта като нарушител. На основание констатациите в акта е издадено и атакуваното НП. Не съгласен с наложената му глоба жалбоподателя е обжалвал в срок пред РС Пловдив издаденото НП.

В качеството на свидетел по делото в съдебно заседание бе разпитан съставителят на акта Н.М., който поясни, че не е посещавал кооперацията и акта е съставен въз основа на събрани доказателства по полицейска преписка. Свидетелят посочи, че преписката е била образувана по повод на жалба на живущите в кооперацията на посочения в акта адрес срещу Б.П. който пускал силна музика в произволни часове. Свидетелят посочи че по повод на пускана силна музика полицейски служители от управлението са посещавали кооперацията на 10 и 11.11.2013г., за което е имало съставена докладна записка относно посетен сигнал на 11.11.2013г. за пусната силна музика. Посещението на полицейските служители е станало на посочената дата и час, при което са установили пусната силна музика, както и че жилището с посочения номер и на посочения етаж, не е било отворено от лицата намиращи се в него. Свидетелят посочи, че на 18.11.2013г. е призовал Б.П., при което същия бил предупреден и му е бил съставен АУАН.  Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелят като последователни, логични, съответстващи на останалите доказателства по делото. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

              Така изложената фактическа обстановка съдът намира за безспорно и категорично доказана  от събраните и приложени по делото доказателства, каквито са показанията на свидетеля Н.М. и  документите съдържащи се в приложената административнонаказателна преписка, включително НП и АУАН. Съдът кредитира с доверие приетите писмените доказателствени средства – официални документи и веществени доказателствени средства, чието съдържание не се оспори от страните и съдът кредитира изцяло. От своя страна жалбоподателят  не ангажира каквито и да било доказателства, в подкрепа на фактическите си твърдения изложени в жалбата при оспорване на НП.         

      

               При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

               По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал. 1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект / срещу който е издадено атакуваното НП /, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА. 

                Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

 

               За да се произнесе по основателността на жалбата, съдът съобрази следното: Настоящето производство е от административно – наказателен характер, и по него следва да се установи има ли извършено административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. При това производство следва да се посочи че актовете за установяване на административните нарушения нямат обвързваща доказателствена сила, т.е посоченото в акта не се счита за доказано, като по отношение на тези въпроси в производство съгласно чл.84 от ЗАНН се прилагат разпоредбите на НПК, и нарушителят се счита за невиновен до доказване на противното, по смисъла на чл.16 от  НПК.  Посоченото означава, че в тежест на АНО, по аргумент от чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.103, ал.1 от НПК, като субект на административно-наказателното обвинение е да докаже пред съда че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето посочено  като нарушител. Следва да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН за съставянето на акта, както и за издаването на НП, за сроковете за реализиране на наказателното преследване, като в тази насока съдът намира че следва да посочи че съгласно съдебната практика е налице различие в понятията „неправилно” и „незаконосъобразно” наказателно постановление.  Когато АУАН или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в законоустановените срокове, или не съдържат изискуемите от закона реквизити или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

           Критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение на въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните в която и да е фаза на процеса.

           Когато обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т.е дали има извършено административно нарушение. Именно  АНО е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение и че същото е извършено от лицето  посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършване на нарушение. И когато се докаже че НП е законосъобразно, че е извършено посоченото в него нарушение, то тогава следва да бъде разгледан и въпроса за съответствието на наложената санкция с тежестта на нарушението, когато размерът на наказанието или санкцията е определен в някакви граници, а не е фиксиран от закона. 

             Преди да обсъди спора по същество, съдът следва да посочи, че и АУАН, както и НП са съставени от длъжностни лица, в кръга на правомощията им и в съответствие с разпоредбите на Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение  № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив, както и от приетата оправомощителна заповед № 11ОА 3290 от 21.12.2011г. на кмета на Община Пловдив.  АУАН съдържа изискуемите реквизити по чл.42  от ЗАНН.   Макар и лаконично, дадено е ясно и точно описание на нарушението, правна квалификация на същото, както и е индивидуализирано лицето чието поведение е определило съставянето на АУАН. НП е издадено в срок, но при неговото издаване административнонаказващия орган /АНО/ е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.4 от ЗАНН като е посочил като нарушител Б.С. ***, което е различно от посоченото в АУАН лице Б.С.П.  което представлява съществено процесуално нарушение и е от вида на неотстранимите, тъй като ЗАНН не познава института за „явна фактическа грешка” и определящо заключение за отмяна на атакуваното НП поради неговата незаконосъобразност. Административнонаказателния процес по реда на ЗАНН е формален по своя характер, целящ гарантиране законосъобразност в правоотношенията между страните, предвид правната и обществена значимост на засяганите ценности. За допуснатата в НП / а не в АУАН/ техническа грешка в производството по ЗАНН не е предвидена възможност за отстраняване.

             Предвид горното, след като е нарушена административно - наказателната процедура, съдът счита, че не следва да се произнася по същество на правния спор.

              Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът 

Р   Е   Ш   И :

               ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № **** от 12.12.2013г. на  Заместник – кмет ОРТ в Община Пловдив, с което на Б.С. ***, ЕГН ********** на основание чл. 30, ал.1 и чл.25, ал.5 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение  № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лева за нарушение разпоредбата на чл.4, ал.1 от същата наредба.

 

             Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния съд на  гр. Пловдив  по реда на глава ХІІ от АПК .

 

 

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.