АНД 800/2013 - Решение - 26-07-2013

Решение по Наказателно дело 800/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е  №2113

гр.Пловдив, 25.07.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на осемнадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря Гергана Спасова като разгледа докладваното от съдията НАХД №800/13  год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.       

            Обжалвано е Наказателно постановление №58/24.01.2013 год. на З.К. на Община Пловдив, с което на ЕТ „П.” със собственик П.К.К. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 500 лв. на осн.чл.31 от Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Пловдив.

            Жалбоподателят се оплаква от материална незаконосъобразност на атакувания акт и чрез адв.П.Р. моли за неговата отмяна.

Въззиваемата страна чрез юрк.К. настоява, че НП е законосъобразно и моли да бъде потвърдено от съда.

 

Съдът като съобрази доказателствата по делото установи:

 

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Жалбоподателят стопанисва магазин за хранителни стоки на ул.”О.” №*** в гр.Пловдив, пред който магазин често били поставяни пластмасови касетки за хранителни стоки с цел да се запази място за паркиране. Тази тенденция била забелязана от св.Ц.Г. ***, която на 22.11.2012 год. отново видяла пред магазина въпросните касетки, поставени на пътното платно. Тя направила проверка и съставила АУАН против търговеца за нарушение по чл.9, ал.1, т.9 от Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Пловдив. Въз основа на акта било издадено и атакуваното НП.

Тези факти са доказани с всички доказателства по делото, сред които достоверните показания на свидетелката Г. и донякъде показанията на св.Л.. Последните се кредитират само доколкото същият призна, че в инкриминирания момент на пътното платно пред магазина на жалбоподателя действително е имало пластмасови касетки. В останалата им част тези показания са направо несериозни и дори подценяващи способността на съда да отсее истината от откровената неистина.

Всъщност по факта, че пред магазина е имало касетки не се спори. Възразява се, че това е сторено лично от управителя на търговеца.

Този спор в случая е ирилевентен за съдбата на НП. То следва да се отмени, поради факта, че с него не е наказано съставомерно деяние – ерго противоречие с материалния закон, в която посока възгледите на жалбоподателя се споделят напълно от съда.

Съгласно приетата за нарушена общинска норма на чл.9, ал.1, т.9 от Наредбата за забранява: Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставянето на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели, изкуствени неравности по платното за движение и др.), ограничаващи правото на преминаване и паркиране, както и поставянето на маркировки (графични, цифрови и други обозначения) върху същите, без съответното разрешение, издадено от предвидени в нормативен акт органи. Същите следва да се премахнат от общинската/районната администрация за сметка на нарушителите.

Тълкуването на тази норма сочи, че поставянето на пластмасови касетки на пътя не би могло да се счита нито за поставяне на „съоръжения”, нито за за „ограничаване правото на преминаване и паркиране”. Посочено е, че това ограничаване се осъществява от „съоръжения” като са изброени примери на такива. Това изброяване наистина не е изчерпателно, но то дава ясна насока що за съоръжения следва да се считат за ограничителни по тази забрана. Според съда това са само такива специално пригодени за целта вещи, които по някакъв траен начин са закрепени върху настилката или недвусмислено забраняват преминаване и/или паркиране. Това е и смисълът на употребеното в наредбата понятие „съоръжения”. От тази гледна точка поставените касетки дори при най – свободната логика не биха могли да се схванат като „съоръжения” – те са просто „предмети”. Но, ако е искал да разшири до такава степен забраната си по чл.9, ал.1, т.9 от Наредбата си, местният нормотворец непремено би включил и това понятие в нея. Все в тази връзка трябва да се каже, че инкриминираните касетки не са били в състояние да „ограничават” ничие право за паркиране, още по – малко пък за преминаване, защото абсолютно всеки може да ги премахне без никакво усилие и специални средства и/или умения.

С оглед на горното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление №58/24.01.2013 год. на З.К. на Община Пловдив, с което на ЕТ „П.” със собственик П.К.К. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 500 лв. на осн.чл.31 от Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Пловдив.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението.

                                                                                                                                                               

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.