АНД 6992/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 6992/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер    456                              28.02.2014г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На двадесет и осми януари             двехиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

АНД номер     6992  по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е наказателно постановление № 10932/03.10.2013г. на Началник Сектор ПП  -гр.Пловдив, с което на К.Ю.Ч., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 30 / тридесет / лв. за нарушение по чл.147, ал.1, вр. Чл 181, т.1 от ЗДвП. Следва да се посочи, че със същото НП е наложено и още едно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл.137а, ал.1, вр. С чл.183, ал.4, т.7 ЗДвП, но в тази част същото не е обжалвано и е влязло в сила по тази причина. По тази причина са били отнети и 6 к.т.

          Жалбоподателя Ч. моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление в оспорената част като незаконосъобразно, по съображения подробно изложени в жалбата и съдебно заседание.

 

          Въззиваемата страна - ПП - Пловдив, не изпраща представител и не взема становище по делото, въпреки предоставената й възможност.

          Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

 

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

          На 22.09.2013г. около 9.00 ч.  жалб.Ч. управлявал МПС – лек автомобил Ф. Ш. с ДК № ***** чужда собственост като в района на ул.Н. № * в гр.П. бил спрян от свид.Б.П. – полицейски служител, който забелязал, че водача не ползва обезопасителен колан. При извършената проверка установил и че МПС не било преминало ГТП. За същото на жалб.Ч. му бил съставен АУАН с №10932/фабр.142373/22.09.13г. Въз основа на посочения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление.

 

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свид.Б. Т.П. и писмените доказателства представени по делото - АУАН, справки АНД и Заповед, които Съдът възприема и кредитира като логични и безпротиворечиви, а първия изцяло отговарящ на изискванията на закона и съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП ползващ се доказателстена сила. В тежест на жалбоподателя е възложено да бъде оборен, но последното не бе сторено. Дори същия потврждава тези фактичеки положение.

 

          При така установените факти обаче неправилно е бил санкциониран жалбоподателя, за това че не бил представил МПС на ГТП. Основателно е възражениета на жалбоподателя, че съгласно закона това е задължение възложено на собственика, а не на водача. Последния може само да бъде санкциниран, че управлява МПС без да е преминало ГТП, но не и за това, че го е представил на такъв, защото и да иска не би могъл да стори същото. Ето как неправилно е бил приложен закона, както от актосъставитела, така и от наказващия орган. Същевременно настоящото производство се развива по жалба на Ч. и не би могло настоящата инстанция да измени НП в негова вреда. Дори и наказващия орган би могъл да санира пропуски в АУАН, по илата на чл.53, ал.2 ЗАНН, но не и такива в процесното НП.

          При това положение процесното НП следва да бъде отменено.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 10932/03.10.2013г. на Началник Сектор ПП  -гр.Пловдив, В ЧАСТТА с което на К.Ю.Ч., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 30 / тридесет / лв. за нарушение по чл.147, ал.1, вр. Чл 181, т.1 от ЗДвП.

 

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.