АНД 6990/2013 - Решение - 10-02-2014

                                   Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е  №..............

        

                                      гр. Пловдив, 10.02.2014г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета год. в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Тодорка Мавродиева, като разгледа АНД № 6990/2013г.по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав , за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № ***/****г. издадено от Началник група в сектор “ПП” към ОДМВР – Пловдив, упълномощен с К-6659 от 17.06.2013г., с което на Р.Б.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 800 лева и ЛИШАВАНЕ от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на разпоредбите на чл.5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП и на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, както и са ОТНЕТИ общо 10 контролни точки на основание Наредба № І3 -2539 на МВР.

         Жалбоподателят  – редовно призован не се явява в съдебно заседание и не се представлява, като чрез жалбата си активирала настоящото производство моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран, а също така, че атакуваното постановление е неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – Сектор „ПП” при ОДМВР гр.П. – редовно призована, не  изпраща представител.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е основателна.

С акт за установяване на административно нарушение от 02.10.2013г.  при извършена проверка на 02.10.2013г. около 00:00 часа в гр.П. на  бул. „М.” до № ** е констатирано, че жалбоподателят управлява лек автомобил „Мерцедес С 350ЦДИ” с Рег. № *****, собственост на „А. и.” ЕООД с концентрация на алкохол в кръвта 1,03 % в издишания въздух, установено след тест с техническо средство Алкомер  931, с фабричен № ***. На същия е издаден талон за медицинско изследване № 0039896. Записано било от проверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП .

Жалбоподателят подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива не са били депозирани от страна на жалбоподателя до наказващия орган.

По административно наказателната преписка е приложена молба от жалб.К. до наказващия орган, в която сочи, че на въпросната дата и час е получил обаждане от бившата си съпруга с молба да закара сина им, който е с висока температура и живее в гр.С. на лекар. Същият признава, че е употребил алкохол около 150 гр. водка за това решил да закара колата на бившата си съпруга, която също е правоспособен водач, но бил спрян за проверка.

В съдебно заседание актосъставителят С.Б. поддържа изцяло съставения от него акт. Проверката извършил в качеството на мл. автоконтрольор към Сектор ПП, лично констатирал нарушението и излага пред Съда как е била извършена същата, какво се е установило, как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. От неговите показания се установява, че действително фактическата обстановка е такава, каквато е описана в АУАН.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушенията под разпоредбите на чл.5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП, като е постановил глобата и лишаването от правоуправление за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, а отнемането на общо 10 контролни точки на основание Наредба № ІЗ -2539 на МВР.

На първо место следва да се отбележи , че  атакуваното наказателно постановление е издадено от началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, като в НП е записано , че същият е упълномощен с „К-6659 от 17.06.2013г.” Така изписания беквуно-цифрен код с посочена дата на издаване по никакъв начин не сочи на базата на какъв документ е вменена материалната компетентност на посочения по- горе Началник сектор ПП да издава наказателни постановления. Действително текстът на чл. 189,ал.12 сочи , че наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност. От самото постановление не става ясно с какъв акт на министъра на вътрешните работи е вменена компетентност на издателя на постановлението. Следва да се отбележи също така , че при окомплектоването на административно наказателната преписка от страна на наказващия орган е приложена заповед на министъра на вътрешните работи за материална компетентност по издаване на наказателни постановления /т.2 до т. 2.16/ с дата 28.08.2012г., която дата на издаване категорично не съвпада с посочения в постановлението овластяващ документ. Съдът е на становище , че по този начин е била нарушена разпоредбата на чл. 47 ЗАНН.  

На следващи место трябва да се отбележи, че с атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя са били отнети и 10 контролни точки. Тук наказващият орган се е задоволил единствено с упоменаването , че тази санкция се налага на основание Наредба № Із-2539  на МВР , като в самото постановление лисва изписване на законовия текст , който регламентира определянето максималния размер на контролните точки , както и отнемането и възстановяването им, а именно чл.157 ал.3 от ЗДП. Съдът счита , че по този начин е било ограничено правото на защита на жалбоподателя, тъй като същия не би могъл да знае, а само да предполага по кой законов текст му се отнемат посочените 10 контролни точки.

Предвид изложеното дотук , Съдът е на становище , че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и необосновано , поради което следва да бъде отменено изцяло в този му вид, поради което

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ***/****г. издадено от Началник група в сектор “ПП” към ОДМВР – Пловдив, упълномощен с К-6659 от 17.06.2013г., с което на Р.Б.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 800 лева и ЛИШАВАНЕ от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на разпоредбите на чл.5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП и на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, както и са ОТНЕТИ общо 10 контролни точки на основание Наредба № І3 -2539 на МВР.

 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.П. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.