АНД 6940/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 6940/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер   454                               28.02.2014г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На двадесет и осми януари             двехиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

АНД номер 6940  по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е наказателно постановление № 12685/18.11.2013г. на Началник Сектор ПП  -гр.Пловдив, с което на Р.С.А., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин / лв. за нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

          Жалбоподателя А. чрез своя повереник  моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно, по съображения подробно изложени в жалбата и съдебно заседание.

          Въззиваемата страна - ПП - Пловдив, не изпраща представител и не взема становище по делото, въпреки предоставената й възможност.

          Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

          На 17.10.2013г. около 19.30 ч.  жалб.А. управлявал МПС – лек автомобил с ДК № ******** като в района на магазин К., гр.П. , бул М. *** на паркинга участвал в ПТП с друг автомобил, но напуснал местопоризшествието. В последствие бил издирен от свид.Г.Д. – полицейски служител, който извършил разследване и установил , че към горната дата жалб.А. нямал валидна застраховка Гражданска отговорност. За същото на жалб.А. му бил съставен АУАН с №12685/фабр.135278/31.10.13г. Въз основа на посочения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление, но с посочено нарушение извършено на 31.10.13г.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свид.Г.В.Д. и писмените доказателства представени по делото - АУАН, полица за застраховка ГО, които Съдът възприема и кредитира като логични и безпротиворечиви, а първия изцяло отговарящ на изискванията на закона и съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП ползващ се доказателстена сила. В тежест на жалбоподателя е възложено да бъде оборен, но последното не бе сторено.

          Ето защо нарушението визирано в акта е било извършено на 17.10.13г. и то правилно е било квалифицирано като такова по чл.315, ал.1, т.1 КЗ. По същество обаче се установи, че на 31.10.13г. жалб.А. не е извършил вмененото му с НП нарушение. Освен това на практика той е санкциониран за нарушение, което не му е било предявено с АУАН, което очевидно не е допустимо. Не по-малко важно е и обстоятелството, че към 31.10.13г. той е имал вече сключена застраховка, считано от 30.10.13г. , което е видно от представеното заверено копие на полица № 11113002587245. В случая не би могло да се приеме, че е допусната техничека грешка досежно датата на извършеното нарушение, тъй като настоящото производство се развива  по жалба на А. и очевидно не би могло съда да коригира във вреда на същия допуснати неточности в НП. Дори и наказващия орган би могъл да санира при условията на чл.53, ал.2 ЗАНН неточности единствено в АУАН, но не и в НП.

При това положение процесното НП следва да бъде отменено.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н. с.

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №12685/18.11.2013г. на Началник Сектор ПП  -гр.Пловдив, с което на Р.С.А., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин / лв. за нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.