АНД 6932/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Наказателно дело 6932/2013г.

                                       Р Е Ш Е Н И Е 

№.....                 17.02.2014 г.                                   гр.Пловдив,

                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ХХVІ наказателен състав

На двадесет и четвърти януари      две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

Секретар Гергана Питропова

като разгледа докладваното от съдията Печилкова АНД № 6932 по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от П.Й.Д. *** против Наказателно постановление №*****/23.10.2013 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, с което  на осн. чл.182 ал.1 т.5 Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП. Моли съда да отмени Наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят П.Д., редовно и своевременно призован, се представлява от адв.И. от Адв.колегия-Пловдив, редовно упълномощен, поддържа жалбата. 

 Въззиваемият сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, редовно и своевременно призован, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на процесуалния представител на жалбоподателя в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 11.10.2013 г. на П.Й.Д. *** е съставен Акт за установяване на административно нарушение №*****/11.10.2013 г. от Р.К. – полицай при VІ-то РУП - гр.Пловдив, за това, че на 11.10.2013 г. около 14.57 часа в гр.П., бул.М. №*** управлява лек автомобил “Л. р.” с рег.№** **** ** със скорост 96 км/ч при максимално разрешена такава за населеното място – 50 км/ч. Скоростта е измерена и фиксирана с техническо средство TR4D №***, показана на водача. Актосъставителят квалифицира нарушението по чл.21 ал.1 ЗДвП. Актът е предявен и препис от същия е връчен срещу подпис на Д. на 11.10.2013 г.

Радарен скоростомер TR4D №*** преминава успешна периодична последваща проверка на 20.02.2013 г., която е със срок на валидност една година, съгласно представеното заверено копие от списък с идентификационните номера на преминали успешно последваща проверка средства за измерване /л.8/. На 11.10.2013 г. в 14.57 часа със същото е регистрирана скорост на движение 96 км/ч, видно от изготвената разпечатка с данни, снети от паметта на радарен скоростомер “TR4D” с фабричен № *** /л.9/.

Въз основа на съставения акт е издадено Наказателното постановление, в което нарушението е описано като свеждащо се до това, че на 11.10.2013 г. около 14.57 часа в гр.П., бул.М. №*** Й. управлява лек автомобил “Л. р.” с рег.№** **** ** със скорост 96 км/ч при максимално разрешена такава за населеното място – 93 км/ч.

Със Заповед № **-****/2012 г. на Министъра на вътрешните работи Началниците на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР са оправомощени да издават Наказателни постановления за нарушения на ЗДвП, а полицейските инспектори – VІ-ІV степен, контрольорите и младшите автоконтрольори в ОД на МВР и техните териториалните – да съставят Актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.

Съгласно приложената към преписката справка за дисциплина на водача, на Д. са налагани наказания за нарушения на правилата за движение по пътищата преди санкционирането му с обжалваното Наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 Видно от приложената към НП разписка, препис от НП е връчен на жалбоподателя на 18.11.2013 г. Срещу НП на 20.11.2013 г. е подадена жалба до Районен съд-Пловдив чрез наказващия орган, което се установява от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна /лице, което е санкционирано/  в рамките на преклузивния 7-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните разпоредби и е съобразено с целта на закона. Същото е издадено при нарушение на процесуалните  правила.

АУАН е съставен от Р.К. ***, съгласно направеното в същия отбелязване от самия актосъставител. Видно от Заповед № **-****/28.08.2012 г. на Министъра на вътрешните работи, оправомощени да съставят актове за нарушения по ЗДвП са лимитивно посочените в нея лица. Такова възлагане не е налице по отношение на полициите в териториалните звена на ОД на МВР. След като актът е съставен от Р.К. ***, и в този смисъл от некомпетенто лице, то АУАН е незаконосъобразен, което обстоятелство се отразява и на издаденото въз основа на акта НП и обуславя и неговата незаконосъобразност.

В АУАН нарушението, за извършването на което е ангажирана административно наказателната отговорност на Д. е описано като свеждащо се до управление на МПС със скорост 96 км/ч при максимално разрешена за населеното място такава 50 км/ч. В НП е отбелязано, че на указаната дата и място Д. управлява МПС със скорост 96 км/ч при максимално разрешена за населеното място такава 93 км/ч. Несъответствието между описаното в акта и в НП нарушение съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като ограничава правото на защита на нарушителя, поставяйки го в невъзможност да разбере какво точно нарушение му се вменява. От друга страна, само по себе си описаното в НП не съставлява нарушение по ЗДвП, тъй като от начина на отразяването му се налага извод, че превишението на скоростта, с която Д. управлява МПС, е 3 км/ч и в този смисъл извършеното не представлява нарушение на правилата за движение по пътищата.

Предвид изложените съображения НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, поради което и на осн. чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

      

                                   Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №*****/23.10.2013 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, с което на П.Й.Д.,*** т.5 Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 /триста/  лева за нарушение на чл.21 ал.1 Закона за движение по пътищата като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.