АНД 6915/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 6915/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

377

гр. Пловдив, 24.02.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                        

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6915/2013 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № ****/03.09.2013 г., издадено от нач. сектор „Пътна полиция” към ОДМВР, гр. Пловдив срещу К.Р.В., с което на същия е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ.

                Жалбоподателят, К.Р.В., чрез процесуалния си представител адв. Л.П., моли съда да отмени наказателното постановление. Оспорва се по същество наличието на състав на административно нарушение, доколкото от страна на жалбоподателя, се представя Сертификат „Зелена карта”, който освобождава водача от сключване на застраховка „Гражданска отговорност” в България. Изтъкнати са и доводи за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство, изразяващи се в обстоятелството, че представеният на жалбоподателя препис от АУАН е абсолютно нечетлив, което накърнява правото му на защита. По изложените съображения се иска отмяна на така издаденото наказателно постановление.

          Въззиваемата страна, сектор „Пътна полиция” към ОДМВР, гр. Пловдив не изразява становище.

          Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

          Жалбата е подадена от лeгитимирана страна, в законоустановения срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

          При извършена на 13.08.2013 г., около 19.40 часа, в град П.,  на ул. “А., пред № *, в посока ул. “С., проверка на К.Р.В., управляващ мотопед “Пежо Вивасити” било установено, че водачът управлява посоченото ППС без сключена полица за застраховка “Гражданска отговорност, за което бил съставен АУАН за нарушение на чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ. Въз основа на така съставеният АУАН било издадено и НП, предмет на настоящето обжалване.

          В подкрепа на доводите си за липса на извършено административно нарушение, жалбоподателят е представил Свидетелство за управление на МПС, Сертификат за съответствие с ЕО и Международна карта за автомобилна застраховка, ведно с преводи от френски на български език. За изясняване на обстоятелствата по делото, като свидетел е бил разпитан актосъставителят, който в показанията си потвърждава отразените в АУАН обстоятелства.

          Тази фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

          Съгласно чл. 259, ал. 1 КЗ, договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което:

          1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение или

          2. управлява моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка.

          Съгласно ал. 3 на същия член, лицето по ал. 1, т. 2, не е длъжно да сключва договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите при влизане на територията на Република България, при условие, че притежава валиден сертификат "Зелена карта".

          Представения по делото от страна на жалбоподателя Сертификат “Международна карта за автомобилна застраховка”, придружен с превод на български език, установява приложението на цитираната по-горе разпоредба, която освобождава водачите на МПС от задължението да сключват договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите при влизане на територията на Република България, при условие, че притежават валиден сертификат "Зелена карта". В случая се установява, че към датата на извършване на проверката, жалбоподателят е притежавал валиден сертификат "Зелена карта", с признато приложение и на територията на Република България, поради което неправилно същият е бил санкциониран за деяние, което не представлява нарушение.

          По изложените съображения, Наказателно постановление № ****/03.09.2013 г., издадено от нач. сектор „Пътна полиция” към ОДМВР, гр. Пловдив срещу К.Р.В., с което на същия е наложена глоба в размер на 400 лева за нарушение на чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ, като неправилно и незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

         Мотивиран от горното ПРС ІІІ н. с.,

 

Р  Е  Ш  И  :

         

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ****/03.09.2013 г., издадено от нач. сектор „Пътна полиция” към ОДМВР, гр. Пловдив срещу К.Р.В., с което на същия е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ