АНД 6904/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 6904/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 379

гр. Пловдив, 24.02.2014г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на четвърти февруари през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №6904/13год. по описа на ПРС, ХVІІІ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №36 – 0000445 от 25.04.2013г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД - ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Г.П.К., ЕГН:********** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на МТ на осн. чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложена ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Жалбоподателят намира атакуваното наказателно постановление за незаконосъобразно, по изложени в жалбата доводи. Моли същото да бъде отменено. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява, но се представлява от процесуален представител – адв. Ч., която поддържа жалбата по същите съображения и прави същото искане.

Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание се представлява от инспектор Г.К., който моли наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, да бъде потвърдено.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 09.04.2013г. жалбоподателят, като водач на автобус „***” с рег. №***, собственост на Община Марица, БУЛСТАТ:***, извършил превоз на деца и ученици за собствена сметка от с. *** до с. *** с час на тръгване в 07.40 часа и от с. *** до с. *** с час на пристигане в ОУ „***” с. *** в 08.00 часа на основание Заповед №8 – РД/17.09.2012г. на Директора на ОУ „***”, с. ***.

На същата дата, но в по – късен час, била извършена проверка на автобуса и водача му от служители при  ОО „КД - ДАИ”, гр. Пловдив, между които свидетелят Т.Н. – старши инспектор. Проверката била планова и била извършена пред Кметството в с. ***. В хода на същата било установено, че жалбоподателят, като водач на автобуса „***” с рег. №***, собственост на Община Марица, БУЛСТАТ:***, е извършил превоза на деца и ученици за собствена сметка без да притежава карта за квалификация на водача. Същият е придобил категория „Д” на 18.06.1991г. и е трябвало да притежава карта за квалификация на водача до 31.12.2012г. 

За констатираното нарушение бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №163611 от 09.04.2013г. Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 2008г. на МТ. АУАН бил предявен на нарушителя на същата дата, като последният се запознал със съдържанието му, получил препис от акта и го подписал без възражения. Бил надлежно уведомен, че в тридневен срок може да направи и допълнителни писмени възражения по акта.

На 25.04.2013г. на жалбоподателя било издадено Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници №02 –000077/25.04.2013г.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното Наказателно постановление, с което на Г.П.К., ЕГН:********** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на МТ на осн. чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложена ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от гласните доказателства – показанията на свидетеля Т.Н., които съдът намира за обективни, логични и вътрешно непротиворечиви.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

От събраните по делото доказателства се установява с категоричност, че жалбоподателят не е притежавал карта за квалификация на водача, каквато се изисква от Наредба №41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. В чл.2, ал.1 на цитираната Наредба изрично е посочено, че водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача. Обстоятелството, че жалбоподателя К. е извършил превоза на деца и ученици за собствена сметка без да притежава такава карта не се оспорва от него.

С оглед извършеното нарушение по чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на МТ правилно е ангажирана административно наказателната отговорност  на жалбоподателя на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр. Глобата е определена във фиксиран от закона размер, поради което и не подлежи на преоценка от страна на съда.

Правилно наказващият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното нарушение. За този си извод съдът взема предвид на първо място обществените отношения, които са засегнати с установеното нарушение. На следващо място, трябва да се отчете, че превозът за собствена сметка е на деца и ученици, извършвал се е ежедневно в учебно време, като от началото на 2013г. до момента на установяване на обстоятелството, че водачът К. не притежава нужната му карта за квалификация на водача, е минал не малък период от време. Обстоятелството, че впоследствие жалбоподателят се е снабдил с карта за квалификация не може да промени горния извод.

При  извършената служебна проверка  съдът  не  констатира допуснати в хода на  административнонаказателното производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила, които  да  налагат  отмяна на обжалваното наказателното постановление.

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Обстоятелството, че проверката от служителите на ОО „КД - ДАИ”, гр. Пловдив е била извършена в с. *** и това не е отразено в АУАН и в НП не може да мотивира извод за нарушение, свързано с липса на реквизити на АУАН и НП. И в двата акта на администрацията нарушението, изразяващо се в извършване на превоз на деца и ученици, без притежаване на карта за квалификация на водача, е описано с нужната пълнота, като са посочени и обстоятелствата, при които е извършено. Проверката, извършена в с. *** е последваща и не касае самото нарушение, което е сторено преди това.

Спазени са и изискванията на чл.40 от ЗАНН за съставяне на АУАН. Същият е съставен от старши инспектор Т.Н., който е установил нарушението, в присъствието на нарушителя и на свидетел, присъствал не при извършване на нарушението, но при неговото установяване в с. ***. Ето защо възраженията на жалбоподателя в тази насока съдът намира за неоснователни.

 По изложените съображения, предвид липсата на основания за отменяване или изменяване на наказателното постановление, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 36 – 0000445 от 25.04.2013г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД - ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Г.П.К., ЕГН:********** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на МТ на осн. чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложена ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд – Пловдив.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ