АНД 6861/2013 - Решение - 20-02-2014

 

              Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е     № ................

         

                                      гр. Пловдив, 20.02.2014г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета год. в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Тодорка Мавродиева, като разгледа АНД № 6861/2013г. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление КТ № ***/***г. издадено от Зам.Кмета в Община Пловдив,  упълномощен със Заповед № 11ОА3286/21.12.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с което на „Ф. Т. П.” ООД БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление от гр.П., ЖК „Т.” бл.**, вх.*, ет.*, представлявано от Е. Д. Б. с ЕГН ********** е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на  100 лева за нарушение на разпоредбите на чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив и на основание чл.44 ал.1 т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Жалбоподателят „Ф.Т. П.” ООД – редовно призовано не се явява и не се представлява, като в жалбата активирала настоящото производство моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че атакуваното постановление е незаконосъобразно, а също така и че не е осъществило нарушението, за което е санкционирано.

          Въззиваемата страна – Община Пловдив – редовно призована- изпраща представител – юрк.К. – който предлага на Съда да потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е неоснователна.

 С акт за установяване на административно нарушение от 24.01.2013г. при извършена проверка на 24.01.2013г. в 10:30 часа на кафе-автомат, находяща се в гр.П., ул. „Б. ш.” № ** е констатирано, че същият е разположен върху терен общинска собственост с площ 0,5 кв.м., измерена с ролетка в присъствието на лицето Е. Д. Б.. Не е представена одобрена схема за разполагане..

Записано било от проверяващите, че по този начин били нарушени разпоредбите на чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

 Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива са били депозирани от страна на дружеството жалбоподател пред наказващия орган.

В съдебно заседание актосъставителят П.Г., поддържа изцяло съставения от него акт, извършил проверката в качеството на главен инспектор Пловдивски Общински инспекторат, лично констатирал нарушението, като излага как е била извършена същата, какво се е установило и как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. От неговите показания се установява, че действително фактическата обстановка е такава, каквато е описана в АУАН. Г. заявява пред Съда , че след констатиране на нарушението управителят на дружеството Е.Б. е била поканена в район „Северен”-гр.Пловдив за представяне на доказателства относно правото на дружеството да разполага кафе – автомати на посоченото по- горе место.  При явяването си Б. представила скица на частен имот, находящ се в гр.П., ул. „Б. ш.” № **, но не одобрена скица за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности. Било й обяснено , че самата скица , без посочената схема не й дава право кафе – автомати, пък било то и в частен имот.

Както по административнонаказателната преписка , така и в съдебно заседание жалбоподателката не представя каквито и да били писмени или устни доказателства , оборващи залегналите в АУАН констатации, поради което Съдът намира , че правилно е било отбелязано в АУАН , че  констатираното нарушение е в разрез с изискванията, залегнали в чл. 48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, като е постановил имуществената санкция на основание чл.44 ал.1 т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Изложената по - горе фактическа обстановка Съдът приема за установена въз основа на приетите като доказателства по делото писмени доказателствени материали.

При определяне размера на имуществената санкция наказващият орган е съобразил вида и тежестта на констатираното нарушение и предвид неговата относително ниска степен на обществена опасност е наложил санкция н минималния размер , предвиден в чл. 44,ал.1,т.3 от Наредбата.

Предвид изложеното по- горе, настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановление е правилно, обосновано и законосъобразно, тъй като при издаването му са не допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което същото следва да бъде потвърдено изцяло.

 

          Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :     

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление КТ № ***/***г. издадено от Зам.Кмета в Община Пловдив,  упълномощен със Заповед № 11ОА3286/21.12.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с което на „Ф. Т. П.” ООД БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление от гр.П., ЖК „Т.” бл.**, вх.*, ет.*, представлявано от Е. Д. Б. с ЕГН ********** е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на  100 лева за нарушение на разпоредбите на чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив и на основание чл.44 ал.1 т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ТМ