АНД 6860/2013 - Решение - 13-02-2014

Решение по Наказателно дело 6860/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№290

 

гр. Пловдив,  13.02.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

               ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - II наказателен състав в публично заседание на двадесет и девети януари,   две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа НАХД  № 6860/2013г. по описа на ПРС, II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

                Обжалвано е наказателно постановление НП № *** от 27.11.2013г. на Заместник – кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, с което на Ю.Н. ***, ЕГН ********** на основание чл.44, ал.2 и чл.43, ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Пр. към Р. № 199, взето с Пр. № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив е наложено административно наказание Глоба в размер на 300 лева за нарушение разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от същата наредба.

                Жалбоподателят обжалва цитираното по-горе наказателно постановление изцяло, като в жалбата възразява твърдения за не извършване на посоченото в НП нарушение. В съдебно заседание поддържа жалбата си както и посочи факти основаващи искането за отмяна на издаденото НП.

                Въззиваемата страна – Община Пловдив в съдебно заседание не се представлява и не представя становище по жалбата.

                Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

  Обжалваното НП е издадено въз основа на съставен на 17.10.2013г. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ***** от свидетел П.Х. срещу жалбоподателя за извършено нарущение на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Пр. към Р. № 199, взето с Пр. № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив, тъй като на същата дата около 15,30 часа на незаконно сметище находящо се в гр.П., на ул. Н.В. № ***  е изхвърлял строителни отпадъци на място, извън определените от Общината за тази цел. Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, който саморъчно е вписал нямам, в графата за възражения и обяснения. Актът е подписан от лицата посочени в него, като на същата дата е връчен препис от него на жалбоподателя. Не съгласен с наложената му глоба жалбоподателя е обжалвал в срок пред РС Пловдив издаденото НП.

В качеството на свидетел по делото в съдебно заседание бе разпитан съставителят на акта П.Х., който потвърди констатациите по акта, като поясни, че лично е установил нарушението а именно че жалбоподателят е свалял от ремарке строителни отпадъци, на място което не е определено от Общината. Свидетелят посочи, че жалбоподателя не е представил документ за самоличност поради което е потърсено съдействие на полицейските служители от Трето РУП гр.Пловдив. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелят като последователни, логични, съответстващи на останалите доказателства по делото

               При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

               По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал. 1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект / срещу който е издадено атакуваното НП /, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА. 

                Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

               За да се произнесе по основателността на жалбата, съдът съобрази следното: Настоящето производство е от административно – наказателен характер, и по него следва да се установи има ли извършено административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. При това производство следва да се посочи че актовете за установяване на административните нарушения нямат обвързваща доказателствена сила, т.е посоченото в акта не се счита за доказано, като по отношение на тези въпроси в производство съгласно чл.84 от ЗАНН се прилагат разпоредбите на НПК, и нарушителят се счита за невиновен до доказване на противното, по смисъла на чл.16 от  НПК.  Посоченото означава, че в тежест на АНО, по аргумент от чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.103, ал.1 от НПК, като субект на административно-наказателното обвинение е да докаже пред съда че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето посочено  като нарушител. Следва да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН за съставянето на акта, както и за издаването на НП, за сроковете за реализиране на наказателното преследване, като в тази насока съдът намира че следва да посочи че съгласно съдебната практика е налице различие в понятията „неправилно” и „незаконосъобразно” наказателно постановление.  Когато АУАН или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в законоустановените срокове, или не съдържат изискуемите от закона реквизити или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

           Критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение на въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните в която и да е фаза на процеса.

           Когато обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т.е дали има извършено административно нарушение. Именно  АНО е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение и че същото е извършено от лицето  посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършване на нарушение. И когато се докаже че НП е законосъобразно, че е извършено посоченото в него нарушение, то тогава следва да бъде разгледан и въпроса за съответствието на наложената санкция с тежестта на нарушението, когато размерът на наказанието или санкцията е определен в някакви граници, а не е фиксиран от закона. 

              Преди да обсъди спора по същество, съдът следва да посочи, че и АУАН, както и НП са съставени от длъжностни лица, в кръга на правомощията им и в съответствие с разпоредбата на чл.44 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Пр. към Р. № 199, взето с Пр. № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив, както и от приетата оправомощителна заповед № 11ОА 3286 от 21.12.2011г. на кмета на Община Пловдив.  АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити по чл.42 и по чл.57, ал.1 от ЗАНН.   Макар и лаконично, дадено е ясно и точно описание на нарушението, правна квалификация на същото, както и е посочена приложимата според АНО санкционна разпоредба. Индивидуализиран е нарушителят. Актът за установяване на административно нарушение е съставен в присъствието на един свидетел, служител на Общинска полиция, явяващ се очевидец на нарушението и свидетел на съставянето на акта, което като обстоятелство не води по никакъв начин  до нарушаване правото на защита на жалбоподателят, тъй като има възможност да сочи всякакви доказателства за оборване съдържанието на акта. От друга страна, в показанията си свидетел Х.  сочи, че лично е възприел жалбоподателят да извършва изхвърлянето на строителни отпадъци, на нерегламентирано сметище, както и че са били потърсени за съдействието от служители на Район Северен именно поради такива дейности.

   Относно приложението на материалния закон: При тази фактическа установеност съдът приема, че е осъществен състава на административното нарушение на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Пр. към Р. № 199, взето с Пр. № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив. Определеното административно наказание от административния орган влиза в обхвата и на предвидените санкции по чл.43, ал.1 и на тези, в таблицата предвидени за чл.4, ал.1, т.1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив, а размерът на наказанието е съобразен с съобразен с Таблицата за размера на глобите и имуществените санкции по гореспоменатата наредба, като е определен в минимален размер. Ето защо, съдът намира, че правилно и законосъобразно аминистративнонаказващият орган е подвел извършеното от жалбоподателя нарушение под нормата на чл.4, ал.1, т.1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив и на основание чл.44, ал.2 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив е наложил справедливо наказание в рамките на предвидения размер, което съответства напълно на целите, визирани в чл.12 от ЗАНН.

При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

Мотивиран от гореизложеното, и на основание чл.61, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № *** от 27.11.2013г. на Заместник – кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, с което на Ю.Н. ***, ЕГН ********** на основание чл.44, ал.2 и чл.43, ал.1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив е наложено административно наказание Глоба в размер на 300 лева за нарушение разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр.Пловдив.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния съд на  гр. Пловдив  по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.