АНД 6858/2013 - Решение - 27-02-2014

Решение по Наказателно дело 6858/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е

 

Номер    416                                         27.02.2014  година                    Град Пловдив

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд, ХХ  - ти наказателен състав, на тринадесети февруари през две хиляди и четиинадесета година в публично съдебно заседание, в следния състав:                       

 

                                                                                   Председател: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

Секретар: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдията АН дело № 6858 по описа на съда  за 2013 година

 

       Р  Е  Ш  И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 80 от 04.03.2013г. съставено от Р.П. на длъжност зам. – кмет в Община Пловдив, с което на основание чл. 50 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, на „Ф.Т.П.” ООД, с Булстат: *******, със седалище и адрес на управление в гр. П., ЖР „Т.”, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. *, представлявано от Е.Д.Б. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение на чл. 50, във вр. с чл. 15, ал. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

             Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.

 

Мотиви към Решение от 27.02.2014г., постановено по АН дело
          № 6858/2013г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ – ти н.с.

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 80 от 04.03.2013г. съставено от Р.П. на длъжност зам. – кмет в Община Пловдив, с което на основание чл. 50 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П., на „Ф.Т.П.” ООД, с Булстат: *******, със седалище и адрес на управление в гр. П., ЖР „Т.”, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. *, представлявано от Е.Д.Б. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение на чл. 50, във вр. с чл. 15, ал. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

            Дружеството - жалбоподател „Ф.Т.П.” ООД, представлявано от управителя Е.Д.Б., чрез процесуалния си представител – адв. С. релевира оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното Наказателно постановление. Твърди, че в хода на административно – наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения обуславящи отмяна на атакувания акт, като оспорва и по същество вмененото им нарушение.

            Въззиваемата страна Община Пловдив, чрез процесуалния си представител – юриск. К. изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че сочените от жалбоподателя нарушения в процедурата по съставяне на АУАН не са налице, а от събраните писмени и гласни доказателства по категоричен начин се установява извършеното от жалбоподателя нарушение, поради което моли съда да потвърди атакуваното Наказателно постановление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и доводите на страните, намира за установено следното:

            Депозираната жалба е процесуално ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок, от легитимирано лице и е насочена срещу подлежащ на съдебен контрол акт. Разгледана по същество обаче същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното Наказателно постановление е издадено против „Ф.Т.П.” ООД, представлявано от управителя Е.Д.Б. за това, че на  адрес *** е разположен стопанисван от дружеството кафе – автомат на терен общинска собственост с площ от 0,72 кв.м. общо заемана площ, измерена с ролетка в присъствието на представляващия дружеството, за което търговецът не е представил разрешение за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност съгласно Раздел ІІ от ЗМДТ по чл. 56 от ЗУТ.

        Нарушението било констатирано от св. К.С.К.  - гл. инспектор при Пловдивски Общински инспекторат при извършена на 23.01.2013г. около 11.30 часа проверка на горепосочения адрес. На същия ден свидетеля поканил управителя на процесното дружество – Е.Б., в чието присъствие били извършени замерванията, като същата не представила изисканото разрешение, а след извършена проверка св. К. установил, че такова не е издавано на фирмата, поради което съставил АУАН, в който констатираното нарушение квалифицирала по чл. 50, във вр. с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

          На 04.03.2013г., въз основа на АУАН наказващия орган, в лицето на зам. кмета на Община Пловдив съставил обжалваното Наказателното постановление, с което за констатираното нарушение наложил на дружеството - жалбоподател имуществена санкция в размер на 100 лева.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за безспорно установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства, посредством показанията на св. К.К. и приобщените писмени доказателства – АУАН от 23.01.2013г., известие за доставяне, 2 бр. Заповеди на кмета на Община Пловдив и 2 броя пълномощни.

Разпитан в качеството на свидетел /протокол от съдебно заседание, проведено на 13.02.2014г./ актосъставителя К.С.К. заявява, че поддържа констатациите отразени в съставения от нея АУАН. Твърди, че на 23.01.2013г. лично извършил проверка на посочения в акта адрес и констатирал разположен на терен общинска собственост кафе – автомат. Същия поканил представител на дружеството, стопанисващо кафе – автомата – Е. Б. и в нейно присъствие посредством рулетка измерил площта, на която бил разположен обекта. Последната не представила изисканото й разрешение за разполагане на преместваем обект на терен общинска собственост, а след направена справка свидетеля установил, че такова не е издадено, поради което и съставил процесния АУАН.

 Съдът кредитира изцяло показанията на св. К., като обективни, логични и последователни. Същите намират опора в събраните по делото писмени доказателства и свидетелят подробно възпроизведе пред съда непосредствените си впечатления досежно възприетите от него обстоятелства.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че дружеството – жалбоподател „Ф.Т.П.” ООД, представлявано от управителя Е.Д.Б. е нарушил разпоредбата на чл. 50, във вр. с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив. Установи се от събраните гласни доказателства посредством показанията на св. К. К., че на посочения адрес ***, на площ от 0,72 кв.м. - терен общинска собственост е разположен кафе – автомат, стопанисван от дружеството – жалбоподател, за което последния няма разрешение за ползване на имот общинска собственост. Между впрочем жалбоподателят не оспорва посредством конкретни твърдения този факт, а единствено твърди, че в хода на административно – наказателното производство били допуснати съществени процесуални нарушения, сред които и неправилна квалификация на описаните в АУАН и НП факти и обстоятелства. Тези доводи не се споделят от съда, тъй като в показанията си актосъставителя подробно обясни, че в конкретния случай не само не е представено разрешение за разполагане на кафе – автомата от дружеството – жалбоподател, но и такова не било издавано изобщо, който факт не се оспорва от жалбоподателя.

Така установеното нарушение правилно е подведено под нормата на
чл. 15, ал. 1, във вр. с чл. 50  от цитираната Наредба
за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П.. Действително разпоредбата на чл. 50 от същата Наредба, към която наказващия орган препраща при цифровото изписване на правната квалификация на нарушението е санкционна по своя характер норма, но доколкото коректно е посочена както в АУАН, така и в НП наред с нея и нормата, съдържаща правило за поведение и вменяваща конкретно задължение, то според съда не се ограничава правото на защита на дружеството – жалбоподател.

Правилно наказващия орган е индивидуализирал и размера на наложената имуществена санкция, като е определил наказание в минимален размер – 100 лева, преценявайки всички релевантни за определяне отговорността на дружеството – жалбоподател обстоятелства.

 За пълнота следва да се посочи, че според съда при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на процесното Наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя и обуславящи отмяна на обжалвания акт на процесуално основание. По гореизложените съображения съдът постанови решението си, с което потвърди обжалваното Наказателно постановление, като правилно и законосъобразно.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО  С ОРИГИНАЛА!

Т.К.