АНД 6840/2013 - Определение - 12-02-2014

Определение по Наказателно дело 6840/2013г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 168

 

12.02.2014 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На дванадесети февруари        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6840 по описа за 2013 година.

 

        На поименното повикване в 10,55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:

Д.Р.П. - редовно уведомен от предходното съдебно заседание, чрез процесуалния му представител – адв. Х.Д., не се явява. 

Не се явява и адв. Х.Д., редовно уведомен.

 

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА:

ПЕТО РУП при ОД МВР ПЛОВДИВ – редовно призована, не изпраща представител.  

 

        АКТОСЪСТАВИТЕЛ:

А.И.П. – явява се лично.

 

По делото е постъпила изисканата от съда справка от Началника на V РУП при ОД МВР Пловдив, във връзка със срочността на жалбата. В същата се сочи, че жалбата от Д.Р.П. против НП №219/10.11.2013г. е заведена в деловодството на V РУП на 12.12.2013г. под №ВЯ/05-8330/13г., като се сочи невъзможност да бъде установено дали същата е подадена лично чрез явяване или е изпратена по пощата, тъй като няма запазени пощенски пликове  или други доказателства в тази насока. В справката е отразено, че административно наказателната преписка, ведно с всички материали по нея е изпратена на съда с Изх. № ИЯ/05-9757/16.12.2013г. Към справката е приложена разпечатка от деловодната система, от която е видна датата на завеждане на жалбата и движението на материалите по преписката.

 

 Съдът намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото днес, тъй като депозираната от жалбоподателя Д.Р.П. жалба против НП №219/10.11.2013г. е подадена извън срока на чл.59, ал.2 от ЗАНН. Поради това и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще следва да бъде прекратено. НП №219/10.11.2013г. е връчено лично на жалбоподателя П. на 02.12.2013г., а жалбата е подадена от него на 12.12.2013г. видно от приложената към справката на Началника на V РУП при ОД МВР Пловдив разпечатка от деловодната система, както и видно от поставения на жалбата входящ номер. При това положение жалбата се счита подадена извън 7-дневния срок на чл.59, ал.2 от ЗАНН.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Д.Р.П. жалба против НП №219/10.11.2013г. на Началник на V РУП – Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АНД №6840/2013г. по описа на РС-Пловдив, ХVІІІ н.с.   

 

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд – Пловдив.

 

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 10,58 часа.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                           

                                               СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ