АНД 6816/2013 - Решение - 24-01-2014

Решение по Наказателно дело 6816/2013г.

 

РЕШЕНИЕ

N 149                             24.01.2014 година.         Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На двадесет и четвърти януари      две хиляди и четиринадесета година.

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Владимир Вълев

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 6816 по описа на 2013 година

 

Р  Е  Ш  И

 

          ПРИЗНАВА обвиняемата П.Н.Д., родена на ***г***, българка, българска гражданка, омъжена, със средно образование, работеща, неосъждана, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за времето от 18.02.2013г. до 03.07.2013г., в с. С., обл. П. си е служила с контролни знаци - регистрационни табели с рег. № ******, издадени за моторно превозно средство товарен автомобил “Ш.” с рама № 197612 и двигател № 7408320, като ги е поставила на друго моторно превозно средство лек автомобил “В.” /Л. Н. с рама № XTA21213011573198 и двигател № 6588532/ – престъпление по чл. 345, пр.1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК я освобождава от наказателна отговорност като й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.

          Веществените доказателства - лек автомобил “В. /”Л. Н.” с рама № ХТА21213011573198 и двигател № 6588532, 1 бр. черна кожена чанта с бинокъл и ключ за автомобил - на съхранение в РУП гр. Раковски да се ВЪРНАТ на Д. С. Д.

Веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели с № ****** – на съхранение в РУП гр. Раковски, да се ИЗПРАТЯТ на ПП и КАТ Пловдив.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.