АНД 6816/2013 - Мотиви - 28-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 6816/2013г.

М О Т И В И

по НАХД№6816/13г., ПРС-Ін.с. :

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

С мотивирано постановление Районна прокуратура - Пловдив е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК на обвиняемата П.Н.Д., за това че за времето от 18.02.2013г. до 03.07.2013г., в с. С., обл. П. си е служила с контролни знаци - регистрационни табели с рег. № ******, издадени за моторно превозно средство товарен автомобил “Ш. 1203” с рама № 197612 и двигател № 7408320, като ги е поставила на друго моторно превозно средство лек автомобил “ВАЗ 21213” /Л. Н. с рама № XTA21213011573198 и двигател № 6588532/ – престъпление по чл. 345, пр.1 от НК.

С разпореждане от 21.12.2013год. съдът е приел, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и е насрочил делото за разглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

          Прокурорът поддържа направеното с постановлението предложение, като предлага на Съда да бъде наложено на дееца  наказание глоба в  размер на 300 лева.

Обвиняемата Д. признава вината си, съжалява за извършеното и изразява становище, че е извършила поради незнание.

          Съдът въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата П.Н.Д. е родена на ***г***. Тя е българка, българска гражданка, омъжена, със средно образование, работеща, неосъждана, с ЕГН **********.

На 18.02.13г. синът на обв.Д. – свид.Д. Д. закупил от фирма „Н.”ЕООД гр.Г. лек автомобил „ВАЗ 21213” с рама № ХТА 21213011573198. Същият бил бракуван и по тази причина без регистрационни табели. Същият ден колата било закарана в с.С., където пък щял да служи за зареждане на акумулатор на електропастир. Все пак за да не привлича внимание, обв.Д. демонтирала на посочената по-горе дата регистрационните табели от неин автомобил Ш., който не бил бракуван , но не се ползвал, с регистрация *******. След това ги монтирала на Л. Така до 03.07.13г., когато свид. Л. К. отишъл в дома й, за да иска същата кола за лична работа. Там срещнал свид.Д. Д., който го уведомил, че не бива да кара колата по пътната мрежа, тъй като”документите не били наред” без да дава повече подробности. Въпреки това свид.К. взел автомобила и потеглил. По същото време свид.А. и И. – полицаи в РУП Х. извършвали обход на с.С.. Те възприели колата управлявана от свид.К. и тъй като регистрационните табели били стар образец, го спрели за проверка. При същата установил, че табелите са издадени за друго МПС, а именно „Ш.” собственост на обв.Д..

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от обясненията на обвиняемата П.Д. дадени в хода на наказателното производство и пред настоящата инстанция, от показанията разпитаните в досъдебна фаза на процеса свидетели, а така също от приложените по делото писмени доказателства и протоколи за процесуално - следствени действия.

Съдът възприема и кредитира депозираните обяснения от обвиняемата и свидетелските показания, като обективни, непротиворечиви, логични и подкрепени с останалите събрани и приложени по делото доказателства.

При така установената по безспорен и категоричен начин фактическа обстановка по делото Съдът е на становище, че обвиняемата Д. е осъществила от обективна и субективна страна съставът на престъплението по чл. 345, ал.1 от НК за това, че  за времето от 18.02.2013г. до 03.07.2013г., в с. С., обл. П. си е служила с контролни знаци - регистрационни табели с рег. № ******, издадени за моторно превозно средство товарен автомобил “Ш. 1203” с рама № 197612 и двигател № 7408320, като ги е поставила на друго моторно превозно средство лек автомобил “ВАЗ 21213” /Л. Н. с рама № XTA21213011573198 и двигател № 6588532/.

От субективна страна престъплението е било извършено при пряк умисъл, като обв.Д. е предвиждал настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Тя добре е съзнавала, че табелите са издадени за друго МПС и въпреки това ги монтирала на Л., която била бракувана. В случая незнанието на закона и че горното представлява престъпление нея оправдава, тъй като налице е необоримата презумция , че всеки познава закона. В случая НК е обнародван и всеки би могъл да се запознае със съдържанието му.

За извършеното от обв.Д. престъпление се предвижда наказание глоба от 100 до 300лв. Тя не е осъждана за престъпление, не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК,  а с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, тъй като то е на просто извършване. Не са налице и пречки по смисъла на ал.6 от същата норма. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл. 78а, ал.1 от НК, Съдът е на становище, че обв.п.Д. следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като на основание посочената разпоредба й бъде наложено административно наказание ГЛОБА. В настоящия случай отчитайки чистото съдебно минало, признаването на вината, добрата характеристика, като взе предвид степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, както и имущественото му състояние – работеща като земеделски производител, Съдът й налага глоба в размер на 200 /двеста/ лв. Отегчаващи вината обстоятелства настоящата инстанция не отчита. Според съда това наказание се явява най-справедливо и съответно на извършеното.

Веществените доказателства - лек автомобил “ВАЗ 21213 /”Л. Н.” с рама № ХТА21213011573198 и двигател № 6588532, 1 бр. черна кожена чанта с бинокъл и ключ за автомобил - на съхранение в РУП гр. Хисар следва да се ВЪРНАТ на Д С. Д.

Веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели с № ***** – на съхранение в РУП гр. Х., следва да се ИЗПРАТЯТ на ПП и КАТ Пловдив.

Разноски по делото не са направени и не се възлагат такива в тежест на обв.Д..

        По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.