АНД 6815/2013 - Мотиви - 17-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 6815/2013г.

Мотиви към Решение № 284 от 13.02.2014г., постановено по НАХД
№ 6815/2013г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ – ти н.с.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

            С Постановление от 14.12.2013г. Районна прокуратура  - Пловдив е внесла предложение обвиняемият Й.С.К. с
ЕГН: ********** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба” на основание чл. 78А от НК за това, че
на 11.12.2013г. в гр. Р., област Пловдивска е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „н.”, модел „А.”, с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именно – марихуана, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 STK” с
№ „
S3036” и № REF 8322873 – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

В съдебно заседание, представителят на Районна прокуратура поддържа предложението със същата правна квалификация на деянието, предмет на постановлението, както и искането си за признаване на обвиняемия за виновен за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК и за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание - глоба в минималния предвиден в разпоредбата на чл. 78А от НК размер. Наред с това наказание счита, че на основание чл. 343г от НК на обвиняемия следва да се наложи и кумулативно предвиденото наказание – „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца.

Обвиняемият Й.К. се признава за виновен за извършеното престъпление и в хода на съдебното следствие даде обяснения, като изрази съжаление за случилото се.

Служебния защитник на обвиняемия – адв. К. също изразява становище за наличие на предвидените в чл. 78а от НК предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност на подзащитния му, като при индивидуализиране размера на административното наказание, което следва да му се наложи, моли съда да отчете наличието на смекчаващите отговорността на обвиняемия обстоятелства и финансовото му състояние, като му наложи глоба в минимален размер и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, посредством което, счита че биха се постигнали в достатъчна степен целите на наказанието.

            Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност,  прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

            Обвиняемият Й.С.К. е роден на ***г***, б., с българско гражданство, живущ ***, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********.

            Обвиняемият Й.С.К. е правоспособен водач на МПС. На 11.12.2013г., около 22.30 часа обвиняемият се намирал в гр. Р. и управлявал собствения си лек автомобил -  марка „н.”, модел „А.”, с рег. № *******, като се движел по ул. „П.Б.” в същия град. По това време свидетелите Й. В.Г. и К.С.Т. – полицейски служители при РУП – Р. към ОД на МВР гр. Пловдив изпълнявали служебните си задължения осъществявайки контрол на движението по пътищата. Двамата спрели за проверка управлявания от обвиняемия лек автомобил. В хода на извършената проверка К. бил изпробван за употреба на алкохол, като резултатът бил отрицателен. Тъй като  бил неспокоен по време на проверката, свидетелят Й. Г. решил да извърши проба за употреба на наркотични вещества. Обвиняемият К. бил тестван по надлежния ред с техническо средство
 
„ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 STK с
№ „
S3036” и № REF 8322873, който реагирал на марихуана /ТНС/, като пробата била положителна. За извършената проба бил съставен протокол. Обвиняемият К. не оспорил показанията, като пред полицейските служители обяснил, че бил изпушил една цигара с марихуана. В последствие обвиняемият бил отведен в РУП – Р. при ОДМВР гр. Пловдив, където му съставили АУАН и  издали талон за медицинско изследване, но обвиняемият отказал да даде кръв. Със Заповед № 561/12.12.2013г. на началника на РУП – Р. на обвиняемия била наложена принудителна административна мярка „Отнемане на свидетелството за управление на МПС” . Същият бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР.

Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните събрани по делото доказателствени материали - от обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание,  както и от писмените доказателства, събрани в хода на предварителното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал -  показанията на св. Й. Г. и К.С., справка за съдимост, характеристична справка, акт за установяване на административно нарушение, талон за медицинско изследване, протокол за извършена проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, справка за нарушител, три броя заповеди, копие на свидетелство за управление на МПС и контролен талон.

            От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото  производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

            Противоречия не се очертаха.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА

            При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с деянието си обвиняемият Й.С.К. е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 3 от НК, като на 11.12.2013г. в гр. Р., област Пловдивска е управлявал моторно превозно средстволек автомобил марка „н.”, модел „А.”, с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именномарихуана, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 STK” с
№ „S3036” и № REF 8322873.

От обективна страна обвиняемият на  инкриминираната дата е управлявал собственото си моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества – марихуана, с което е реализирал изпълнителното деяние на визираното в разпоредбата на чл. 343б, ал. 3 от НК престъпление. Марихуаната няма легална употреба, пазар и производство. Същата е поставена под контрол, съгласно Списък 1 на Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961г., която е ратифицирана от Р. България. Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКВНВП конопът /марихуана/ представлява растение с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, т.е. касае се за високо рисково наркотично вещество по смисъла на закона.

            От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия умишлено, като същият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им. Същият е действал с ясното съзнание, че е употребил наркотично вещество и въпреки това е привел в движение и управлявал собственото си моторно превозно средство.

            Предвиденото в особената част на НК наказание за извършеното от обвиняемия К.  престъпление е лишаване от свобода до две години. Обвиняемият не е осъждан до момента за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност. От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

При тези данни съдът счете, че са налице основанията на чл.78А от НК и  освободи  обвиняемия от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание ГЛОБА. При индивидуализиране размера на наложената на обвиняемия глоба съдът отчете, като смекчаващи обстоятелства  признанието на вината и изразеното критично отношение към извършеното, добрите характеристични данни – същият е неосъждан, в млада възраст и трудово ангажиран. Отегчаващи отговорността му обстоятелства не се установиха от съда. При тези данни съдът стигна до извод, че на обвиняемия следва да се наложи наказание в минималния размер, а именно  1000 лева глоба, което съдът намира за съобразено с конкретната степен на обществена опасност на деянието, личността на обвиняемия и неговото финансово положение, като намира че посредством така определеното наказание биха се постигнали целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 от НК. На основание чл. 78а, ал. 4, във вр. с чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК съдът наложи на обвиняемия и кумулативно предвиденото административно наказание лишаване от право да управлява МПС  за срок от четири месеца, което според съда в достатъчна степен ще способства за постигане целите на наказанието, както по отношение на индивидуалната, така и на генералната превенция. От така наложеното наказание, на основание чл. 59, ал. 4 от НК съдът приспадна времето, през което свидетелството за управление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 12.12.2013г. до влизане на решението в сила.

            По изложените съображения Съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.