АНД 6705/2013 - Решение - 22-02-2014

Решение по Наказателно дело 6705/2013г.

                                          Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 359

Гр. Пловдив, 22.02.2014г.

                                           

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Пловдивски районен съд, XІ н. с. в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                           

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

         

          При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6705/2013г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № *****/26.08.2009г. на Началник РУ на МВР гр. Х. при ОД на МВР Пловдив, с което на А.Е.С., ЕГН ********** от гр. С., кв. “Д.” са наложени административни наказания – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.6 от ЗДП и са отнети 4 контролни точки, на основание чл.157 ал.3 от ЗДП и Наредба № Із – 1959/2007г. на МВР, както и глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП.

По съображения, изложени в жалбата, жалбоподателят А.С. моли съда да отмени наказателното постановление /НП/.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 19.08.2009г. жалбоподателят С. управлявал л. а. „Опел” ДК № ********, чужда собственост, като около 17.10ч. в гр. Х., бул. „Х.” предприел маневра изпреварване при наличие на пътен знак В – 24 /забранено изпреварването/ и извършил изпреварване при непрекъсната пътна маркировка /непрекъсната осова линия М – 1/, която пресякъл. Във връзка с горното водачът бил спрян за проверка от служители на „ООРП” при УР на МВР гр. Х., при която не могъл да представи контролен талон към СУМПС.

Въз основа на горното на водача бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № *****/19.08.2009г., с който актосъставителят квалифицирал нарушенията по чл.6 т.1 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на А.С. са наложени административни наказания – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.6 от ЗДП и са отнети 4 контролни точки, на основание чл.157 ал.3 от ЗДП и Наредба № Із – 1959/2007г. на МВР, както и глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на св. С.В.Д. - актосъставител, разпитан в качеството на свидетел, чийто показания съдът кредитира като обективни, логични, последователни и кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят С. при управление на л. а. „Опел” ДК № ******** е предприел маневра изпреварване при наличие на пътен знак В – 24 /забранено изпреварването/ и е извършил изпреварване при непрекъсната пътна маркировка /непрекъсната осова линия М – 1/, която пресякъл, като наред с горното при извършената му проверка не могъл да представи контролен талон към СУМПС. По описания по – горе начин водачът е нарушил разпоредбите на чл.6 т.1 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП.

Въпреки изложеното по – горе съдът намира, че в случая са налице основания за отмяна на обжалваното постановление, тъй като съгласно установената практика на Административен съд гр. Пловдив /Решение от 30.10.2013г. на Общото събрание на съда, прието по  реда на чл.92 ал.5 и на основание ал.2 т.3 от ЗСВ/ към настоящия момент е изтекла абсолютната погасителна давност за наказателно преследване по чл.81 ал.3 вр. чл.80 от НК вр. чл.34 ал.1 от ЗАНН, която в конкретния случай е една година и шест месеца. Жалбоподателят С. е санкциониран за административни нарушения на чл.6 т.1 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП, извършени на 19.08.2009г., от което следва, че срокът на абсолютната погасителна давност е изтекъл на 19.02.2011г. Тъй като давността за наказателно преследване е период от време, определен от закона, с изтичането на който държавата губи правото си да осъществи наказателно, респ. административнонаказателно преследване, то на основание чл.81 ал.3 вр. чл.80 от НК вр. чл.34 ал.1 от ЗАНН обжалваното постановление следва да бъде отменено, поради което и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

                                                           

                                                       Р   Е   Ш   И:

            

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № *****/26.08.2009г. на Началник РУ на МВР гр. Х. при ОД на МВР Пловдив, с което на А.Е.С., ЕГН ********** от гр. С., кв. “Д.” са наложени административни наказания – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.6 от ЗДП и са отнети 4 контролни точки, на основание чл.157 ал.3 от ЗДП и Наредба № Із – 1959/2007г. на МВР, както и глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП.

           Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на ЗВАС.            

 

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ