АНД 6663/2013 - Решение - 13-02-2014

Решение по Наказателно дело 6663/2013г.

                Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 289

Гр. Пловдив, 13.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

      

       Пловдивски районен съд, ХI н. с. в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

          

при участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6663/2013г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № ****/11.11.2013г. на Зам. кмет ОРТ в Община Пловдив, с което на Н.П.Б.,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.8а ал.1 от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив /Наредбата/, на основание чл.57 ал.1 от Наредбата.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят Н.Б., чрез процесуалния си представител адв. Р.А. моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна Община Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Е.К. моли съда да потвърди обжалваното НП.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

На 25.09.2013г. била извършена проверка от служители на Пловдивски общински инспекторат на обект жилищна сграда, находяща се в гр. П., ул. “А.”, резултатите от която били обективирани в Констативен протокол № ******/25.09.2013г. При проверката било установено, че пред сградата е прокопана асфалтова настилка на площ около 7 кв. м. Извършена е В и К връзка на жилищната сграда, след което изкопът е запълнен с баластра. Асфалтовата настилка не е била възстановена, а самото прокопаване е било извършено без разрешение за прокопаване. Въз основа на резултатите от проверката бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ****/26.09.2013г. срещу Н.Б. като инвеститор на жилищната сграда. Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.8а ал.1 от Наредбата.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на Н.Б. е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.8а ал.1 от Наредбата, на основание чл.57 ал.1 от Наредбата.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя С.С.П.. В подкрепа на фактическата обстановка са и приложените към административнонаказателната преписка и представени в съдебно заседание писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

От доказателствата по делото се установява, че към момента на извършване на проверката е била прокопана асфалтовата настилка пред жилищна сграда, находяща се в гр. П., ул. “А.” и извършена В и К връзка, след което изкопът е запълнен с баластра. Прокопаването на асфалтовата настилка е било извършено без разрешение за прокопаване. От горното следва, че е било извършено посоченото в акта и в издаденото въз основа на него постановление нарушение на чл.8 ал.1 от Наредбата.   

Чл.57 ал.1 от Наредбата предвижда, че на нарушителите се налагат наказания съгласно таблица, която е неразделна част от Наредбата. Съгласно Таблица за размера на глобите към Приложение № 4 към чл.57 ал.1 от Наредбата е посочено, че за нарушение на чл.8а ал.1 от Наредбата на физически лица се налага глоба от 1 000 до 4 000 лв., а на юридически лица – от 3 000 до 6 000 лв. С обжалваното НП е наложена глоба в размер на 1 000 лв. на Н.Б., като обаче не е посочено в какво качество е ангажирана отговорността и. Единствено в АУАН е посочено, че същият е съставен срещу Н.Б. като инвеститор на жилищната сграда, пред която е била разкопана асфалтовата настилка без разрешение. В тази връзка обаче следва да се отбележи, че в показанията си св. П. посочва, че строителят на жилищната сграда е била фирма, а не Н.Б. - управител на фирмата. В подкрепа на това обстоятелство е и представеното по делото искане изх. № ***/26.04.2013г. до Кмета на Община Пловдив – Район „Централен” за издаване на разрешение за разкопаване на улица „А.” във връзка с изпълнение на В и К връзките на строеж “А.”. Това искане е било подадено от „П.” ЕООД, чрез управителя Н.Б.. Предвид горното в случая е следвало да бъде ангажирана отговорността на дружеството. В показанията си св. П. посочва, че актът е бил съставен срещу Н.Б., тъй като Наредбата предвиждала по – леко наказание за физически лица, поради което управителят на дружеството избрала актът да бъде съставен на нея. Предвид горното и с оглед това, че в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност на лице, което не е нарушител, обжалваното постановление, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено. 

Мотивиран от гореизложеното съдът

                                                            

                                                         Р   Е   Ш   И:

            

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ****/11.11.2013г. на Зам. кмет ОРТ в Община П., с което на Н.П.Б.,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.8а ал.1 от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив, на основание чл.57 ал.1 от Наредбата.

           Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.            

                                                          

                                                                  

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ