АНД 6653/2013 - Мотиви - 14-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 6653/2013г.

М О Т И В И

 

по НАХД № 6653/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

С Постановление от 03.12.2013 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обв. Й.И.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност, с налагане на административна такава по реда на чл. 78 А от НК за това, че в периода от 21.01.2013 г. до 09.06.2013 г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, не е изпълнил заповеди за защита от домашно насилие, както следва: от 25.01.2013 г. до 26.02.2013 г. в гр. П. – Заповед за незабавна защита от 14.01.2013 г., по гр.д. № 535/2013 г., по описа на ПРС, ІV гр.с., връчени му лично на 25.01.2013 г., с което е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си – А.К.Г., с ЕГН ********** и му е било забранено да приближава нея, жилището, местоработата, местата за социални контакти и отдих на същата, както и е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. П. до приключване на делото; както и от 26.02.2013 г. до 09.06.2013 г. в гр. П. – Заповед за защита срещу домашно насилие от 13.02.2013 г. по гр. д. № 535/2013 г. по описа на ПРС , ІV гр.с., връчено му лично на 26.02.2013 г., с която е бил задължен да се въздържа от домашно насилие спрямо А.К.Г., с ЕГН ********** ***, както и е бил отстранен от съвместно обитаваното с А.К.Г., с ЕГН ********** жилище с адрес гр. П. за срок от шест месеца и му е било забранено да приближава дома, местоработата, местата за социални контакти и отдих на А.К.Г., с ЕГН **********, за срок от шест месеца – престъпление по чл.296 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Прокурорът изцяло поддържа предложението на РП – Пловдив и счита, че в хода на съдебното производство по безспорен начин са установени фактическите констатации описани в обстоятелствената му част. Моли обвиняемият да бъде признат за виновен и спрямо него да се приложат разпоредбите на чл. 78 А от НК, като бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Адв. С., защитник на подс. Й.И.Г., счита, че обвинението спрямо подзащитният му е доказано. Моли да му се наложи глоба в минимален размер.

Обв. Й.И.Г. се явява в съдебно заседание. Признава вината си. Моли за минимално наказание.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Обвиняемият Й.Г. живеел със съпругата си - св. А.Г. в жилище, находящо се в гр. П.. Тъй като обвиняемият системно упражнявал физическо и психическо насилие спрямо св. Г., последната сезирала Районен съд Пловдив с молба по реда на чл. 9 и сл. от Закона за защита от домашното насилие. По образуваното гр. дело № 535/2013 г. по описа на ПРС. IV гр. състав на 14.01.2013 г. в полза на св. Г. била издадена Заповед за незабавна защита срещу обв. Г. (л. 50). която задължавала обвиняемия да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си - А.Г. и му е било забранено да приближава нея, жилището, местоработата, местата за социални контакти и отдих на А.Г., както и е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. П. до приключване на делото. На същата дата, на която била издадена заповедта за незабавна защита - 14.01.2013 г.. св. Г., тъй като се страхувала от прояви на физическо насилие от страна на обвиняемия спрямо нея. напуснала семейното жилище и отишла да живее в дома на св. О.Д.. Последната се съгласила да я приеме в дома си, докато си намери подходяща квартира.

На 25.01.2013 г. св. В.Я. и колегата му Е.А. - полицейски служители при 01 РУП - Пловдив връчили лично па обв. Г. заповедта за незабавна защита, запознали го със съдържанието й. както и с последиците от неизпълнението й. Св. В.Я. съставил писмено полицейско разпореждане на основание чл. 55 от ЗМВР (л. 53). с което на обвиняемия било разпоредено да изпълнява ограничителните мерки и задължения съгласно заповедта за незабавна защита и бил отстранен от съвместно обитаваното със св. А.Г. жилище. Полицейското разпореждане било връчено лично на обвиняемия срещу подпис. Въпреки това. още същата вечер обв. Г. се върнал в жилището, от което бил отстранен, и продължил да живее в него. В началото на м. февруари св. Г. се пренесла да живее в квартира, находяща се в гр. П.. През този период св. Г., придружавана от св. Д., няколко пъти посещавала жилището на ул. ***, за да вземе от там свои лични вещи, и всеки път намирали там обвиняемия. При едно от посещенията последният заявил, че следващия! път ще бъде сменен патрона на входната врата.

Гр. дело № 535/2013 г. по описа на ПРС. IV гр. приключило с решение, въз основа на което на 13.02.2013 г. в полза на св. Г. била издадена заповед за защита от домашно насилие срещу обв. Г., с която обвиняемият бил задължен да се въздържа от домашно насилие спрямо св. Г., както и е бил отстранен от съвместно обитаваното с нея жилище с адрес гр. П., за срок от шест месеца и му е било забранено да приближава дома. местоработата, местата за социални контакти и отдих на св. Г. за срок от шест месеца. Посочената заповед за защита била връчена лично на обв. Г. на 26.02.2013 г. На същия било издадено полицейско разпореждане по чл. 55 от ЗМВР (л. 54). с което му било разпоредено да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си А.Г., както и да не приближава съвместно обитаваното със съпругата си жилище, находящо се в гр. П., местоработата й и местата за социални контакти и отдих за срок от шест месеца.

Обв. Г. не изпълнявал както заповедта за незабавна защита от 14.01.2013 г., така и заповедта за защита от домашно насилие от 13.02.2013 г. След като се върнал в жилището, от което на 25.01.2013 г. бил отстранен, обвиняемият продължил да живее в него. а св. Г. продължила да живее на квартира. За неизпълнение на заповедта за защита от домашно насилие от страна на обвиняемия, Св. Г. не веднъж подавала сигнали в 01 РУII - Пловдив. На 04.04.2013 г. по повод поредна нейна жалба, полицейските служители от 01 РУII - Пловдив - св. И.Г. и св. Г.А., придружавани от св. Г. посетили адреса. След като при позвъняване на звънеца на апартамента, никой не отворил входната врата, св. Г. се опитала с ключ да отключи вратата, но не могла, тъй като обвиняемият, който в това време се намирал в жилището, бил поставил в патрона на бравата от вътрешната страна някакъв предмет. Св. О. и св. О., които живеели в апартамента на долния етаж. споделили на полицаите, че обв. Г. се е върнал в жилището и в момента се намира там, тъй като чували шум от апартамента на горния етаж.

Междувременно обв. Г. научил адреса, на който съпругата му живеела на квартира в гр. П.. на първия етаж, и в началото на месец май 2013 г. се опитал да нахлуе в жилището, което последната ползвала под наем. На излизане от входа на блока бил забелязан от св. М.В.. По-късно св. Г. споделила на св. В., че това бил съпругът й - обв. Г., както и че се страхувала последният да не я причака някоя вечер във входа на блока.

На 09.06.2013 г. св. Г. и св. М. Г. - дъщеря на последната от брака й е обв. Г., посетили семейното жилище на ул. ***, за да изнесат личните вещи на св. Г.. Преди това св. М. Г. се обадила по телефона на баща си - обв. Г., за да го предупреди за посещението, тъй като последният вече бил сменил патрона на входната врата и но този начин ограничил достъпа на съпругата си до жилището, от което бил отстранен със заповедта за защита от домашно насилие. Обвиняемият посрещнал свидетелките във видимо нетрезво състояние, държал се агресивно - започнал да блъска съпругата си и да я заплашва, че „ще почерни живота й", след което двете били принудени да напуснат жилището, а обвиняемият хвърлял по тях чантите с багаж, които преди това били събрали.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на обвиняемия и от показанията на свидетелите дадени в досъдебното производство и от останалите събраните и приложените по делото писмени  доказателства.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обв. Г. е осъществил съставомерните признаци на престъпление по чл. 296 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, за това, че в периода от 21.01.2013 г. до 09.06.2013 г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, не е изпълнил заповеди за защита от домашно насилие, както следва: от 25.01.2013 г. до 26.02.2013 г. в гр. П. – Заповед за незабавна защита от 14.01.2013 г., по гр. д. № 535/2013 г., по описа на ПРС, ІV гр.с., връчени му лично на 25.01.2013 г., с което е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си – А.К.Г., с ЕГН ********** и му е било забранено да приближава нея, жилището, местоработата, местата за социални контакти и отдих на същата, както и е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. П. до приключване на делото; както и от 26.02.2013 г. до 09.06.2013 г. в гр. П. – Заповед за защита срещу домашно насилие от 13.02.2013 г. по гр. д. № 535/2013 г. по описа на ПРС , ІV гр.с., връчено му лично на 26.02.2013 г., с която е бил задължен да се въздържа от домашно насилие спрямо А.К.Г., с ЕГН **********,***, както и е бил отстранен от съвместно обитаваното с А.К.Г., с ЕГН **********, жилище с адрес гр. П. за срок от шест месеца и му е било забранено да приближава дома, местоработата, местата за социални контакти и отдих на А.К.Г., с ЕГН **********, за срок от шест месеца.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. Обв. Г. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, тоест налице са кумулативно предвидените в чл.78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обв.  Г. да бъде наложена глоба в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

Причини за извършване на деянието – престъпна самонадеяност и неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО с оригинала.

 

Г.С.