АНД 6637/2013 - Решение - 28-02-2014

РЕШЕНИЕ №

РЕШЕНИЕ №425

Град Пловдив, 28. 02. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският Районен съд, двадесет и първи наказателен състав в открито съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и четиринадесетта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Нели Въгларова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 6637 по описа на Районен съд – П., ХХІ -ви наказателен състав за 2013 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление КТ № 322, издадено на 11.11.2013 год. от Р.П. на длъжност Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община П., с което на жалбоподателя търговско дружество “БОБИ 1991” ЕООД, БУЛСТАТ:*********, седалище гр. П., Област П., Адрес на управление ул. “Б.” № * ет.*ап.*, представляващ Б.Г.Ч. с ЕГН:********** за административно нарушение на чл. 50 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П. е наложено на основание чл.44, ал.1, т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П. административно  наказание “имуществена санкция в размер на 400,00 /четиристотин/ лева”.

 

Жалбоподателят в подадената жалба счита, че издаденото НП е правилно и законосъобразно с оглед на обстоятелствата по установяване на административното нарушение, но оспорва размера на наложеното му административно наказание – глоба в размер на 400,00 /четиристотин/ лева и моли за нейното намаляване до минималния размер, предвиден в закона – 100 /сто/  лева. Затова моли съда да измени наказателното постановление. Жалбоподателят, редовно призован, в съдебното заседание се явява управителят Б.Ч.. Той ангажира гласни обяснения.

Въззиваемата страна – Община П., редовно призована, в съдебно заседание се явява като процесуален представител юрк. Е.К., който не оспорва подадената жалба, взима становище за законосъобразност на НП и счита, че изменението на размера на наложеното административно наказание е в  компетентността на съда.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по реда на съдебното следствие, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

     Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

        От събраните в хода на съдебното следствие доказателства се изясни следната фактическа обстановка:

На 08. 10. 2013г., в 15:37 часа, в гр. П. е била извършена проверка от И.С.Г., главен инспектор при Пловдивски Общински инспекторат, в обект Кафе-бар „Л.“, находящ се на ул. „К.П.“ № *. В присъствието на Б.Ч. е било констатирано, че пред обекта, на имот общинска собственост , са разположени 2 броя маси с общо 8 седящи места към тях на обща площ 4,80 кв.м. Нямало е разрешение за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност съгласно Раздел II от ЗМДТ чрез поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ. Бил е съставен Констативен протокол № 102603 от 08.10.2013г. Тези обстоятелства по извършените констатации били преценени от свидетеля Г. като административни нарушения на чл. 50 във връзка с чл. 15 ал.1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П., затова в присъствието на собственика на дружеството Ч. съставила АУАН с №1155, който същият подписал без възражения. В тридневен срок не е постъпило писмено възражение по реда на чл.44 ал.1 от ЗАНН. На база на издадения АУАН на 11.11.2013г. било издаденото НП КТ № 322, връчено на 23.11.2013 година.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства: гласни доказателства- показания на актосъставителя Г., която поддържа констатациите и които съдът кредитира като логични, последователни, непредубедени, подкрепени, от които се установяват обстоятелствата по извършената проверка, както и от събраните писмени доказателства: оригинал на АУАН и наказателно постановление с разписки за връчването им, констативен протокол. По същество жалбоподателят не оспорва преценката за наличие на осъществени от него административни нарушения.

При така установената фактическа обстановка, след преценка на събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие следното от правна страна:

НП е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. В настоящият случай не са налице съществени нарушения на административно наказателния процес, които да ограничават правото на защита на жалбоподателя и обуславят незаконосъобразност на издаденото НП. На първо място, безспорно е установен субекта на административните нарушения. Няма съмнение, че това е именно дружеството жалбоподател. В последствие в съставения АУАН са посочени обстоятелствата, при които са осъществени административните нарушения и те безспорно и по несъмнен начин са били установени в хода на проверката. Посочени са законовите норми, които са били нарушени. Административното нарушение е било правилно и законосъобразно установено, като не са допуснати съществени нарушения на административно наказателните правила, които да ограничават правото на защита на жалбоподателя. Безспорно е изяснено, че деянието се е изразило в поставяне пред Кафе-бар „Л.“ на 2 броя маси с общо 8 седящи места към тях на обща площ 4,80 кв.м., без надлежно разрешение за ползване на общинска собственост за търговска дейност. В случаят административно наказващият орган законосъобразно е приел, че следва да бъде санкциониран жалбоподателят, че е осъществил нарушение на  разпоредбата  на  чл. 50 във връзка с чл. 15 ал.1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П. и че не са налице основания за прилагане на хипотезата на чл. 28 от ЗАНН. Съдът обаче счита, че неправилно е бил преценен от административно наказващия орган, размерът на наложеното административно наказание – глоба. Наказващият орган не е съобразил изискванията на чл.27 от ЗАНН. Следвало да прецени степента на засегнатост на обществените отношения, личността на нарушителя и имотното му състояние. Като смекчаващи обстоятелства трябва да се вземат предвид липсата на предишни административни нарушения, признаването на вината от жалбоподателя и желанието му да стартира процедура по издаване на съответното разрешение. Така определената санкция се явява прекомерно висока по отношение на извършеното нарушение, понеже се касае за първо нарушение на малка площ. Тези обстоятелства обуславят определянето на размера на глобата в минималния размер, посочен в закона за даденото нарушение – 100 /сто/ лева. С така определената санкция биха могли да бъдат постигнати целите на наказанието по смисъла на чл. 12 от ЗАНН. Предвид изложеното атакуваното НП е издадено законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

В предвид на изложеното, Съдът счита, че Обжалвано е Наказателно постановление КТ № 322, издадено на 11.11.2013 год. от Р.П. на длъжност Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община П., следва да бъде изменено.        

Мотивиран от изложеното, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Съдът

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление КТ № 322, издадено на 11.11.2013 год. от Р.П. на длъжност Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община П., с което на търговско дружество “БОБИ 1991” ЕООД, БУЛСТАТ:*********, със седалище и адрес на управление гр. П., Област П., ул. “Б.” № 7 *ет.* ап.*, представлявано от Б.Г.Ч. за осъществено административно нарушение на чл. 50 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П. му е наложено на основание чл.44, ал.1, т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П. като НАМАЛЯВА размера на административно наказание „глоба” от 400 400.00 /четиристотин/ на 100 /сто/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд П. по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок  от получаване на съобщението за изготвянето му от страните.                

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО с оригинала.

Г.С.