АНД 6563/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Наказателно дело 6563/2013г.

                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 341

Гр. Пловдив, 20.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                          

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6563/2013г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № ****/12.02.2013г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на „Мобилтел” ЕАД, представлявано само заедно от А.М., в качеството му на изпълнителен директор и от Х.П., в качеството му на изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “К.” е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв. за нарушение на чл.326а от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ вр. чл.31 ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга /ФС/, на основание чл.326а вр. чл.336 от ЗЕС вр. чл.31 ал.1 от ФС.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно жалбоподателят „Мобилтел” ЕАД, чрез процесуалния си представител юрисконсулт С.Б. моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна КРС, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Й.С.С. моли съда да потвърди обжалваното НП като правилно и законосъобразно, като навежда съображения затова.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна, макар и не по изложените в нея съображения.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 28.05.2012г. в гр. Пловдив „Ем и Ел” ООД, ЕИК *********, абонат на мобилен телефонен номер **********, предоставен му от „Мобилтел” ЕАД, подало в магазин на „Космо България Мобайл” ЕАД /”Глобул”/ заявление с № ************* за пренасяне на мобилен телефонен номер **********.

На 28.05.2012г. приемащият доставчик „Глобул” е изпратил заявлението за пренасяне с № ************* до даряващия доставчик „Мобилтел” ЕАД, касаещо горепосочения номер. Същото било надлежно получено от приемащия доставчик на 28.05.2012г.

На 30.05.2012г. „Мобилтел” ЕАД уведомило „Космо България Мобайл” ЕАД, че отказва преносимост на заявения номер. Като причина за отказа бил посочен код „0006” /Penalties and/or leasings due amounts – неустойки и/или дължими суми по лизинги/.

По отношение на заявения за пренасяне номер не са били налице основания, даващи право на предприятието да откаже преносимост. Не са били налице и останалите основания за отказ, посочени в чл.30 ал.1 и ал.2 от ФС, поради което доставчикът съгласно чл.31 ал.1 от ФС е следвало да осъществи процеса по пренасяне на номера съобразно определеното във ФС, процедурата по чл.24 ал.1 и общите им условия за взаимоотношения с крайни потребители. Като не е осъществил процеса на пренасяне на  мобилен телефонен номер **********, „Мобилтел” ЕАД е нарушило чл.31 ал.1 от ФС.

Във връзка с горното бил подаден сигнал от „Ем и Ел” ООД в КРС, въз основа на който била извършена проверка от служители на Главна дирекция „Контрол на съобщенията” на КРС, за резултатите от която бил съставен Констативен протокол № ************/20.06.2012г., а въз основа на него Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ****/17.08.2012г. срещу „Мобилтел” ЕАД за нарушение на чл.326а от ЗЕС вр. чл.31 ал.1 от ФС.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на „Мобилтел” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв. за нарушение на чл.326а от ЗЕС вр. чл.31 ал.1 от ФС, на основание чл.326а вр. чл.336 от ЗЕС вр. чл.31 ал.1 от ФС. В обжалваното постановление е посочено, че глобата е определена в размер към средния поради това, че деянието е извършвано многократно от „Мобилтел” ЕАД, а срещу последното са издадени повече от 83 наказателни постановления за нарушения, свързани с преносимостта на номерата.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя А.И.И., разпитан в качеството на свидетел, чийто показания съдът кредитира като обективни, логични, последователни и непротиворечащи на останалите доказателства по делото, както и от приложените към делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна и фактическа страна:

В разпоредбите на чл.30 ал.1 и ал.2 от ФС /в редакцията им към момента на извършване на нарушението/ са посочени случаите, в които даряващият доставчик може мотивирано да откаже преносимост на номер/номера пред приемащия доставчик, като съгласно ал.1 т.5 един от тези случаи е, когато не са заплатени до деня, предшестващ датата, определена за прозорец на преносимост, всички дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с даряващия доставчик и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, пряко свързани с пренесения номер и услугите, ползвани чрез него. В настоящия случай даряващият доставчик „Мобилтел” ЕАД е отказал преносимост на заявения номер и като причина за отказа е бил посочен код „0006” /Penalties and/or leasings due amounts – неустойки и/или дължими суми по лизинги/. От събраните по делото доказателства обаче се установява, че по отношение на заявения за пренасяне номер не са били налице основания, даващи право предприятието да откаже преносимост, както такова по чл.30 ал.1 т.5 от ФС, така и някое от останалите, посочени в чл.30 ал.1 и ал.2 от ФС основания. Ето защо в случая доставчикът на основание чл.31 ал.1 от ФС е следвало да осъществи процеса по пренасяне на номера съобразно определеното във ФС, процедурата по чл.24 ал.1 и общите условия за взаимоотношения с крайни потребители. Като не е осъществило процеса на пренасяне на мобилен телефонен номер **********, „Мобилтел” ЕАД е нарушило чл.31 ал.1 от ФС.

С Решение № 1907 на КРС от 30.08.2012г. за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга /обн., ДВ, бр. 8 от 2008 г.; изм., бр. 26 от 2009 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 34 от 2011 г., бр. 74 от 28.09.2012 г., в сила от 28.09.2012 г./ са направени изменения и допълнения във ФС, като съгласно § 9 в чл.30 ал.1 точки 2,4,5 и 6 се отменят. Т. е. съгласно тези изменения, от момента на влизането им в сила, даряващият доставчик не може да откаже преносимост заради дължими неустойки.   

Въпреки изложеното по – горе съдът намира, че в случая са налице основания за отмяна на обжалваното постановление, тъй като съгласно установената практика на Административен съд гр. Пловдив /Решение от 30.10.2013г. на Общото събрание на съда, прието по  реда на чл.92 ал.5 и на основание ал.2 т.3 от ЗСВ/ към настоящия момент е изтекла абсолютната погасителна давност за наказателно преследване по чл.81 ал.3 вр. чл.80 от НК вр. чл.34 ал.1 от НК, която в конкретния случай е една година и шест месеца. „Мобилтел” ЕАД е санкционирано за административно нарушение на чл.326а от ЗЕС вр. чл.31 ал.1 от ФС, извършено на 30.05.2012г., когато е отказало преносимост на заявения номер, от което следва, че срокът на абсолютната погасителна давност е изтекъл на 30.11.2013г. Тъй като давността за наказателно преследване е период от време, определен от закона, с изтичането на който държавата губи правото си да осъществи наказателно, респ. административнонаказателно преследване, то на основание чл.81 ал.3 вр. чл.80 от НК вр. чл.34 ал.1 от НК обжалваното постановление следва да бъде отменено, поради което и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

                                                           

                                                       Р   Е   Ш   И:

            

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ****/12.02.2013г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Мобилтел” ЕАД, представлявано само заедно от А.М., в качеството му на изпълнителен директор и от Х.П., в качеството му на изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “К.” е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв. за нарушение на чл.326а от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ вр. чл.31 ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга /ФС/, на основание чл.326а вр. чл.336 от ЗЕС вр. чл.31 ал.1 от ФС.

           Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на ЗВАС.            

 

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ