АНД 6534/2013 - Решение - 14-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

         Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 302

Гр. Пловдив, 14.02.2014г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                               

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

      

         При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6534/2013г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № *********/30.10.2013г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД – ДАИ” гр. Пловдив, с което на И.Н.Ж., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ, на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закон за автомобилните превози /ЗАП/.

По съображения, изложени в съдебно заседание, жалбоподателят Ж. моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител инспектор К. моли съда да потвърди обжалваното постановление.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 15.10.2013г. служители на ОО „КД – ДАИ” гр. Пловдив извършили проверка на водача на автобус „Ванхол 600” с рег. № ********, а именно жалбоподателят И.Ж., който извършвал превоз за собствена сметка на пътници с пътен лист № ****** от 15.10.2013г. и трудов договор № ***/2008г. по маршрут от с. Б. до с. Ч.. При проверката било установено, че водачът е извършил превоза без да притежава карта за квалификация на водача. Жалбоподателят имал придобита категория „D” на 08.08.1996г. Въз основа на резултатите от проверката бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ******/15.10.2013г. срещу И.Ж., с който актосъставителят Д.Я. квалифицирал нарушението по чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ.   

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на И.Ж. е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ, на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от показанията на св. Д.Н.Я. – актосъставител и събраните по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ водачите на МПС, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на МПС от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача. Жалбоподателят Ж. е управлявал автобус „Ванхол 600” с рег. № ********, за управлението на което МПС се изисква свидетелство за управление на МПС от категория „D”, каквато категория водачът е придобил на 08.08.1996г. С управляваното от него МПС водачът е извършвал превоз за собствена сметка на пътници, което обстоятелство се установява от пътен лист № ****** от 15.10.2013г. и трудов договор № ***/2008г. Предвид горното и съгласно чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ жалбоподателят е следвало да притежава карта за квалификация на водача. Действително съгласно § 1 от ПЗР на Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ изискването за начална квалификация се прилага само за водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2008г. /т.1/ и за водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E след 10 септември 2009г. /т.2/. В § 2 от ПЗР на Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ обаче е посочено, че водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E преди 10 септември 2008 г. /ал.1/ и водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от C1, C1+E и категории C или C+E преди 10 септември 2009 г. /ал.2/, подлежат на периодично обучение. В случаите, когато водачите по ал.1, са придобили правоспособност за управление на МПС от 1 януари 1991г. до 31 декември 2000г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012г. Предвид обстоятелството, че жалбоподателят Ж. е придобил правоспособност за управление на МПС от категория D на 08.08.1996г. е следвало същият да премине първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012г., след успешното завършване на което на водача се издава удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари /чл.19 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ/. Водачите, придобили удостоверение за професионална компетентност, подават заявление до министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача /чл.29 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ/. Предвид изложеното по – горе следва да се приеме за правилен направеният от наказващия орган извод, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ, поради което е ангажирал неговата отговорност. 

За така извършеното нарушение на жалбоподателя Ж. е наложена административно наказание на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП, съгласно която разпоредба водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба 1 500 лв. – при първо нарушение.

Правилно наказващият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното нарушение. Съдът не намира, че в случая извършеното от водача нарушение е с ниска степен на обществена опасност, тъй като разпоредбата на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ има за цел да гарантира спазването на условията и реда за извършването на  превози. Следва да се посочи и това, че карта за квалификация на водача се издава след успешно завършен курс на обучение, като периодичното такова се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години. Липсата на такава карта означава, че водачът не е преминал курс на обучение, респ. не са били усъвършенствани и актуализирани неговите знания.

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административнонаказателното  производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  наказателното  постановление. 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

                                                Р   Е   Ш   И:

      

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *********/30.10.2013г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД – ДАИ” гр. Пловдив, с което на И.Н.Ж., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ, на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

                                                     

                                                         

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ