АНД 6475/2013 - Решение - 06-02-2014

Решение по Наказателно дело 6475/2013г.

РЕШЕНИЕ №241

Град Пловдив, 05.02. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд, двадесет и първи наказателен състав в открито съдебно заседание тринадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Нели Въгларова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 6475 по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с. за 2013 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 36-0001077, издадено на 31.10.2013 год. от Началник сектор „КАНД” в Областен отдел “КД-ДАИ” - гр. П., с което на лицето И.Н.А., ЕГН:**********,*** за осъществено административно нарушение на чл.139, ал.1, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, е нложено на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева, за осъществено административно нарушение на чл. 18, т. 1 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ е наложено на основание чл. 93, ал. 2 от Закон за автомобилните превози административно наказание “глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева”, за осъществено административно нарушение на чл.18, т. 4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ е наложено на основание чл. 93, ал. 2 от Закон за автомобилните превози административно наказание “глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева”.

Жалбоподателят редовно призован, не се явява в съдебно заседание. В жалбата изказва становище за незаконосъобразност на наказателното постановление поради съществени процесуални нарушения.                                                                                              Въззиваемата страна Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация Областен отдел “КД-ДАИ” - гр. П., редовно уведомена, не изпраща за процесуален представител. В допълнително писмо изказват становище за законосъобразност на НП и молят то да бъде потвърдено.                                                                                                   

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по реда на съдебното следствие, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Жалбоподателят е привлечен към административно наказателна отговорност за осъществени административни нарушения на разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т. 1 ЗДвП, на чл. 18, т. 1 и на чл. 18, т. 4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка изразило се в това, че на 19.09.2013 година около 10:30 часа на пътя гр. П. – гр. П., Д. километър, посока гр. П., като водач на товарен автомобил „Ман 8.185 ЛЦ”, с рег. № ********, собственост на „Т.Т.” ЕООД, е извършил превоз на товари за собствена сметка като товарният автомобил е бил технически неизправен – с износени 2 /два/ броя външни гуми за задна ос от дясната страна, без заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или извлечение от него (заверено) и без заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превозът.

От събраните в хода на съдебното следствие доказателства се изясни следната фактическа обстановка:

На 19.09.2013 година около 10:30 часа в на пътя гр. П. – гр.П., Д.К., посока гр.П., жалбоподателят управлявал товарен автомобил „Ман 8.185 ЛЦ”, с рег. № ********, собственост на „Т.Т.” ЕООД. С него се осъществявал превоз на товари за собствена сметка, като отпред била поставена табела „Превоз за собствена сметка”. На пътя гр. П. – гр. П. до Д.К. се намирал и актосъставителят С.Г.Ш., заемащ длъжността „главен специалист- инспектор” към ОО”КД - ДАИ” – П.. Той спрял за проверка жалбоподателят, тъй като бил забелязал, че два броя външни гуми на задна ос от дясната страна били износени и това правел товарният автомобил технически неизправен. Ш. поискал от водача на автомобила необходимите документи за осъществявания превоз на товари. В тази връзка, актосъставителят констатирал, че водачът на товарния автомобил не носи в себе си заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, съдържащо името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договора. Констатирана била и липса на заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превоза, с посочени в нея датата или периода за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара. Така установените обстоятелства С.Ш. преценил, че съставляват осъществено от жалбоподателят административно нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 1 ЗДвП, на чл. 18, т. 1 и на чл. 18, т. 4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.  Затова в негово присъствие съставил АУАН бл. №175226 от 19.09.2013 година, в който нарушителя вписал като възражение, че е забравил трудовия договор и заповедта, но ще ги представи в тридневен срок, и екземпляр му бил предявен срещу подпис. На следващия ден постъпило писмено обяснение от И.Н.А. по повод съставеният АУАН вх.№175226/19.09.2013година, с което нарушителят приложил Заповед №10/19.09.2013 година и копие от трудов договор №1/11.03.2013 год. Независимо от тези действия на нарушителя и от депозираното обяснение, ведно с приложените документи, на база на съставения АУАН било издаденото и атакуваното НП, което било връчено на 12.11.2013 година.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства - събраните писмени доказателства: оригинал на акт за установено административно нарушение и наказателно постановление, с разписки за връчването им, заповед №РД-ОТ 62/31.01.2013 година на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, писмено обяснение с приложена заповед № 10/19.09.2013 година, копие на трудов договор №1/11.03.2013 год., Заверено копие №1101710011 за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, копие от пътен лист № 0230778, копие ЧМР за стоката №ТТР 2307/19.09.2013 год.

При така установените фактически обстоятелства, след преценка на събраните доказателства се направиха следните правни изводи: При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на установеното от проверяващите в хода на проверката, а именно, че жалбоподателят е управлявал товарния автомобил с два броя износени външни гуми, не е представил заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него и заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превоза. НП е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. По делото е представено копие от Заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с която началниците на сектори в областни отдели „Контролна дейност - ДАИ” са оправомощени да издават наказателни постановления. С обяснителната записка, подадена в тридневния срок за изготвяне на възражения по акта, е било представено копие от трудовия договор, както и е била представена  заповедта на ръководителя на лицето, за чиято сметка се е извършвал превоза, поради което правилно административно наказващият орган е наложил за извършеното нарушение по чл. 18, т. 1 и на чл. 18, т. 4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ единственото предвидено по вид и размер наказание по чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози – глоби от по 500 /петстотин/ лева всяка. По делото не се спори, че на 19.09.2013 год., с управляван товарен автомобил, собственост на неговия работодател, в изпълнение на трудовата си функция И.Н.А. е извършвал превоз за собствена сметка. Съгласно чл. 18 от Наредба № Н-8/2008 г. на МТ, при извършване на превози на товари за собствена сметка, водачът представя при поискване от контролните органи следните документи: 1. заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът; 2. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;         3. разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна; 4. заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превозът; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара. Няма спор, че при проверката А. не е представил документите, изискуеми по смисъла на чл. 18, т. 1 и на чл. 18, т. 4 от Наредбата – заверено копие от трудов договор или заверено извлечение от договора и заповед на ръководителя, за чиято сметка се извършва превоза. Освен това е управлявал технически неизправен товарен автомобил, с което е нарушил разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Формално съставът на нарушението е осъществен – жалбоподателят е бил длъжен да има в себе си документите по чл. 18, т. 1 и чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8/2008 г. на МТ и да ги представи при проверка. На следващоя ден той само е отстранил последиците от нарушението, депозирайки писмено обяснение и копията от трудов договор и от заповед на ръководителя, но към момента на проверката нарушението е осъществено. В конкретният случай от представените писмени доказателства може да се направи съответният извод за безспорност на осъществени административни нарушения, за авторство на нарушенията и от там, може да се обоснове виновно поведение на А. по смисъла на чл. 7 от ЗАНН.                                                            

При извършената проверка относно реквизитите на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдът не констатира допуснати процесуални нарушения. Спазени са изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и актът и НП  съдържат изискуемите по закон реквизити.   

Въз основа на изложените съображения, настоящата инстанция намира, че НП е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.                                                                                             

Ето защо на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 36-0001077, издадено на 31.10.2013 год. от Началник сектор „КАНД” в Областен отдел “КД-ДАИ” - гр. П., с което на лицето И.Н.А., ЕГН:**********,*** за осъществено административно нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, е нложено на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева, за осъществено административно нарушение на чл. 18, т. 1 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ е наложено на основание чл. 93, ал. 2 от Закон за автомобилните превози административно наказание “глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева”, за осъществено административно нарушение на чл. 18, т. 4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ е наложено на основание чл. 93, ал. 2 от Закон за автомобилните превози административно наказание “глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева”.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд – Пловдив по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.