АНД 6416/2013 - Решение - 24-02-2014

РЕШЕНИЕ № __

РЕШЕНИЕ № 396

Град Пловдив, 24.02. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд, Деветнадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

и при секретаря ХРИСТИНА ПЕТРОВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6416 по описа на Районен съд- гр. Пловдив за 2013 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалван е електронен фиш серия К № 0684479, издаден по отношение на лицето Е.К.К.-Ш. /ЕГН:**********/***, с който за осъществено административно нарушение на чл.21 ал.1 от Закон за движението по пътищата /съкр. ЗДвП/ е наложено  на основание чл.189 ал.4, вр. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 100.00 (сто) лева”.

Жалбоподателят, в жалбата пред съда изразява становище за незаконосъобразност на издадения електронен фиш поради липса на обстоятелства, касаещи възможността да бъде привлечен към административно наказателна отговорност по този ред. Затова моли съда да го отмени по съображенията, изложени в нея. В съдебно заседание не се явява и не ангажира допълнителни доказателства.

Въззиваемата страна Сектор “Пътна полиция” при ОДП на МВР - гр. Пловдив не изпраща представител. С придружителното писмо депозира писмено становище, с което счита, че атакувания Електронен фиш е законосъобразен и дава мнение, че следва да бъде потвърден.

Съдът, като съобрази доводите, изложени в жалбата и  събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН, изхожда от административно наказаното лице и затова е допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

С обжалвания електронен фиш е прието, че жалбоподателят е осъществил нарушения на нормата на чл.21 ал.1 от ЗДвП, изразило се в това, че на 26.08.2013 година, в 15:39 часа в гр. П., на бул. “Н.Ц.” №**, като водач на МПС “Мерцедес Б 180 ЦДИ”” с ДК № ******** е извършил нарушение за скорост №201308262678, като се с е предвижвал с установена и заснета с техническо средство № TFR1-M 566 скорост от 74 км/ч при ограничение от 50 км/ч, което е превишение от 24 км/ч. За така прецененото административно нарушение са наложени административни наказания на жалбоподателя глоба в размер на 100 лева на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП.

От фактическа страна се установи следното: на 26.08.2013 година, в 15:39 часа в гр. П. жалбоподателят управлявал собствен автомобил “Мерцедес Б 180 ЦДИ”” с ДК № ********. Движението си осъществявал със скорост от 74 км/ч. В района на бул. „Н.Ц.” до №** това му поведение било установено с техническо средство № TFR1-M 566, представляващо мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата. За нея било издадено удостоверение за одобрен тип на измерване №10.02.4835 със срок на валидност до 24.02.2020година на Българския институт по метрология. Това мобилно техническо средство заснело предвижването на водача на автомобила с клип №2678, което определило скорост на движение на МПС от 74 км/ч при ограничение от 50 км/ч, което съставлявало превишение от 24 км/ч след приспадане на съответната техническа грешка. Независимо от така измерената скорост на нарушителя с използуваното мобилно измервателно средство, длъжностни лица не го спрели за проверка и АУАН не бил съставен. На база произлезлия от заснемането видеоклип №2678 бил издаден и атакувания ЕФ, връчен на жалбоподателя като собственик на МПС за доброволно изпълнение на 23.09.2013година.

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства: електронен фиш с извлечение от видеоклип, Удостоверение за техническа годност от БИМ –София за мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата.

При така установената фактическа обстановка, на основата на събраните доказателства, могат да се обосноват следните правни изводи:

В резултат на осъществената служебна проверка и контрол от страна на настоящата съдебна инстанция се установи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно наказателните процесуалните правила при издаване на Електронния фиш, които обуславят неговата незаконосъобразност. На първо място не е спазен изискуемия за издаването му административно процесуален ред. Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП електронен фиш може да бъде издаден само и единствено тогава, когато административното нарушение е установено и заснето с техническо средство, което следва да бъде в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Безспорно в настоящият случай е, че се касае за мобилна, техническа система за видеоконтрол, чието приложение касае присъствието на контролен орган. Изискването на контролен орган и на нарушител към момента на установяване на административното нарушение е безспорно. В този смисъл разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП съвпада и с разпоредбата на чл. 39 ал.4 от ЗАНН, която определя, че правилата за електронен фиш могат да се приложат единствено и само за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител. Използването на мобилната техническа система е механизъм, при който измерването винаги се осъществява  в присъствието на контролен орган, като тя е поставена в служебен автомобил. Ето защо механизма на  установяване на нарушението не съответства на задължителния административно процесуален ред, установен с разпоредбата на чл.36 ал.1 от ЗАНН, определящ, че административно-наказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. В настоящият случай не е било необходимо да се използва ЕФ като административно-наказателен акт за санкциониране на жалбоподателя, а да бъде спазена разпоредбата на чл.189 ал.1 от ЗДП, като се издаде акт за установяване на административното нарушение. Неспазването на това изискване съществено е нарушило процесуалните права на защита на жалбоподателя, а именно той не е могъл да се запознае своевременно с установеното административно нарушение, като му се предяви съставен АУАН и да направи своите възражения съгласно възможностите на чл.44 ал.1 от ЗАНН. Съставянето на АУАН слага началото на административно наказателното производство, затова и законът е предвидил редица гаранции за спазване на принципа на обективност. Една от тези гаранции е съставянето на АУАН в присъствието на нарушителя и свидетели, както и правото да му бъде предявен АУАН. Нарушителят трябва да знае в какво е обвинен и да организира защитата си. Основните функции на административно- наказателното производство не могат да бъдат осъществени без да се съставят съответните коректни и релевантни административни актове. Противоправното ограничаване на правото на защита на жалбоподателя с използването на подход, различен от задължителния съобразно разпоредбата на чл.189 ал.1 от ЗДП е съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на атакувания електронен фиш и е основание за неговата отмяна без да се разглежда въпроса по същество на спора. Посочените в жалбата възражения на жалбоподателя са от категорията на съществените и напълно основателни. Жалбоподателят не е могъл да разбере така посочените от наказващия орган обстоятелства, както и в какво точно се е изразило неговото неправомерно поведение, коя норма е нарушил и срещу какво конкретно нарушение би следвало да организира защитата си. Ето защо същият неправилно е определен за нарушител и затова не следва да понесе административна санкция.  В този смисъл направените от него възражения в подадената жалба не следва да се разглеждат, както и възражението за начина на определянето му като нарушител, което е въпрос по същество на спора и касае мотивите му за отмяна на ЕФ.

В предвид на изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0684479, издаден по отношение на лицето Е.К.К.-Ш. /ЕГН:**********/***, с който за осъществено административно нарушение на чл.21 ал.1 от Закон за движението по пътищата /съкр. ЗДвП/ е наложено  на основание чл.189 ал.4, вр. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 100.00 (сто) лева”.

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 14- дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.