АНД 6410/2013 - Решение - 10-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

                         В     ИМЕТО   НА   НАРОДА

07.02.2014г.                                                      гр.Пловдив

 

Пловдивски районен съд    двадесет и четвърти наказателен   състав

                                                                 

на  четиринадесети януари    две хиляди и четиринадесета   година

 

В публично заседание  в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Порязова

 

Секретар- Йорданка Туджарова   

 

като разгледа докладваното от съдията АНД  6410 /13г по описа на ПРС                               

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН

Обжалван е  електронен фиш  серия *  №******  издаден от ОД МВР- Пловдив  за установено нарушение с автоматизирано техническо средство за това, че на 17.05.2013г. в 14.23 часа в гр.П. ,бул. ”П. ш. “№ ***   с МПС” Ауди“ 80  регистрационен номер  № ** ****  ** установено и заснето с  техническо средство   TRF  1-M 546  установената скорост е 87  км.ч ,като е налице превишаване с 37 км.ч. Отразено е в електронния фиш, че собственик, на когото е регистрирано  МПС , а именно М.В.Н. ЕГН **********.Нарушението е квалифицирано по чл.21, ал.1 от ЗДвП, а наложената глоба е в размер на 200 лева.

В съдебно заседание жалбоподателя се представлява от адв.Р. ,като последния иска отмяна на издадения електронен фиш.

Въззиваемата страна не се представлява в съдебно заседание ,като по делото има депозирано писмено становище .

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

Съобразно нормата на чл. 189, ал.5 от ЗДвП първоначално издадения електронен фиш се изпраща на лицето по чл. 188, ал.1 или ал.2 от ЗДвП с препоръчано писмо, като след деклариране на обстоятелствата относно това кой е бил водачът на превозното средство, законодателят е предвидил възможността за анулиране на първоначално издадения фиш и издаване на нов. В самия обжалван електронен фиш не е изрично посочено, но от текста му се приема, предвид липсата на друго отразено име, че е издаден именно срещу жалбоподателя. В тази връзка с изписване на името на  Е.М. срещу графата “собственик, на който е регистрирано МПС”, е спазено изискването относно съдържанието на електронния фиш, а именно в него да се отрази изрично собственика, на който е регистрирано МПС или ползвателя. В същото време това не се оспорва и от Н., като от приложената разпечатка е видно ,че именно той е собственик на посочения автомобил.

Съгласно § 1 от ДР на ЗАНН – „По смисъла на този закон “електронен фиш” е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно -информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи”. Следователно електронният фиш, по силата на закона, представлява електронно обективирано изявление, записано върху съответния носител, за формалната законосъобразност на което е достатъчно да е изготвено чрез въведени по съответния ред автоматизирани технически средства или системи.

В нормата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП са посочени задължителните реквизити, които следва да притежава електронният фиш -  териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Сред така посочените реквизити няма изискване да се посочи дата на издаване на електронния фиш. Що се касае до мястото на извършване на нарушението, съдът намира, че същото е коректно посочено с точен административен адрес и допълнително конкретизиране би довело до ненужно формализиране.

На следващо място ,което е от значение в конкретния случай /”При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.”. Т.е. необходимо условие за издаването на ЕФ е отсъствието на контролния орган. Видно от становището към жалбата, приложено от наказващия орган, техническото средство, с което е заснето нарушението е било мобилна система, с която към момента на самото нарушение са боравили полицейски служители – т.е. контролни органи. Което дава основание да се счита ,че са липсвали условия за издаване на ЕФ. Необходимо е било при направената констатация за извършено нарушение контролните органи да направят проверка на водача и да му съставят АУАН.

 

Ето защо, на това самостоятелно основание електронният фиш ще следва да се отмени.

Предвид изложените по-горе доводи обаче за незаконосъобразност, фишът ще следва да се отмени. Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ електронен фиш, серия  * №*******  издаден от ОД МВР- Пловдив  за установено нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДП ,срещу  М.В.Н. ЕГН **********  ,с което му  е наложена глоба в размер на 200 лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ЙТ