АНД 6403/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 6403/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер    457                              28.02. 2014г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На седемнадесети януари               двехиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

 

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

АНД дело номер     6403  по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

         

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалван е електронен фиш Серия К № 0069768 издаден от ПП към ОДМВР Пловдив, с който на М.Т.К., ЕГН ********** *** И. А. II № ***  е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева  за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

          Жалбоподателя К. моли Съда да отмени атакувания фиш като незаконосъобразен по съображения изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна – ПП и КАТ Пловдив, редовно призована не изпраща представител.

          Съдът, след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА е подадена в законоустановения срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е ДОПУСТИМА за разглеждане като е  ОСНОВАТЕЛНА.

          На 12.08.11г. жалбоподателя К. *** лек автомобил “Ф. М.” с рег. № *******. Преминавайки по бул.”В. Л.” в близост до № *** се движел със скорост от 92 км/ч при ограничение в населено място от 50 км/ч. Това било фиксирано от мобилна система ТFR- 511 и заснето, а в последствие в отсъствие на контролен орган и жалб.К. бил съставен срещу последния ел.фиш предмет на обжалване по настоящото дело. В същия обаче е посочено, че той управлявал МПС със скорост от 89 км/ч и съответно превишението е 39 км/ч.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства представени по делото – ел.фиш, справка собственост, типово удостоверение за техническото средство, които Съдът възприема и кредитира като логични, обективни, непротиворечиви и кореспондиращи помежду си. Изключение прави отразеното в ел.фиш обстоятелство относно скоростта на автомобила управляван от жалбоподателя и приложението към фиша /фотоси извлечение от клипа/, където е посочено, че същата е по-висока.

Горната фактическа обстановка се оспорва от жалбоподателя, който твърди, че не е извършил вмененото нарушение. Очевидно обаче доколкото не е спазена поцедурата по депозиране на възражение с приложено копие от СУМПС на действителния нарушител /поради невъзможност според посоченото в жалбата/, то друго фактическо положение не се установява по делото.

На следващо място се оспорва приложението на процедурата по издаване на ел. фиш в настоящия казус, тъй като според жалбоподателя след като при фиксиране на скоростта на движение са присъствали полицейски служители, то не можело да се издаде ел.фиш, а следвало да се състави АУАН. Това възражение е основателно, макар по различни съображения. Всъщност разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП оправомощава администрацията да издава ел.фиш в отсъствие на контролен орган и нарушител, а не вменява задължение да се констатира нарушението в отсъствие на контролен орган. Различните изречения са отделени със запетаи, които при правилен прочит разкриват действителния смисъл на законовата разпоредба. Законът сочи, че при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. В противен случай при тълкуването направено от жалбоподателя се стига до абсурдния извод, че може да има нарушение без нарушител, ако думите „...контролен орган и...” в същото изречение бъде заменено с „нарушител”. Очевидно не е била такава волята на законодателя. Все пак обаче възражението е основателно, тъй като възможността да се издава електронен фиш е въведена като изключение, включително чрез редакцията на чл.39 от ЗАНН. Последния обаче изрично навежда на хипотезата, че електронен фиш би следвало да се издава само, ако при установяване на нарушението не са присъствали служители на пътна полиция, т.е. в случаите на поставени стационарни устройства за контролиране на скорост. В противен случай щом контролен орган е възприел извършеното нарушение, то следва да бъде съставен АУАН и така жалбоподателя на място да има възможност да оспори извършеното нарушение. Само така биха били гарантирани правата му по чл.44 от ЗАНН.

На следващо място прави се възражение, че след като ел.фиш е приравен на наказателно постановление, то  първия следва да съдържа и аналогичните реквизити за НП. Такова изискване в ЗДвП обаче няма. Ел.фиш е приравнен само по своите последици на НП, но няма задължение да съдържа и същите данни. Ето защо и това възражение е неоснователно.

Основателно е и възражението за изтекла давност за преследване на нарушението. Същото е посочено като извършено на 12.08.11г. и по правилата на чл.80 от НК, вр. С чл.34 от ЗАНН с изтичане на година и половина от тази дата се е погасила възможността за преследване.

                   За пълнота следва да се посочи, че не е основателно възражението, за липса на издател на фиша, тъй като пообен реквизит закона не съдържа. Фиша е със съдържанието предвидено в закона и съобразно утвърдения образец.

          Поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н.с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ електронен фиш Серия К № 0069768 издаден от ПП към ОДМВР Пловдив, с който на М.Т.К., ЕГН ********** *** И. А. II № ***  е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева  за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията предвидени в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинал

Секретар: К.Ч.