АНД 6349/2013 - Решение - 23-02-2014

Решение по Наказателно дело 6349/2013г.

                                           Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 365

 Гр. Пловдив, 21.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Пловдивски районен съд, XІ н. с. в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                           

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

         

          При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6349/2013г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № *****/09.10.2013г. на Началник Сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на Л.И.Т., ЕГН ********** от гр. С., ж. к. “З.” е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.6 т.1 пр.2 от ЗДП, на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДП и са отнети 8 контролни точки, на основание Наредба № Із – 2539 на МВР.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят Л.Т. моли съда да отмени наказателното постановление /НП/.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна, макар не по изложените в нея съображения.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 16.09.2013г. жалбоподателят Т. управлявала л. а. „БМВ” с рег. № ******** в гр. П., като движейки се по бул. „Б.” запад – изток преминала на забранен сигнал на светофарната уредба, работеща в нормален режим и по този начин създала непосредствена опасност за пътното движение. Във връзка с извършеното нарушение Л.Т. била спряна за проверка от св. Б.П. – старши полицай към Сектор ПП към ОДМВР Пловдив. Св. П. съставил Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № *****/16.09.2013г., с който квалифицирал извършеното от Л.Т. нарушение по чл.6 т.1 вр. чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП. Тъй като Л.Т. отказала да подпише акта, това обстоятелство било удостоверено с подписа на един свидетел – Х.И.Д..

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на Л.Т.  е наложено административно наказание –– глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.6 т.1 пр.2 от ЗДП, на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДП и са отнети 8 контролни точки, на основание Наредба № Із – 2539 на МВР.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на св. Б.П.П. – актосъставител, които съдът кредитира като обективно, логични, непротиворечиви и кореспондиращи както помежду си, така и с останалите доказателства по делото. В подкрепа на фактическата обстановка са и писмените доказателства по делото. Съдът не кредитира показанията на св. Д.Г. в частта им, в която същата отрича Л.Т. с управлявания от нея автомобил да е преминала на забранен сигнал на светофарната уредба. В тази им част показанията на св. Г. се опровергават от тези на св. П., които именно съдът кредитира, тъй като св. Г. се намира в близки отношения с жалбоподателя Т. и поради това следва да се приеме, че същата е заинтересована от изхода на делото. Наред с горното следва да се отбележи и това, че съгласно чл.189 ал.2 от ЗДП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното, т. е. съставеният АУАН има материална доказателствена сила и доколкото същата не е била оборена от жалбоподателя, следва да се приемат за доказани посочените в акта обстоятелства.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл.6 т.1 от ЗДП участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. От събраните по делото доказателства се установява, че управлявайки л. а. „БМВ” с рег. № ******** жалбоподателят Т. е преминала на забранен сигнал на светофарната уредба, работеща в нормален режим. Предвид горното следва да се приеме за правилен направеният от наказващия орган извод, че Л.Т. е нарушила чл.6 т.1 пр.2 от ЗДП.

При получаване на съставения акт, ведно с преписката към него, както и запознаване със събраните доказателства и направените от нарушителя възражения, наказващият орган е  длъжен, на първо място, на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН да извърши проверка дали не са налице условията за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и едва след това, ако те не са налице, да издаде НП. В конкретния случай установеното в чл.53 ал.1 от ЗАНН изискване не е спазено. Съгласно Тълкувателно решение № 1/12.12.2007г. по тълк. н. д. № 1/2005г. преценката на административнонаказващия орган за “маловажност“ на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В настоящия случай следва да бъде взето предвид това, че извършеното от Л.Т. нарушение на разпоредбата на чл.6 т.1 пр.2 от ЗДП е първо такова, като освен това същата не е извършвала други нарушения на ЗДП, което се установява от приложената към материалите по делото справка за нарушител от региона. Предвид изложеното по - горе наказващият орган е следвало да съобрази, че се касае за маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН и да предупреди писмено нарушителя, че при повторно нарушение ще и бъде наложено административно наказание. В нарушение на процесуалните правила, без да бъдат съобразени горепосочените обстоятелства е издадено НП, което съдът намира за незаконосъобразно.

Наред с горното съдът намира, че в хода на административнонаказателното производство е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. В акта е посочено, че Л.Т. е извършила нарушение на чл.6 т.1 вр. чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП като е преминала на забранен сигнал на светофарната уредба, работеща в нормален режим и по този начин е създала непосредствена опасност за пътното движение. В постановлението като нарушена е посочена само нормата на чл.6 т.1 пр.2 от ЗДП, съгласно която, както беше посочено по – горе, участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. В същото време обаче в НП е посочено, че с преминаването си на забранен сигнал на светофарната уредба, Л.Т. е създала непосредствена опасност за пътното движение, в която връзка е разпоредбата на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП, съгласно която всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди. Т. е. налице е разминаване между акта и постановлението относно нарушените законови норми, както и между обстоятелствената част на НП и посочената за нарушена разпоредба.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № *****/09.10.2013г. на Началник Сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на Л.И.Т., ЕГН ********** от гр. С., ж. к. “З.” е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.6 т.1 пр.2 от ЗДП, на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДП и са отнети 8 контролни точки, на основание Наредба № Із – 2539 на МВР.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.            

                                                             

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ