АНД 6311/2013 - Решение - 06-02-2014

Решение по Наказателно дело 6311/2013г.

РЕШЕНИЕ № 242

Град Пловдив, 06.02.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд, Двадесет и първи наказателен състав в публично съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

и при секретаря Нели Въгларова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 6311 по описа на Районен съд - гр. Пловдив за 2013 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалван е електронен фиш серия К № 0604042, с който на лицето Р.З.К. /ЕГН:**********/***, за осъществено административно нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закон за движението по пътищата /съкр. ЗДвП/ е наложено  на основание на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 100 (сто) лева”.

Жалбоподателят, в жалбата пред съда изразява становище за незаконосъобразност на издадения електронен фиш поради липса на обстоятелства, касаещи възможността да бъде привлечен към административно наказателна отговорност по този ред, липса на конкретни факти за извършеното нарушение. Затова моли съда да го отмени по съображенията, изложени в нея. В съдебно заседание не се явява.

Въззиваемата страна Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - гр. П. не изпраща представител. С придружителното писмо депозира писмено становище, с което счита, че атакувания Електронен фиш е законосъобразен и дава мнение, че следва да бъде потвърден.

Съдът, като съобрази доводите изложени в жалбата и  събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, изхожда от административно наказаното лице и затова е допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

С обжалвания електронен фиш е прието, че жалбоподателя е осъществил нарушения на нормата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, изразило се в това, че на 19.05.2013 година, в 14:38 часа в гр. П., на ул. “В.Л.” срещу №***, като водач на МПС “Хюндай Санта Фе СМ” с ДК № ******** е извършил нарушение за скорост №201305192277, като се е предвижвал с установена и заснетас техническо средство № TFR1-M 566 скорост от 74 км/ч при ограничение от 50 км/ч. За така прецененото административно нарушение са наложени административни наказания на жалбоподателя глоба в размер на 100 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП.

От фактическа страна се установи следното: на 19.05.2013 година, в 14:38 часа в гр. П., на ул. “В.Л.” жалбоподателят управлявал собствен автомобил “Хюндай Санта Фе СМ” с ДК № ********. Той се предвижвал със скорост от 74 км/ч. В района срещу №234 на улицата било установено в автомобил на Сектор „Пътна полиция” техническо средство № TFR1-M 566, представляваща мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата. За нея било издадено удостоверение за одобрен тип на измерване №10.02.4835 със срок на валидност до 24.02.2020 година на Българския институт по метрология. Това мобилно техническо средство заснело предвижването на водача на автомобила с клип №2277, което определило скорост от 74 км/ч при ограничение от 50 км/ч. след приспадане на техническа грешка. Независимо от така измерената скорост на нарушителя с използуваното измервателно средство, длъжностни лица не го спрели за проверка и АУАН не бил съставен. На база тези констатации бил издаден и атакувания ЕФ, връчен в срок на жалбоподателя като собственик на МПС за доброволно изпълнение и се явява редовно връчен.

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства: - електронен фиш с извлечение от видеоклип, Удостоверение за техническа годност от БИМ – С. за мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата.

При така установената фактическа обстановка, на основата на събраните доказателства, могат да се обосноват следните правни изводи:

В резултат на осъществената служебна проверка и контрол от страна на настоящата съдебна инстанция се установи, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно наказателните процесуалните правила при издаване на Електронния фиш, които обуславят неговата незаконосъобразност. На първо място не е спазен изискуемия за издаването му административно процесуален ред. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДП електронен фиш може да бъде издаден само и единствено тогава, когато административното нарушение е установено и заснето с техническо средство, което следва да бъде в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Безспорно в настоящият случай е, че се касае за мобилна теническа система за видеоконтрол, чието приложение касае присъствието на контролен орган. Изискването на контролен орган и на нарушител към момента на установяване на административното нарушение е безспорно. В този смисъл разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДП съвпада и с разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗАНН, която определя, че правилата за електронен фиш могат да се приложат единствено и само за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител. Използването на мобилната техническа система е механизъм, при който винаги присъствува контролен орган, като тя е поставена в служебен автомобил. Ето защо механизма на  установяване на нарушението не съответства на задължителния административно процесуален ред, установен с разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗАНН, определящ, че административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. В настоящият случай не е било необходимо да се използва ЕФ като административно наказателен акт за санкциониране на жалбоподателя, а да бъде спазена разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДП, като се издаде акт за установяване на административното нарушение. Неспазването на това изискване съществено е нарушило процесуалните права на защита на жалбоподателя, а именно той не е могъл да се запознае своевременно с установеното административно нарушение, като му се предяви съставен АУАН и да направи своите възражения съгласно възможностите на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Съставянето на АУАН слага началото на административно наказателното производство, затова и законът е предвидил редица гаранции за спазване на принципа на обективност. Една от тези гаранции е съставянето на АУАН в присъствието на нарушителя и свидетели, както и правото да му бъде предявен АУАН. Нарушителят трябва да знае в какво е обвинен и да организира защитата си. Основните функции на административно- наказателното производство не могат да бъдат осъществени без да се съставят съответните коректни и релевантни административни актове. Противоправното ограничаване на правото на защита на жалбоподателя с използването на подход, различен от задължителния съобразно разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДП е съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на атакувания електронен фиш и е основание за неговата отмяна без да се разглежда въпроса по същество на спора. Посочените в жалбата възражения на жалбоподателя са от категорията на съществените и напълно основателни. Жалбоподателят не е могъл да разбере така посочените от наказващия орган обстоятелства, както и в какво точно се е изразило неговото неправомерно поведение, коя норма е нарушил и срещу какво конкретно нарушение би следвало да организира защитата си. Ето защо същият неправилно е определен за нарушител и затова не следва да понесе административна санкция.  

В предвид на изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0604042, с който на лицето Р.З.К. /ЕГН:**********/***, за осъществено административно нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закон за движението по пътищата /съкр. ЗДП/ е наложено  на основание на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 100 (сто) лева”.

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 14- дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.