АНД 6310/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Наказателно дело 6310/2013г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер 408                                 26.02.2014 година                    Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                 ХХІІ наказателен състав

На шести февруари                                                                  2014  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 6310 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К № 0499108 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР Пловдив, с който на П. Х. Б. ***, ЕГН **********, на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е Електронен фиш Серия К № 0499108 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР Пловдив, с който на П. Х. Б. ***, ЕГН **********, на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят П. Х. Б. обжалва електронния фиш като моли същия да бъде отменен като незаконосъобразен, по подробно изложени в жалбата съображения за това. Редовно призован, се явява в съдебно заседание и пледира за отмяна на ЕФ.

          Въззиваемата страна – Сектор ПП към ОД МВР - Пловдив, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по делото.

          Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Атакуваният електронен фиш бил издаден срещу П. Х. Б., за това, че на 07.03.2013г. в 09:11 часа в/на гр.Пловдив ул.”А ш”, до № 1, с МПС Джип Гранд Чероки регистрационен номер ********* е извършено нарушение за скорост № 13030710249, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № ТFR1-М 529, като при разрешена скорост 50 км/ч е установена скорост 73 км/ч и превишаване на разрешената скорост с 23 км/ч. Като собственик, на когото е регистрирано МПС-то бил вписан П. Х. Б. и на същия била наложена глоба 100лв за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.  

Съдът намира, че в случая при издаване на електронния фиш са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които обуславят неговата незаконосъобразност и представляват основание за отмяната му без разглеждане на спора по същество.

Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, а и предвид установената съдебна практика електронен фиш /ЕФ/ може да бъде издаден само и единствено тогава, когато административното нарушение е установено и заснето с техническо средство, което следва да бъде в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Безспорно в случая се касае за мобилна техническа система за видеоконтрол, чието приложение изисква присъствието на контролен орган. Използването на мобилната техническа система е механизъм, при който измерването винаги се осъществява в присъствието на контролен орган, който технически борави с нея. В тази връзка механизма на установяване на нарушението не съответства на задължителния административнопроцесуален ред, установен с нормата на чл.36, ал.1 от ЗАНН, съгласно която административнонаказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. В настоящия казус е следвало да се издаде АУАН, а не ЕФ, за да бъде спазена разпоредбата на чл.189, ал.1 от ЗДвП. Последното, освен че само по себе си влече незаконосъобразност на ЕФ, е довело до нарушение на правото на защита на жалбоподателя, тъй като същият не е могъл да се запознае своевременно с установеното административно нарушение, като му се предяви съставен АУАН и да направи своите възражения съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗАНН. Със съставянето на АУАН стартира административнонаказателното производство, а след като в случая е било законово обусловено съставянето на акта, а това не е било сторено, то и липсва формално образувано административнонаказателно производство.    

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че атакуваният Електронен фиш Серия К № 0499108 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР Пловдив, с който на П. Х. Б. ***, ЕГН **********, на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, следва да бъде ОТМЕНЕН като незаконосъобразен.

 

          По горните мотиви съдът постанови решението си.                                               

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК