АНД 6308/2013 - Решение - 19-02-2014

Решение по Наказателно дело 6308/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    328                                         19.02.2014 година                    Град Пловдив

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд, ХХ – ти наказателен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:                       

                                                 

           Председател: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

Секретар: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдията АН дело № 6308  по описа за  2013 година

 

 

Р Е Ш И:

 

  ОТМЕНЯ  Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0218093 на ОДМВР гр. П. , с което на Д.В.В. с ЕГН: **********,***, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, като незаконосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.

 

 

Мотиви към Решение от 19.02.2014г., постановено по АН дело № 6308/2013г. по описа на ПРС, ХХ – ти н.с. :

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д.В.В. с ЕГН: **********,*** срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0218093 на ОДМВР гр. Пловдив, с който на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата

В жалбата се релевират подробни оплаквания за незаконосъобразност на атакувания електронен фиш и допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето му, поради което съдът е сезиран с искане за отмяната му. В съдебно заседание  жалбоподателя, редовно призован не се явява и не изпраща представител.

Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Пловдив, редовно призовани не изпращат представител. От началника на сектор ПП при ОДМВР гр. Пловдив е постъпило становище, в което са изложени съображения за неоснователност на депозираната жалба. Счита, че обжалвания електронен фиш е издаден при спазване на законовите изисквания и съдържа всички изискуеми реквизити, както и че нарушението на жалбоподателя е установено посредством одобрено техническо средство, преминало проверка на Българския институт по метрология. Въз основа на гореизложените съображения моли съда да потвърди обжалвания електронен фиш.

Съдът, след като прецени доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност и доводите на страните намира за установено следното:

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА – депозирана е в срок, изхожда от легитимирано лице и против подлежащ на съдебен контрол акт, а разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

От ОД на МВР гр. Пловдив е издаден  електронен фиш серия К № 0218093 за това,  че на 13.05.2013г. в 11.45 часа, в гр. П., на бул. „К.Ш.” до № *** с МПС Б., с регистрационен № ******* е извършено нарушение за скорост № 201205138037, установено и заснето с техническо средство № TFR1-M 511,  като собственика, на когото е регистрирано моторното превозно средство – Д.В.В. се движил с установена скорост от 74 км.ч., при разрешена скорост – 50 км.ч. и превишил разрешената скорост с 24 км.ч.

Констатираното нарушение административно – наказващия орган квалифицирал по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и с обжалвания електронен фиш, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева.

Гореописаната фактическа обстановка съдът намира за безспорно установена въз основа на събраните в хода на производството писмени доказателства: Електронен фиш серия К № 0218093  на ОД на МВР гр. Пловдив, Разпечатка от мобилно автоматизирано техническо средство  - снимков материал  - клип № 8037, Радар № 511,  Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и справка в централна база КАТ.

При така възприетата и изложена по - горе фактическа обстановка и след анализ на всички събрани в хода на производството доказателства, съдът намира, че са налице основания за отмяна на атакуваното наказателно постановление изцяло като незаконосъобразно, по следните съображения:

Възможността за иницииране на административно – наказателно производство с издаване на електронен фиш е изключение от общите правила на ЗАНН касаещи поставяне началото му с АУАН и завършването му с издаване на наказателно постановление, изрично регламентирано с разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП.  Цитираната норма визира кумулативните предпоставки, при наличието на които законодателят допуска издаването на електронен фиш, а именно: нарушението да е установено и заснето с техническо средство в отсъствие на контролен орган и на нарушител, т.е. издаването на електронен фиш е възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства, със съответните предварителни обозначения за съществуването им, същите да работят на автоматичен режим, без необходимост да бъдат обслужвани от контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатирани с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общия ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.  Противното тълкуване на съответните законови разпоредби би довело до заобикаляне на закона.

На следващо място процесния електронен фиш не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, съгласно който „Електронният фиш” съдържа данни за  териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, часът на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби….”. В случая видно от Електронния фиш, в същия липсва надлежно описание на нарушението, като последното се изчерпва с посочване единствено на мястото, датата и часа на нарушението и стойността на „разрешената” и на „установената” скорост на движение и на самото превишение. Нарушението е квалифицирано по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата. Превишаването на скоростта обаче, като административно нарушение е възможно в две различни и самостоятелни хипотези уредени в разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и съответно ал. 2 от ЗДвП. За съставомерността на деянието по ал. 2 от цитираната разпоредба от съществено значение е вида на поставения пътен знак, конкретната стойност на ограничението, въведено с пътния знак, местоположението му спрямо мястото на извършване на нарушението и т.н. В конкретния случай, липсата на достатъчна индивидуализация на нарушението не позволява на съда да извърши преценка дали коректно е подведено установеното от административно – наказващия орган нарушение под квалификацията на съответната правна норма. Горното съставлява съществено процесуално нарушение ограничаващо правото на защита на жалбоподателя и съставлява самостоятелно основание за отмяна на обжалвания електронен фиш. 

Наред с това, в процесния случай, според съда съставения електронен фиш, предмет на обжалване в настоящото производство не само не отговаря на изискванията на закона, досежно неговото съдържание, но не съответства и на целта на закона, още повече, че ограничава и правото на защита на санкционираното лице – да научи в какво именно се изразява вмененото му нарушението. Това е така, тъй като самият наказващ орган, в лицето на началника на сектор ПП при ОДМВР – П., в депозираното становище пояснява, че при издаване на електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство – мобилна система се изважда най – голямата максимално допустима грешка от реално отчетената стойност, като гаранция за правилно измерена скорост. Налага се извод, че отчетените от автоматизираното техническо средство стойности се коригират от определено длъжностно лице – неизвестно както за нарушителя, така и за съда, поради което и не може да се извърши преценка доколко това лице е упълномощено да извършва съответната дейност, нито пък по някакъв начин е обективирана в електронния фиш тази дейност, нито механизма на отчитане, за да се подложи същият на проверка от съда. Това от една страна противоречи на целта на закона  - избягване на субективизма на контролните органи, а от друга страна води до неяснота относно конкретното нарушение, вменено на жалбоподателя. Видно от обжалвания електронен фиш, в същия е отразено, че установената скорост на движение на лекия автомобил Б. с рег. № ******* е 74 км.ч., докато в приложената разпечатка и снимков материал от клип № 8037, Радар № 511 е посочено, че измерената скорост на движение  е 77 км.ч. В административната преписка липсва каквато и да е информация  за констатираното разминаване, както и за причините обусловили отразяване в електронния фиш на скорост на движение на процесното МПС, различна от установената посредством техническото средство. Обстоятелството, че едва в депозираното пред съда становище от наказващия орган е разяснен механизма на отчитане на скоростта, не санира констатираното нарушение, тъй като тази дейност следва да намери отражение в съставения електронен фиш, за да внесе яснота относно конкретното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено или пък да бъде отчетена от наказващия орган при индивидуализиране размера на наказанието, за да не се допуска разминаване между реално отчетената скорост на движение посредством автоматизираното техническо средство и приетата за установено скорост на движение при издаване на обжалвания акт. Макар в двата случая отчетеното превишаване да попада в хипотезата на една и съща санкционна норма, то създадената неяснота относно действителната скорост на движение нарушава съществено правото на защита на нарушителя и гарантираната му от закона възможност да узнае за какво точно нарушение на правилата за движение  е санкциониран и съответно да организира защитата си.

По гореизложените съображения, след като взе предвид всички събрани в хода на производството доказателства и становищата на страните,  съдът стигна до извод, че следва да се отмени изцяло обжалваният Електронен фиш серия К № 0218093 на ОДМВР гр. Пловдив , с което на Д.В.В. с ЕГН: **********,***, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, като незаконосъобразен.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                     

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.