АНД 6287/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 6287/2013г.

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 376

Гр. Пловдив, 24.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                         

Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

          

при участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6287/2013г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № ********/18.07.2013г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на ЕТ „С.К.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. П., ж. к. “Т.”, представлявано от С.С.К., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 350 лв. за нарушение на чл.15 ал.1 от Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл.200 от ЗЗП.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят ЕТ „С.К.”, чрез процесуалния си представител адв. И.С. моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна – КЗП Пловдив, чрез процесуалния си представител адв. В.К. моли съда да потвърди НП.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

На 03.06.2013г. била извършена проверка от служители на КЗП РД Пловдив на сергия плод и зеленчук, находяща се в гр. П., ж. к. „Т.” до бл.**, стопанисвана от ЕТ „С.К.”. Проверката била извършена по сигнал на потребител, постъпил в КЗП РД Пловдив относно липсата на цени на изложените продукти на зеленчуковия пазар на ул. „Ц.” зад хипермаркет „П.”.

При проверката било установено, че на предлаганите домати, краставици, чушки, зеле, моркови, чесън, гъби /пакетирани/, картофи, череши, дини, праскови, лимони, ябълки, ягоди, портокали, круши, копър, патладжани има цени, обявени чрез ценови стикери, поставени пред тях.

Търговецът обаче не бил обявил на видно за потребителите място в непосредствена близост до стоката продажните цени на следните стоки: 4 буркана кисели краставици, 4 буркана зелен фасул, 2 буркана бамя, 4 буркана нарязани домати, 2 буркана дюли, 1 буркан мед, 7 буркана люти чушки, 2 буркана зеле, 1 опаковка сол, 2 опаковки оцет „П.” ООД – П., 4 буркана лютеница, 10 опаковки сушени плодове, 2 опаковки червени боровинки, 3 опаковки ориз, 2 опаковки пуканки в сурово състояние, 4 опаковки нахут.

За резултатите от проверката бил съставен Констативен протокол № ********/03.06.2013г., а въз основа на него Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ********/11.06.2013г., с който актосъставителят С.А. - К. квалифицирала нарушението по чл.15 ал.1 от ЗЗП.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на ЕТ „С.К.” е наложена имуществена санкция в размер на 350 лв. за нарушение на чл.15 ал.1 от ЗЗП, на основание чл.200 от ЗЗП.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от показанията на св. С.А.А. - К. – актосъставител и на св. Д.М.К., които съдът кредитира като обективни, логични, непротиворечиви и кореспондиращи с писмените доказателства по делото. В показанията си св. А. – К. и св. К. посочват, че към момента на извършване на проверката за стоките, описани в констативния протокол не е имало обявени цени по какъвто и да било начин. Съдът не кредитира показанията на св. А.С.Х. в частта им, в която същият посочва, че на един артикул от стоките, описани в констативния протокол, които са били поставени на стелажа, е имало поставен етикет с обявена цена, като освен това е имало по един артикул с обявена цена и на масата в обекта. Показанията на св. Х. в тази им част се опровергават от показанията на св. А. – К., като освен това следва да се посочи, че св. Х. като лице, което се намира в трудови правоотношения с жалбоподателя, е заинтересован от изхода на делото.   

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съгласно чл.15 ал.1 от ЗЗП всеки търговец предварително поставя на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена. От събраните по делото доказателства се установява, че в обекта, предмета на проверката - сергия плод и зеленчук, продажните цени на част от продаваните стоки, а именно 4 буркана кисели краставици, 4 буркана зелен фасул, 2 буркана бамя, 4 буркана нарязани домати, 2 буркана дюли, 1 буркан мед, 7 буркана люти чушки, 2 буркана зеле, 1 опаковка сол, 2 опаковки оцет „П.” ООД – П., 4 буркана лютеница, 10 опаковки сушени плодове, 2 опаковки червени боровинки, 3 опаковки ориз, 2 опаковки пуканки в сурово състояние, 4 опаковки нахут не са били обявени от търговеца на видно за потребителите място в непосредствена близост до стоката. Предвид горното следва да се приеме за правилен направеният от наказващия орган извод, че едноличният търговец е нарушил разпоредбата на чл.15 ал.1 от ЗЗП, поради което е ангажирал неговата отговорност.

Чл.200 от ЗЗП предвижда, че за нарушение на разпоредбите на чл.15 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 300 до 3 000 лв. С обжалваното постановление на ЕТ „С.К.” е наложена имуществена санкция в размер, близък до минимално предвидения от закона. Съдът намира, че именно по този начин могат да бъдат постигнати целите на наказанието, поради което така определеният размер се явява справедлив.  

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ********/18.07.2013г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на ЕТ „С.К.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. П., ж. к. “Т.”, представлявано от С.С.К., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 350 лв. за нарушение на чл.15 ал.1 от ЗЗП, на основание чл.200 от ЗЗП.

           Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.          

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ