АНД 6215/2013 - Решение - 10-02-2014

                                   Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е  №..............

        

                                      гр. Пловдив, 10.02.2014г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета год. в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Тодорка Мавродиева като разгледа АНД № 6215/2013г.по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав , за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № **/***г. издадено от Началник група в сектор “ПП” към ОДМВР – Пловдив, упълномощен с К-6659 от 17.06.2013г., с което на М.М.Х. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 100 лева за нарушение на разпоредбите на чл.6 т.1 предл.2 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП, както и са ОТНЕТИ общо 8 контролни точки на основание Наредба № І3 -2539 на МВР.

         Жалбоподателят  – редовно призован се явява лично в съдебно заседание, като чрез жалбата си активирала настоящото производство моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран, а също така, че атакуваното постановление е неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – Сектор „ПП” при ОДМВР гр.П= – редовно призована, не  изпраща представител.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

 

Жалбата е частично основателна.

С акт за установяване на административно нарушение от 17.08.2013г.  при извършена проверка на 17.08.2013г. около 22:05 часа в гр.П. кръстовището на  бул. „П. ш.” и ул.”Е. П.” е констатирано, че жалбоподателят управлява лек автомобил „Мерцедес Ц 180” с рама № **** с Рег. №  ****, собственост на „В.”ЕООД, БУЛСТАТ ****, като извършва маневра ляв завой, като преминава на забраняващ сигнал на светофарната уредба / червено/. Водачът е сам в автомобила.

Записано било от проверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл.6 т.1 от ЗДвП .

Жалбоподателят подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива не са били депозирани от страна на жалбоподателя до наказващия орган.

В съдебно заседание актосъставителят А.Г. поддържа изцяло съставения от него акт. Проверката извършил в качеството на мл. автоконтрольор към Сектор ПП, лично констатирал нарушението и излага пред Съда как е била извършена същата, какво се е установило, как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. От неговите показания се установява, че действително фактическата обстановка е такава, каквато е описана в АУАН.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушенията под разпоредбите на чл.6 т.1 предл.2 от ЗДвП, като е постановил глобата на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП, а отнемането на общо 8 контролни точки на основание Наредба № ІЗ -2539 на МВР.

Настоящият Съд намира , че наведените от страна на жалбоподателя в представените от него писмени бележки нарушения разпоредбите начл.42,т.4 и чл. 57,ал.1,т. 5 от ЗАНН са неоснователни . Както в АУАН , така и в атакуваното НП фактическата обстановка по констатиране на нарушението , както и неговото местоизвършване са подробно и обстоятелствено посочени. Що се касае до възражението , че неправилно самото нарушение е подведено под нормата на чл. 6,т.1 от ЗДвП, Съдът също счита , че наказващият орган превилно е подвел нарушението под нормите на този текст , тъй като същият указва на участниците в движението да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Жалбоподателят , предвид несъобразяването си с тези изисквания е и нарушил посочената по- горе норма.

На следващи место трябва да се отбележи, че с атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя са били отнети и 8 контролни точки. Тук наказващият орган се е задоволил единствено с упоменаването , че тази санкция се налага на основание Наредба № Із-2539  на МВР , като в самото постановление лисва изписване на законовия текст , който регламентира определянето максималния размер на контролните точки , както и отнемането и възстановяването им, а именно чл.157 ал.3 от ЗДП. Съдът счита , че по този начин е било ограничено правото на защита на жалбоподателя, тъй като същия не би могъл да знае, а само да предполага по кой законов текст му се отнемат посочените 8 контролни точки.

Предвид изложеното дотук, Съдът

 

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № **/***г. издадено от Началник група в сектор “ПП” към ОДМВР – Пловдив, упълномощен с К-6659 от 17.06.2013г., с което на М.М.Х. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 100 лева за нарушение на разпоредбите на чл.6 т.1 предл.2 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП, както и са ОТНЕТИ общо 8 контролни точки на основание Наредба № І3 -2539 на МВР, като ОТМЕНЯВА отнемането но общо 8 контролни точки на основание Наредба № І3 -2539 на МВР и го ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част.

 

 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.П= в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.