АНД 6203/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 6203/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 448, гр. Пловдив, 28.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, VІ н.с., в публичното заседание на 24.01.2014г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Виктория Калайджиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6203/2013г. по описа на ПРС, VІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

                Обжалвано е Наказателно постановление № 5868/03.06.2013г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Пловдив, с което на В.Г.Д., ЕГН: **********,*** на осн. чл.179 ал.2 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лв. за нарушение по чл.23 ал.1 от ЗДвП.

                Жалбоподателят, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, а се представлява от пълномощник, който заявява, че поддържа жалбата.  В последната, както и в съдебно заседание, пълномощникът навежда твърдения за допуснати процесуални нарушения. Твърди, че от свидетелските показания се установило, че жалбоподателят няма как да е ударил движещото се пред него МПС в дясната му страна, ако са се движели в една и съща посока. Счита, че предното МПС е предприело изпреварване и завиване на дясно, като е предизвикало ПТП-то. Моли Съда да отмени обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно.  

                Въззиваемата страна – Сектор „ПП” към  ОДМВР – Пловдив, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.   

                Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

На 22.05.2013г. около 18,30ч. в гр.Пловдив, на кръстовището между ул.”Стефан Стамболов” и ул.“Павел Калпакчиев”, било установено, че жалбоподателят управлявал автобус „Ситроен“ с рег.****, собственост на „Меритранс – 2002“ ЕООД, като жалбоподателят не оставил достатъчно разстояние до движещият се пред него и завиващ на дясно лек автомобил „БМВ“ с рег.N ****, удря го и допуска ПТП с материални щети. Констатациите били определени като нарушение по чл.23 ал.1 от ЗДвП и на жалбоподателя бил съставен АУАН N 5868/22.05.2013г., въз основа на който и атакуваното НП N 5868/03.06.2013г.

 

                В хода на съдебното производство в качеството му на свидетел бе разпитан актосъставителя Л.Н.Н., който заявява, че поддържа акта си. От показанията на свидетеля се установява, че отишъл на ПТП-то и огледал местопроизшествието. Разпитал участниците, както и други свидетели, след което приел, че причина за настъпването на ПТП е поведението на жалбоподателя, който не е спазвал достатъчно разстояние от движещото се пред него МПС, поради което предизвикал и ПТП. Съставили протокол и снимки на автомобилите, след което и АУАН на жалбоподателя.

В качеството на свидетели бяха разпитани и водените от представителя на жалбоподателя лица, а именно В. Д. Д. и а. С. А. От показанията на св.Д. се установява, че се возел в автобуса отзад, когато чул свистене на спирачки и дори една жена паднала в автобуса. Когато слязъл видял, че автобусът е ударил с предната си част лек автомобил отзад от лявата страна. Ударът бил станал на кръстовище със светофар, а лекият автомобил бил насочен към пресечката, т.е. правел е маневра завой. В последствие дошли екипи на пътна полиция и бърза помощ. Полицаите разговаряли с шофьорите на двата автомобила. От разпита на св.А. се установява, че също се возел в автобуса, който потеглил от спирка. Не минал голямо разстояние, при което се чуло свистене на спирачки и една жена паднала. Слязъл от автобуса и видял, че пред него имало ударен автомобил, който искал да завие надясно по улицата. Лекият автомобил бил ударен от дясната страна, тъй като се опитвал да завие на дясно в улицата. Н място дошли две момчета, които после били разпитани от полицаите. Със свидетеля никой не искал да говори.

Съдът кредитира показанията на свидетелите като обективни и кореспондиращи с останалите събрани по делото писмени доказателства. По делото като писмено доказателство е приет констативен протокол за ПТП с пострадали лица N 312/22.05.2013г., в който било описано участииците в ПТП-то и механизмът за причиняването му, а именно, че МПС 1, с водач жалбоподателя В.Д. не спазва необходимата дистанция и удря завиващият пред него на дясно участник – МПС 2, като допуска ПТП с материални щети. Видно от протокола и на двамата участници са съставени АУАН. Съдът кредитира писменото доказателство като относимо към предмета на настоящото производство.

                При така изложената фактическа обстановка, която се установява по несъмнен и категоричен начин и съответства на събрания доказателствен материал, Съдът счита, че правилно административният орган е квалифицирал констатираното нарушение като такова по чл.23 ал.1 от ЗДвП. В хода на съдебното следствие се установи по категоричен начин, че жалбоподателят е управлява МПС – автобус „Ситроен“, като не е оставил достатъчно разстояние от движещото се пред него МПС, което завивало надясно. Предвид и на това управляваното от жалбоподателя МПС ударило намиращото се пред него МПС, с което предизвикало ПТП. Разпоредбата на чл. 23 ал.1 от ЗДвП задължава водачите на ППС да се движат  на такова разстояние от движещите се пред тях ППС, че да може да избегне настъпването на ПТП ако последното намали скоростта си или рязко спре. В настоящият случай по категоричен начин се установи, че жалбоподателят е ударил с управлявания от него автомобил друг, който се е намирал пред него и е завивал надясно. С оглед на това Съдът счита, че правилно административният орган е констатирал нарушението и е ангажирал административната отговорност на жалбоподателя.             

 

Наведените от жалбоподателя оплаквания за незаконосъобразност на наказателното постановление са неоснователни, тъй като от събраните гласни доказателства се установи, че всеки един от свидетелите е видял след настъпването на ПТП ударения автомобил, който е спрял в посока надясно на кръстовището, където е настъпило ПТП-то. Нито един от свидетелите не е видял преди това този автомобил, както и не е видял непосредствено настъпването на транспортното произшествие.  Ето защо оплакванията на жалбоподателя Съдът приема за неоснователни и поради което следва същите да бъдат оставени без уважение.

 

Предвид изложеното правилно и законосъобразно административният орган е приел, че е извършено нарушение на чл.23 ал.1 от ЗДвП, като на основание чл.179 ал.2 предл.2 от ЗДвП е ангажирал административната отговорност на жалбоподателя и е наложил наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. Наложеното наказание ГЛОБА е определено в предвидения от закона минимален размер, който е съобразен с доказателствата в административното производство и Съдът счита, че не са налице основания за неговото отменяне или изменяне.

 

                При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяната им. Предвид това и гореизложените мотиви, Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

                Предвид това Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5868/03.06.2013г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Пловдив, с което на В.Г.Д., ЕГН: **********,*** на осн. чл.179 ал.2 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лв. за нарушение по чл.23 ал.1 от ЗДвП.

 

                Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

                    

                              

 

 

                              

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! М.Т.