АНД 6158/2013 - Решение - 06-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ 245

гр. Пловдив 06.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с. в публично заседание на двадесет и девети януари две хиляди и четиринадесета година в състав

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА  като разгледа докладваното от съдията АНД № 6158/2013 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 7902/08.07.2011 г. на Началник група в Сектор “ПП” при ОД на МВР Пловдив, с което на М.А.Ш. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДВП на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДВП.           

            Жалбоподателят М.А.Ш. не се явява в съдебно заседание. С жалбата се прави искане за отмяна на наказателното постановление, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство.

Въззиваемата страна Сектор “ПП” при ОД на МВР Пловдив не изпраща представител в с. з.

Съдът като съобрази и анализира доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА. Разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

На 13.04.2011 г. в 15.48 ч. на бул. „С.” в гр. Пловдив било заснето с мобилна система за видеоконтрол TFR1 – M движение на лек автомобилП.” с рег. № ****** със скорост от 119 км./ч. – над максимално разрешената за движение в населено място 50 км./ч. Автомобилът бил собственост на „Л.” ЕАД, но отдаден на лизинг на Н.А.Ш.. Заснемането с мобилната система за видеоконтрол било извършено от полицейски автопатрул към Сектор „ПП” Пловдив, в чийто състав бил св. П.А. – младши автоконтрольор. Без да установи кой е водачът на лекия автомобил, който е превишил максималната скорост за движение в населеното място, св. А. съставил акт – АУАН с № 280551/13.04.2011 г. – за прието за извършено административно нарушение по см. на чл.21 ал.1 от ЗДВП. В акта били вписани обстоятелствата на нарушението без обаче да са изложени каквито и да било за лицето нарушител така както изисква чл.42 т.6 от ЗАНН – собствено, бащино и фамилно име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и месторабота, единен граждански номер. Въпреки че актът бил съставен в отсъствие на лицето нарушител, че дори бил и съставен без актосъставителят да е разбрал дори кое е това лице нарушител, св. А. вписал в същия акт, че е показан снимков материал от клип № 5468 при предявяване на АУАН. 

 АУАН с № 280551/13.04.2011 г. бил изпратен на 28.04.2011 г. /две седмици след съставянето му/ от административно – наказващият орган до Началника на І РУП Пловдив с указание за оформяне и връчване на водача, управлявал лекия автомобил П.” с рег. № ******** на 13.04.2011 г. в 15.48 ч. На 09.06.2011 г. лизингополучателят Н.А.Ш. вписал в декларация по чл.188 от ЗДВП, че автомобилът на 13.04.2011 г. около 15.50 ч. се управлявал от М.А.Ш.. Въз основа на данните от тази декларация друго лице, различно от актосъставителя св. А., допълнило АУАН № 280551/13.04.2011 г. като вписало в полето за данни за самоличността на нарушителя имена, адрес и ЕГН на жалбоподателката Ш.. Актът бил връчен на Ш. на 12.06.2011 г., като в същия жената не направила възражения против констатациите в него.

Въз основа на така съставения АУАН, носещ дата на съставяне 13.03.2011 г., било издадено атакуваното наказателно постановление.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на св. А., декларация, справка за нарушител от региона, заверено копие на оправомощителна заповед, уведомително писмо, справка за собственост и регистрация на МПС, протокол за проверка, писмо.

Съдът изцяло кредитира показанията на св. А. като последователни, логични и съответстващи на останалите доказателства по делото, макар и същите да са ограничени откъм възпроизведени обстоятелства – само относно месторабота и съставянето на АУАН.

С оглед на така изложената фактическа обстановка съдът прие, че на 13.04.2011 г. в 15.48 ч. е било извършено административно нарушение по см. на чл.21 ал.1 от ЗДВП от водача на лек автомобилП.” с рег. № ******, тъй като в населено място – гр. Пловдив, е управлявал пътното превозно средство със скорост над максимално разрешената за движение в населено място – 50 км/ч., а именно със 119 км/ч. Този водач е била жалбоподателката М.А.Ш., за чието авторство сочи съдържащата се по делото декларация по чл.188 от ЗДВП. Правилно според съда това административно нарушение е подведено към съответната правна норма – чл.21 ал.1 от ЗДВП.

            Независимо от това обаче, съдът прие, че в хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно.

            Нарушенията се състоят в издаването на АУАН, с което се поставя началото на реализация на административна отговорност за конкретно административно нарушение, без лицето нарушител да е било установено, също така в неизпълнение на задължението на актосъставителя да състави акта съобразно изискванията на закона – на чл.42 т.6 от ЗАНН – да посочи собствено, бащино и фамилно име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и месторабота, единен граждански номер, в неизпълнение на задължението на актосъставителя по чл.40 ал.1 от ЗАНН да състави акта в присъствието на нарушителя, в изпълване съдържанието на АУАН от две лица – с участие на лице различно от актосъставителя. Всички тези процесуални нарушения, допуснати още в началото на административното производство – при съставянето на АУАН, съставляват съществени такива, а издаденото въз основа на такъв АУАН наказателно постановление се преценя за незаконосъобразно.

            Незаконосъобразността на НП налага и същото да бъде отменено.

            Мотивиран от горното ПРС ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 7902/08.07.2011 г. на Началник група в Сектор “ПП” при ОД на МВР Пловдив, с което на М.А.Ш. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДВП на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДВП.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.